LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом


Національний лісотехнічний університет України


Кійко Орест АнтоновичУДК 621.921:674.815


НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ

КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИННОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ ЖОРСТКИМ АБРАЗИВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ


05.23.06 – Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з
деревини


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук


ЛЬВІВ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор
Максимів Володимир Михайлович, Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри технології деревообробки і захисту деревини


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Шостак Володимир Васильович, Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів


доктор технічних наук, професор
Морозов Віктор Олексійович, Львівський інститут менеджменту, завідувач кафедри маркетингу


доктор технічних наук, професор
Рогатинський Роман Михайлович,
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, проректор з наукової роботи
Захист відбудеться "07" жовтня 2008 р. о 11 год. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 в Національному лісотехнічному університеті України, 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.


Автореферат розісланий „26" серпня 2008 р.


Виконуючий обов'язки вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук, доцент Озарків І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Існуючі темпи збільшення обсягів виробництва деревинностружкових та інших плитних деревинних матеріалів свідчать про конкурентоспроможність цього виду продукції з огляду на все більш зростаючу актуальність заміни масивної деревини.

Важливою стадією технологічних процесів виготовлення деревинностружкових плит і плитних деревинних матеріалів, які застосовують у деревообробній, меблевій, будівельній та інших галузях промисловості України є калібрування-шліфування.

Шорсткість поверхні та різнотовщинність деревинностружкових плит – основні показники, що визначають їх якість. Калібрування-шліфування є важливим етапом технологічного процесу виготовлення деревинностружкових плит, оскільки саме на цьому етапі забезпечуються нормативні вимоги до величини розсіювання за товщиною і до висоти мікронерівностей оброблюваної поверхні. Калібрування-шліфування, що відрізняється підвищеною трудомісткістю, що спричинена наявністю різнотовщинності деревинностружкових плит, є обов'язковим етапом у технологічному процесі їх виготовлення, оскільки забезпечити якісні показники на попередніх стадіях виробництва неможливо.

У Національному лісотехнічному університеті України створено новий шліфувальний інструмент – жорсткий абразивний циліндр, який дозволив замінити на операціях калібрування-шліфування дорогу і малопродуктивну шліфувальну шкурку. Впровадження нового способу механічного оброблення деревинностружкових плит на багатьох підприємствах України та поза її межами довело його реальну конкурентноспроможність.

Існуючі дослідження механічного оброблення деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом носять частковий характер, унеможливлюючи адекватне використання результатів лабораторних досліджень у реальних умовах виробництва, не дають змогу змоделювати і вивчити класичну схему багаторазового шліфування з поступовим зменшенням лінійних розмірів абразивних зерен, які використовують для виготовлення шліфувального інструмента, не враховують випадковість змінних незалежних чинників, передбачають використання обмеженої кількості критеріїв оцінки ефективності процесу, які не можна вважати універсальними і такими, що забезпечують системний підхід до вивчення проблеми і здійснення оптимізації. У багатьох випадках величину режимних чинників процесу калібрування-шліфування, структурних параметрів жорсткого абразивного інструменту розраховують на основі залежностей, які не мають достатнього теоретичного та експериментального обґрунтування, що призводить до значних розбіжностей між прогнозованими та
реальними параметрами, і в результаті до збільшення собівартості та погіршення якості готової продукції.

Тому розроблення науково-технічних основ процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом є актуальною проблемою, що має важливе народногосподарське значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана дисертаційна робота зв'язана з наступними держбюджетними науково-дослідними роботами НЛТУ України:

  • ДБ 34.07-2000 "Дослідження технологічних параметрів процесу шліфування деревини і деревинних матеріалів абразивним інструментом багатошарової структури", номер державної реєстрації 0101V001051 (дисертанту належить здійснення аналітичного огляду, обґрунтування стану питання та задач досліджень, розроблення методики досліджень, проведення експериментальних досліджень та їх аналіз);

  • ДБ 08.15-09-2003 "Створення конкурентно-спроможних засобів абразивної обробки деревинних матеріалів з автоматизованими системами керування", номер державної реєстрації 0103U000081 (дисертанту належить дослідження впливу різнотовщинності матеріалу на основні показники процесу шліфування, розроблення математичної моделі процесу калібрування-шліфування деревинних матеріалів в умовах роботи автоматизованих ліній, обґрунтування ефективності процесу шліфування деревини і деревинних матеріалів, визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження);

  • ДБ 16.08-07-2003 "Розвиток теорії еколого-енергооощадного оброблення деревини та виробництва меблів", номер державної реєстрації 0103U000083 (дисертанту належить здійснення досліджень з оброблення деревинних матеріалів, проведення порівняльного аналізу ефективності технологічних процесів виготовлення меблевих виробів).

Мета роботи – розробити науково-технічні основи калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом, що дадуть можливість підвищити ефективність процесу за рахунок визначення флуктації товщини оброблюваного матеріалу, основних похибок оброблення та