LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
НАЗАР

Ірина МихайлівнаУДК 655.3.022.51Нормалізація технологічних параметрів

для удосконалення рулонного офсетного друку

газет і журналів
Спеціальність 05.05.01 — машини і процеси

поліграфічного виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Стефан Мирослав Якуцевич,

Інститут поліграфії

Варшавської політехніки (Польща),

докторант Української

академії друкарства (м. Львів)


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Чехман Ярослав Іванович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри поліграфічних машин


доктор технічних наук, доцент

Величко Олена Михайлівна,

Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут",

професор кафедри технології поліграфічного

виробництваЗахист відбудеться 2 липня 2008 р. о 12:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 Української академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії друкарства (79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17).Автореферат розіслано 30 травня 2008 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В. Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ *


Актуальність теми. Динамічний розвиток газетного та журнального виробництва як у світі, так і в Україні базується на використанні рулонного офсетного друку й вимагає забезпечення випуску високоякісної продукції.

Як показує огляд літературних джерел та аналіз практичного досвіду поліграфічних підприємств, якість газетної і журнальної продукції визначається нормалізацією умов друкування, що в значній мірі залежить від вибору типу паперу, фарб, устаткування й швидкості друкування.

Водночас чимало наукових і прикладних доробок присвячується пере-важно друкуванню на аркушевих офсетних машинах; проблеми, пов'язані
з дослідженням технології виготовлення газет на некрейдованому і журналів на крейдованому папері рулонним офсетним друком вивчені недостатньо. Разом з тим відмічено обмежене використання математично-статистичних методів у нормалізації технологічних параметрів процесу друкування газет
і журналів.

З огляду на це дослідження друкування газет і журналів на рулонних офсетних машинах є актуальними та перспективними, оскільки повинні визначити закономірності впливу технологічних параметрів на якість відбитків і здійснити раціональний вибір таких параметрів з точки зору ціна — якість.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова спрямованість дисертаційної роботи відповідає Концепції національної інформаційної політики України, Закону України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" № 433-IV від 16 січня 2003 р. та Основ-ним напрямам науково-технічного розвитку книговидання і преси до 2010 р., затвердженим наказом Держкомтелерадіо № 180 від 21 липня 2003 року.

Робота виконувалася на основі Договору про співпрацю між Україн-ською академією друкарства та Інститутом поліграфії Варшавської політехніки згідно з планами наукових досліджень кафедри технології друкованих видань і паковань УАД за держбюджетною темою "Інтенсифікація техноло-гічних процесів поліграфічного виробництва та покращення якості друкованої продукції".

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є нормалізація техно-логії друкування газет і журналів на рулонних офсетних друкарських машинах на основі розроблених контрольних карт оцінки якості відбитків, їх комп'ю-терного аналізу та порівняння з прийнятими європейськими нормами.

Поставлена мета дослідження зумовила такі його завдання:

1) аналіз стану та визначення напрямів удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів;


* Висловлюємо подяку д-ру техн. наук, професору кафедри технології друкованих видань і паковань УАД Лазаренку Е. Т. за надані поради при проведенні досліджень.

2) розроблення стосовно друкарських процесів системи оцінки якості газет і журналів на основі контрольних карт Шухарта з викори-станням математично-статистичних методів;

3) розроблення карти зіставлення властивостей різних типів паперу
з отриманими та нормативними показниками якості відбитків;

4) вивчення в промислових умовах газетно-журнальних підпри-ємств Польщі та України якості відбитків, на різноманітних паперах, в тому числі, з різним вмістом макулатури, за допомогою розроблених математично-статистичних методів, здійснення математичного опису отриманих залеж-ностей з наданням їм пояснення;

5) підготовка практичних рекомендацій щодо використання різних типів паперу для друкування газет і журналів;

6) створення причинно-наслідкової діаграми нормалізації рулон-ного офсетного друку, узагальненої блок-схеми процесів офсетного друку-вання та узагальненого алгоритму керування вибором паперу та фарб,
у тому числі чинників, які визначають якість продукції;

7) розроблення технологічних інструкцій щодо використання комп'ю-теризованих методів оцінки якості друку за контрольними картами Шухарта у виробничих умовах.

Об'єкт дослідження — процес рулонного офсетного друку.

Предмет дослідження — взаємозв'язок властивостей різних типів паперу, фарб та якості відбитків, отриманих при неоднакових швидкостях друкування.

Методи дослідження. Друкування відбитків здійснювалося в про-мислових умовах на рулонних офсетних машинах Uniset 30 фірми MAN, Harris 300, Harris 200 фірми Heidelberg, Colora фірми KBA, Solna Distributor фірми Solna. Денситометричні вимірювання виконано за допомогою денситометра GRETAG D19C. Статистична обробка даних, побудова гісто-грам і контрольних карт Шухарта розвинута в пакеті прикладного програм-ного забезпечення Microsoft Excel. Апроксимація графічних залежностей виконана у програмі Origin 6.1.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі проведе-них досліджень уперше:

виявлено закономірності взаємовпливу технологічних параметрів (папір – фарба – швидкість друкування) на якість відбитків, отриманих на сучасних рулонних офсетних машинах у промислових умовах за допомо-гою математично-статистичних методів;

розкрито механізм формування