LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Національні джерела в дизайні сучасного одягу (на прикладі студентських проектів)

Грицюк І.Й.

ст. викл. Львівської академії мистецтв, доцент

Українська державна академія дизайну і мистецтв


Національні джерела в дизайні сучасного одягу

(на прикладі студентських проектів)


Анотація. Визначальним для майбутньої мистецької освіти повинно бути виховання національно спрямованої творчої особистості. Теперішній пласт української культури має достатній потенціал для органічного входження у світові мистецькі виднокола.

Ключові слова: сучасний одяг, дизайн, національні джерела.

Аннотация. Грицюк И.И. Национальные истоки в дизайне современной одежде. Определяющим для будущего искусствоведческого образования должно быть воспитание национально направленной творческой личности. Сегодняшний пласт украинской культуры имеет достаточный потенциал для органичного вхождения в мировые искусствоведческие круги.

Ключевые слова: современная одежда, дизайн, национальные истоки.

Annotation. Gricuk I.Y. Characteristic features and main tendencies of development Lugansk National sources in design to modern clothes. For futureof formation the art education of the nationaly directed creative person should be defining. The today's layer of the Ukrainian culture has a sufficient potential for organic of entrance in world art circles.

Keywords: modern clothes, design, national sources.


Визначальним для майбутньої мистецької освіти повинно бути виховання національно спрямованої творчої особистості. Перед студентами ставляться складні завдання: не тільки у формотворенні передати національний колорит, а й надати змістові проектів української образності. Для цього в навчальному процесі працює дієва методика, підтверджена практикою, що передбачає велику кількість завдань із глибинного засвоєння традицій витворів українського мистецтва.

Поряд з аналізом народних ужиткових виробів студенти вивчають принципи сучасного проектування полотен, які ґрунтуються на технологічних можливостях вітчизняного й закордонного обладнання. Приклад — перший ілюстративний ряд. Практичні завдання на створення тканин різноманітних орнаментальних композицій (стрічкових чи сітчасто-рапортних) і, відповідно, автономного виробу з них спираються на джерелознавчу основу, на виконання рапорту полотна за численними осями симетрії та перенесення, а також на відчуття взаємозв'язку форми виробу з орнаментальною структурою полотна. Приклад — другий ілюстративний ряд.

Подальша праця базується на засвоєнні питань з теорії композиції моделювання одягу. Це вивчення категорій, властивостей і засобів гармонізації форм костюма.

Проектування виробів повсякденного призначення в художній системі "Комплект" (за однією конструктивною основою) студенти починають із виведення базової форми моделей, що ґрунтується на основі сучасних напрямків у царині моди і повної характеристики національного костюма, тобто, його структурного аналізу: формоутворення, конструктивне вирішення, світло-ритмічна побудова, колорит, декорування (аплікативне чи технологічне, що відбувається при формуванні полотна, створюючи певну фактуру матеріалу і т.п.). Завершується робота практичним виконанням комплектів відпочинкового характеру. Приклад — третій ілюстративний ряд.

Відповідаючи на теоретичне завдання з дизайну святкового костюма в системі "Ансамбль", студенти засвоюють принципи організації жіночого одягу в цій системі, вивчають досягнення вітчизняного і зарубіжного дизайну одягу, методи трансформації джерел творчості в сучасні образи. Тому, аналізуючи комплекс національного костюма, за основу проектування беруть або силует, що відбивається в одязі узагальнено (без відтворення внутрішніх конструктивних ліній) або ритмування горизонтальних і вертикальних смуг декору, або кольорові плями та їх кількість у студійованій формі. Для виконання композиції в матеріалі з джерел творчості вибираються найхарактерніші співвідношення кольорів чи поєднання різних матеріалів (полотна, шкіри, хутра). Натхненням до створення сучасного образного ансамблевого вирішення вбрання може бути як національний костюм в цілому, так і його фрагмент або принцип декорування (вишивка чи ткання), що застосовується при оздобленні народного одягу. Приклад — червертий ілюстративний ряд.

На завершальному етапі навчання методикою передбачено дизайн одягу в системі "Колекція" за індивідуальним джерелом. Створюючи серію моделей конкретного призначення, яка збудована на основі вирішення єдиного стилю (спільності образної системи способів і прийомів художнього вираження, зумовленої єдністю ідейного змісту), конструкції, базової форми, структури матеріалу, джерелом натхнення студент не обов'язково обирає національний костюм, а, здебільшого, інший вид декоративно-ужиткового українського мистецтва. Наприклад, кераміку певного осередку з характерною їй кольоровою гамою і своєрідним композиційним вирішенням зображення, витинанку з різноманіттям силуетів; житлову дерев'яну архітектуру будь-якого регіону з визначальними для неї чіткими формами зрубних будинків, основним художнім мотивом яких є ритм колод чи брусків, малюнок кутових вирубок, профіль кронштейнів, форми одвірків і віконниць. Утворені з них візерунки, трансформуючись в уяві художника, перетворюються у трикотажні переплетення. Декоративними клапанами у поздовжню смужку дизайнер імітує стріхи гражд. Оздоба одягу плетеним шнуром відтворює фігурні піддашки, що були важливим елементом житлової дерев'яної архітектури ХІХ ст., а горизонтальні смуги на моделях — ритм колод у будівлях. Приклад — п'ятий ілюстративний ряд.

Цікаві роботи пропонують студенти й у дипломних проектах. Володіючи засвоєними методами графічної подачі костюма (лінійна, плямова, лінійно-плямова), різними техніками (акварель, гуаш, мішана, авторська) і різноплановим розташуванням фігур випускники у проектних частинах намагаються передати свої враження від переосмисленого джерела у масштабних знакових формах — символіці, метафорах, алегоріях. Так, символічні зображення дівчини-люльки, дівчини-шаблі, дівчини-ватри і хлопця-коня спираються на джерелознавчу базу козацького костюма з доповненнями і на декоративне трактування тогочасного портрета. Приклад — шостий ілюстративний ряд.

Методика викладання на кафедрі заснована на переосмисленні багатої спадщини національного українського мистецтва як джерелознавчої основи для виконання завдань і спрямована на те, щоб молоді дизайнери, створюючи проекти і втілюючи їх у життя, подавали в роботах не лише абстрактне співвідношення форм, ліній та кольорів, а й промовляли до глядача інтелектуально-осмисленими образами. Йдеться не про народно-етнографічну тематику з неодмінною присутністю відповідної атрибутики, що найчастіше є у парі з ілюстративно-поверхневим трактуванням, а про відтворення засобами новітнього мистецтва української ментальності, світосприйняття в нових історичних умовах. Сучасні проектувальники, звертаючись до культури українського народу, не відриваючись від рідного ґрунту, є інтегральною частиною світового мистецького процесу. Адже теперішній пласт української культури має достатній потенціал для органічного входження у світові мистецькі виднокола.