LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини

а також підтверджуються апробацією і практичною реалізацією.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі стану науково-технічної проблеми; обґрунтуванні та розробці основної ідеї і теми дисертації; формуванні мети та завдань виконаної роботи; виборі фізико-математичного апарату; розробленні імітаційних та аналітичних моделей; обґрунтуванні ефективних енергоощадних технологій і обладнання; розробленні програм і методик досліджень; узагальненні даних; розробленні технічних рішень і науково-практичних рекомендацій. У працях, які написані у співавторстві, здобувачеві належить: [1] – вступ, розділи 1, 5, 6; [10, 11] – методи аналізу, обґрунтування та аналіз закономірностей; [12] – співвідношення для визначення температури поверхні деревини; [13] – обґрунтування, аналіз, синтез співвідношень для визначення коефіцієнту вологопровідності і часу конвективного сушіння; [14, 16] – обґрунтування і методи прогнозування теплоакумулюючих властивостей і співвідношення для визначення температур процесів опромінення деревини; [17] – співвідношення для визначення температури опроміненого шару деревини; [18] – методи синтезу, обґрунтування і співвідношення механізму тепломасоперенесення; [20, 21, 22, 34] – аналіз основних законів тепломасоперенесення, співвідношення для визначення критичного вологовмісту і потенціалу вологопровідності; [29, 30, 33, 35] – методи контролю і прогнозування; [31, 34] – методи прогнозування, експериментальні результати поляризаційних властивостей; [38] – вступ, розділи 1-3, 5, 6, 10, 12.

Апробація роботи. Основні положення дисертації та окремих розділів доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку на:

Симпозіумі Координаційної ради з сучасних проблем в деревинознавстві "Строение, свойства и качество древесины", Москва, 1990;

2-ій Міжнародній науково-технічній конференції "Управління енерговикористанням", Львів, 1997;

14-ій науковій конференції "Technologia Drewna: Drewno-material wszechczasov", Варшава 2000;

Міжнародній науковій конференції "Лес-2001", Брянськ, 2001;

VІ Міжнародній науково-технічній конференції АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика" (17-18 листопада 2005, Львів);

Всесоюзній науково-технічній конференції "Совершенствование сушильной техники и технологии и кооперация в производстве оборудования для сушки древесины", Архангельськ, 1990;

Науково-технічній конференції молодих вчених та спеціалістів "Совершенствование технологии и оборудования лесопильно-деревообрабатывающих производств", Архангельськ, 1992;

Республіканській науково-технічній конференції "Научно – технический прогресс в лесной и деревообрабатывающей промышленности", Київ, 1989;

Республіканській науково-технічній конференції "Взаємодія науки та виробництва в лісопромисловому комплексі", Львів, 1991 рік;

науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Львівського лісотехнічного інституту та Українського державного лісотехнічного університету в період з 1989 до 2005 року;

18-ій науково-технічній конференції "Научно-технический прогресс в лесной и деревообрабатывающей промышленности", Київ, 1991;

Спеціалізованих виставках машин і обладнання для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості: "Лісдеревмаш-2002" (м. Київ, 17-20 вересня 2002 р.); "Лісдеревмаш-2003" (м. Київ, 16-19 вересня 2003 р.); "Лісдеревмаш-2004" (м. Київ, 5-9 вересня 2004 р.);

ХІ Міжнародній спеціалізованій виставці "Примус: деревообробна промисловість" (м.Київ, 15-18 квітня 2003 р.);

VI Міжнародній виставці "Деревообробка" (м. Львів, 19-23 травня 2003 р.).

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано в одній монографії, одному навчальному посібнику, 22 статтях, 7 тезах і 6 патентах на винаходи.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків та рекомендацій, додатків. Основна частина викладена на 320 стор., з яких 293 стор. основний текст, проілюстрована 56 рисунками і 9 таблицями. Список використаної літератури включає 287 назв.


ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проаналізовано стан науково-технічної проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання досліджень, показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі розглянуто основні закономірності процесу сушіння деревини при постійних режимах, проведено детальний аналіз топології вологісно-температурних полів у деревині в процесі її сушіння, наведено методи досліджень критичного вологовмісту та способи визначення тривалості сушіння масивної деревини й плоских листових деревинних матеріалів, дано аналіз результатів сучасних теоретичних і експериментальних досліджень оптичних та терморадіаційних характеристик деревини як об'єкта сушіння, розглянуто основні властивості сонячного випромінювання як екологічно чистого й дешевого джерела теплової енергії для сушіння пиломатеріалів з одночасним врахуванням теплового балансу території України, проаналізовано конструкції сучасних сонячних сушарок, які успішно використовуються як в Україні, так і за кордоном. Показано, що інтенсифікація тепломасообмінних процесів повинна базуватися на наукових основах технології сушіння, тобто на вивченні оптичних, терморадіаційних, теплофізичних, електрофізичних, фізико-хімічних, структурно-механічних властивостей матеріалу як об'єкта сушіння із безпосереднім пов'язуванням їх з термодинамічними (потенціалом вологоперенесення, питомою масоємністю, хімічним потенціалом, термоградієнтним коефіцієнтом, енергією і формою зв'язку вологи з матеріалом і т.п.) характеристиками, на виборі способів і обґрунтуванні режимів процесів сушіння та створенні на їх основі раціональних енергоощадних технологій сушіння та конструкцій сушильних установок. Це підтверджено дослідженнями О.В.Ликова, А.С.Гінзбурга, Ю. Л. Кавказова, П. Д. Лєбедєва, В. І. Ричкова, П. С. Серговського, Г. С. Шубіна, В. А. Книша, П. В. Білея, Я. А. Долаціса, І. В. Кречетова, В. В. Краснікова та ін.

Відомо, що у вологій деревині мають місце різні форми і види зв'язку вологи з скелетом тіла, оскільки зміна властивостей молекулярної структурної води при взаємодії із сухою речовиною матеріалу впливає на термодинамічні, теплофізичні, масообмінні, структурно-механічні, оптичні характеристики і механізми перенесення вологи в самому матеріалі. Знання цих специфічних властивостей і закономірностей зміни їх при сушінні залежно від параметрів процесу сушіння дає можливість розробити найбільш раціональний спосіб сушіння і обґрунтувати найбільш оптимальний режим проведення процесу сушіння. Крім того, відповідно до поставленої технологічної задачі (прогрівання, сушіння) можна регулювати розподіленням концентрації енергії в різних зонах матеріалу, використовуючи різну пропускну здатність деревини відносно інфрачервоного випромінювання. Разом з тим, поглиблення зони випаровування в середину матеріалу призводить до утворення двох областей, що мають різну вологість і різні властивості: зовнішній „сухий" шар із рівноважною вологістю, яка відповідає