LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом

обґрунтованість вибору теоретичного розподілу товщини плитних деревинних матеріалів підтверджена критерієм Пірсона, а адекватність математичних моделей – критерієм Фішера. Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджена відповідністю результатів аналітичних і експериментальних досліджень, апробацією та практичною реалізацією роботи.

Наукове значення роботи. Запропоновані моделі та методи, що враховують конкретні особливості процесу калібрування-шліфування (матеріал та інструмент) дозволяють досліджувати ефективність процесу оброблення заготовок в розмір за товщиною з одночасним забезпеченням вимог до висоти мікронерівностей оброблюваної поверхні будь-якого матеріалу. Використання випадкового характеру товщини матеріалу дозволяє враховувати і на основі проведеного аналізу оптимізувати умови його виготовлення.

Використання методологічного підходу для дослідження процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит можливе для цілого ряду процесів механічного оброблення.

Практичне значення одержаних результатів. Практичну цінність роботи представляють комплекс розроблених аналітичних, імітаційних і регресійних моделей та методів обґрунтування ефективності процесу калібрування-шліфування плитних деревинних матеріалів жорстким абразивним інструментом, які можуть бути використані заводами-виготовлювачами ДСП, MDF та фанери, меблевими підприємствами, проектними та науково-дослідними інститутами відповідного спрямування для прогнозування умов бездефектного абразивного оброблення, встановлення оптимальних режимних та структурних чинників процесу, економії витрат шліфувального інструменту.

Результати досліджень впроваджені на ТОВ „Черкаський ДОК",
ТОВ „Берегометський завод ДСП", ВАТ „ЛК Інтерплит Надвірна", що дозволило підвищити ефективність процесів калібрування-шліфування на даних підприємствах.

Розробки дисертаційної роботи також використовуються у навчальному процесі Національного лісотехнічного університету України при викладанні наступних дисциплін: "Абразивне оброблення деревини і деревинних матеріалів", "Моделювання та оптимізація технологічних процесів", "Основи наукових досліджень", „Основи технології виробів з деревини".

Особистий внесок здобувача полягає у загальній постановці проблеми розроблення науково-технічних основ процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом з використанням випадкового характеру товщини оброблюваного матеріалу, аналізі стану питання, постановці завдань досліджень, проведенні аналітичних досліджень та розробці імітаційних і регресійних моделей, виконанні оптимізації.

У спільних розробках вклад автора є основним, а конкретний внесок у ці праці вказаний у авторефераті в переліку публікацій за темою дисертацією.

Апробація роботи. Основні положення дисертації та її окремі розділи доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку:

 • на міжнародній конференції "Лесная наука на рубеже ХХI века"
  (Білорусь, Гомель, 1997);

 • на міжнародній конференції "Лес - экология и ресурсы" (Білорусь, Мінськ, 1998);

 • на міжнародній конференції "Лес-2000" (Російська Федерація, Брянск, 2000);

 • на міжнародній конференції "Актуальные проблемы лесного ком-плекса" (Російська Федерація, Брянск, 2001);

 • на 4-ій міжнародній конференції "Composite Wood Materials" (Zvolen, Slovakia, 2002);

 • на міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии" (Білорусь, Мінськ, 2005);

 • на 3-ій міжнародній конференції "Співпраця для вирішення проблеми відходів" (Україна, Харків, 2006);

 • на міжнародній науково-технічній конференції "Современные проблемы в конструировании и производстве художественных изделий из древесины" (Російська Федерація, Архангельск, 2006);

 • на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Національного лісотехнічного університету України в період з 1997 до 2006 року;

 • на XI Міжнародній спеціалізованій виставці "Примус: деревообробна промисловість" (м.Київ, 15-18 квітня 2003 року);

 • на XVIII Міжнародній спеціалізованій виставці "КиївЕкспоМеблі"
  (5 жовтня 2006 року).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 42 праці, у тому числі 1 монографія, 35 наукових статей (з яких 24 статті опубліковано самостійно), 1 декларативний патент, 5 тез доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатку.

Основний зміст роботи викладено на 393 сторінках машинописного тексту, з яких 313 стор. – основний текст; 47 стор. – рисунки; 33 стор. – список використаних джерел, що містить 324 найменування. В додаток (151 стор., окремий том) включено ілюстрації і таблиці, дані експериментальних досліджень, програми і розрахунки на ЕОМ, матеріали щодо впровадження і використання результатів досліджень.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, визначаються мета і завдання дослідження, наукова та практична цінність одержаних результатів.

У першому розділі приведено загальну характеристику інструменту та обладнання, що використовуються у процесі калібрування-шліфування деревинностружкових плит, проаналізовано способи визначення ефективності процесів абразивного оброблення і особливості їх моделювання у царині технології деревооброблення.

Аналітичний огляд робіт, виконаних вченими наукової школи професора А.І.Яцюка, яка створена в Національному лісотехнічному університеті України на початку 70-их років минулого сторіччя, серед яких: А.В.Якубовський, І.М.Заяць, С.І.Грицишин, В.О.Багрійчук, Я.П.Бугаєнко, О.Д.Пристая, І.М.Гончар, І.І.Хромчак та багато інших, не зважаючи на очевидну наукову новизну і практичну цінність, дозволив виявити ряд суттєвих недоліків.

У цих дослідженнях не врахований випадковий характер змінних вхідних величин. Найбільше це стосується товщини матеріалу h, який знімається з оброблюваної поверхні у процесі калібрування-шліфування деревинностружкових плит. Оскільки, в силу реологічних властивостей деревинних плитних матеріалів загалом і деревинностружкових плит зокрема, в реальних виробничих умовах існує значна різнотовщинність, а проведеними дослідженнями доведено наявність суттєвої зміни основних показників процесу оброблення за умови зміни величини h навіть на 0,1 мм, то стає зрозумілим обмеженість використання отриманих результатів в умовах виробництва, де здебільшого використовується обладнання з відсутньою можливістю забезпечення однакової величини зішліфованого матеріалу, беручи до уваги його змінні розмірні характеристики за товщиною. Експериментальні дослідження передбачали можливість багаторазового оброблення однієї заготовки з метою економії матеріалу. Ця обставина не дає змогу реально оцінити висоту мікронерівностей оброблюваної поверхні в залежності від початкової шорсткості. Вивчений за такою методикою вплив