LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

відбитків за змінами оптичної густини
в рулонному офсетному друці при різних швидкостях друкування, що полягає в особливостях всотування та закріплення фарб на некрейдованому
і крейдованому папері.

Практичне значення одержаних результатів. На основі запропо-нованої математично-статистичної системи оцінки якості газет і журналів із застосуванням контрольних карт Шухарта, розробленої причинно-наслідкової діаграми чинників впливу на якість відбитків, узагальнених блок-схеми та алгоритму вибору паперу для рулонного офсетного друку, проведених досліджень у промислових умовах підготовлено рекомендації щодо вибору типу паперу, фарб і швидкостей друкування.

Розроблено технологічні інструкції щодо перевірки відбитків газетно-журнального виробництва за контрольними картами якості, що апробовані
й прийняті до використання в друкарні Видавничий Дім "Високий Замок"
(м. Львів).

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі УАД та Інституту поліграфії Варшавської політехніки.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та ідеї, які виносяться на захист, розроблено й отримано здобувачкою самостійно.

У публікаціях у співавторстві здобувачці належить: [4, 8, 13, 14] – ідеї, пошук, узагальнення та систематизація поданої інформації; [1–3, 5–7, 9, 10, 18] — експериментальні дослідження, аналіз і розрахунок даних, висновки; [15, 16] — використання контрольних карт Шухарта для оцінки якості відбитків.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисер-таційної роботи апробовані на Міжнародних науково-практичних конференціях "Квалілогія книги" (Львів, 2006–2007 рр.); науково-технічних конференціях студентів і аспірантів "Друкарство молоде" ( Київ, 2004–2008 рр.); звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, нау-кових працівників і аспірантів УАД (Львів, 2004–2008 рр.)

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано
19 робіт, у т. ч. 12 у фахових виданнях.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається
з вступу, п'яти розділів, загальних висновків і додатків. Обсяг рукопису 172 сторінки, у тому числі 49 рисунків, 27 таблиць. У бібліографії наведено 239 найменувань літературних джерел.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання дослідження, наукову новизну і практичну цінність, наведено основні наукові й практичні результати досліджень та апробації роботи.

У першому розділі — Технологія офсетного рулонного друку-вання газет і журналів:стан і проблеми — проаналізовано світові тенденції й напрями розвитку рулонного офсетного друку газетної та журнальної продукції в світі та Україні; показано, що така продукція займає значну частку серед засобів масової інформації й має тенденцію до збільшення.

Аналіз сучасних технологій, матеріалів і устаткування для випуску масової кольорової газетної та журнальної продукції показав, що вона виго-товляється за допомогою офсетного плоского друку на високошвидкісних рулонних машинах з використанням різних типів паперу і фарб, вибір яких зумовлений як об'єктивними показниками якості готових виробів, так
і техніко-економічними умовами виробництва.

У галузі друкарських процесів відомі і широко використовуються роботи науковців К. В. Тіра, Я. І. Чехмана, Б. В. Дурняка, М. М. Луцківа,
О. М. Величко, П. А. Попрядухіна, Л. А. Козаровицького, А. А. Тюріна,
В. П. Митрофанова, Б. М. Шахкельдяна, Є. К. Белозьорова, О. Ф. Розума,
Е. Т. Лазаренка, Е. Руппа, Ж. Фецко, К. Вульца, М. Шуберта, Н. Картунена, С. Якуцевича та ін.

Аналіз наукових досліджень і прикладних розробок у галузі рулон-ного офсетного газетно-журнального виробництва показав їх недостатність щодо сучасного стану на відміну від аркушевого офсетного друку.

Наведена робоча гіпотеза досліджень, що базується на викори-станні математично-статистичних методів за контрольними картами якості стосовно газетної та журнальної продукції. Обгрунтовані мета та завдання роботи, викладені у вступі.

Удругому розділі — Розробка методики експериментальних досліджень — описано методики друкування тестових відбитків у про-мислових умовах друкарень WZ Graf, Agora SA, Winkowski (Польща) та друкарні Видавничого Дому "Високий Замок", їх денситометричних вимірювань та опрацювання за допомогою контрольних карт Шухарта з використанням розроблених математично-статистичних методів і карт порівняння властивостей різних типів паперу з якістю відбитків, що дозволило встановити взаємовплив технологічних параметрів (папір — фарба — швидкість друкування) на їх якість.

Тестові відбитки газет отримали на газетній рулонній машині Uniset фірми MAN Roland при різних швидкостях (7,6; 10,4; 13,4 м/с) фарбами CMYK фірми Gebr. Schmidt (Австрія).

При друкуванні накладу використовували попередньо сенсибілізовані пластини позитивного копіювання Libra Blue фірми Horsell загальною товщиною 0, 3 мм і компресійні гумовотканинні полотна фірми Phoenix. Для зволоження форм застосовували розчин Stabilomat 2010, рН якого становить 5,5, а температура — 9–11 ˚С.

Для отримання відбитків було обрано різний некрейдований газет-ний папір (Valsa Matt OC, Valsa Top O, Valsa Lux O, Soga Norm H, Soga Top Super O, Soga Top H).

Друкування на папері з різним вмістом макулатури здійснювалося на рулонній офсетній машині Colora фірми KBA при різних швидкостях (10,3; 17; 20,4 м/с) фарбами CMYK фірми M. Huber.

Тестові відбитки журнального виробництва отримали на рулон-ній машині Harris 300 фірми Heidelberg при різних швидкостях (8,1; 11; 14,5 м/с) друкування фарбами CMYK фірми Sun Chemical.

Друкарські форми експонували й обробляли в системі computer-to-plate з використанням пластин Polycrome DITP фірми Kodak (без термічної обробки). Для друкування накладів використовували гумовотканинне полотно Graffiti та зволожувальний розчин Sun Fount.

Для отримання відбитків використовували крейдований папір (M-plus mat, M-plus gloss, Galerie Brite, Gloss Husum, Grapho Lux).

Вибір некрейдованих та крейдованих паперів обгрунтовувався їх широким використанням на підприємствах України та Польщі.

Дослідження властивостей паперу (білизна, непрозорість, шорсткість, стійкість до вищипування, абсорбція, пухкість) проводили в лабораторіях підприємств WZ Graf, Winkowski, фірми МАР, а липкість і в'язкість фарб вивчали за прийнятими європейськими методиками.

Відбирали відбитки для вимірювань після встановлення стабіль-ного режиму друкування (не менше 250 штук). Вимірювання кольорових плашок і контрасту растрових зображень провели для десяти відібраних зразків на денситометрі Gretag D19C фірми Gretag Macbeth.

Оцінка достовірності результатів вимірювань здійснена за допомогою програми Statistika. Гістограми і контрольні карти створено за запропонова-ною в роботі математично-статистичних методів на основі програми Microsoft Excel, що включає побудову основного значення величини оптичної густини за прийнятою нормою