LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

як центральної лінії карти та граничні допуски цієї величини як верхні та нижні межі контрольної карти. Графічні залеж-ності впливу властивостей різних типів паперу на якість відбитків одержано як у вигляді контрольних карт, так і регресійних рівнянь з опрацюванням їх варіантів за найкращим значенням коефіцієнта кореляції з використанням програми Origin 6.1.

У третьому розділі — Дослідження якості друкування багатоко-лірних газет на рулонних офсетних машинах — наведено отримані результати щодо якості відбитків за їх оптичною густиною та відносним контрастом, в порівнянні з прийнятими в роботі нормами з використанням контрольних карт Шухарта.

На рис. 1 зображено типові контрольні карти, що характеризують зміни оптичної густини відбитків, отриманих на різному папері при швидкості друкування 7,6 м/с фарбами CMYK. На контрольних картах зображено нижні і верхні межі величин оптичної густини, визначені за нор-мами, для різних типів некрейдованого паперу з відповідними значеннями для кожної з фарб CMYK.

Аналіз контрольних карт відбитків, отриманих при різних швидко-стях, показав, що кольоровим зображенням на досліджуваному папері властиві такі типові явища, що в математично-статистичному аналізі описуються як серія точок, тренд, вихід за межі допуску, періодичність, відхилення від контрольних меж і розміщення оптичних густин відбитків у межах прийня-тих допусків.

На контрольних картах (рис. 1) найбільше наближення до норма-тивних меж досягається при рівних умовах для всіх фарб CMYK, вико-ристовуваних для паперу Valsa Top О, Valsa Lux O. Найбільше відхилення

Зразки


Рис. 1. Контрольні карти змін оптичної густини відбитків,

отриманих на різному папері при швидкості друку 7,6 м/с:

1 — Valsa Top O; 2 — Valsa Lux O; 3 — Soga Norm О;

4 — Valsa Matt OC; 5 — Soga Top Super O; 6 — Soga Top О


від норм спостерігається для паперу Soga Norm H, Valsa Matt OC, Soga Top Super O, Soga Top H, що вимагає для доведення до нормативних меж керування подачею фарби. Це зумовлено тим, що оптична густина і контраст відбитків залежать від кількості перенесеної на відбиток фарби, як це доведено в роботах дослідників (наприклад, М. М. Луцківа, С. Якуцевича).

Аналізом контрольних карт оптичної густини відбитків і діаграм зміни їх відносного контрасту, отриманих на різному некрейдованому папері, виявлено зменшення показників якості при збільшенні швидкості друкування. Це пояснюється впливом зміни тиску, смуги друкарського контакту та його часу на перехід фарби на папір.

На рис. 2 наведена типова контрольна карта зіставлення отриманої та нормативної оптичних густин відбитків з адсорбцією різних типів некрейдованого паперу.

У табл. 1 наведено результати математичного опису побудованих кон-трольних карт взаємозв'язку властивостей використовуваних типів паперу
з якістю відбитків. Залежності між властивостями паперу та оптичною густиною отриманих відбитків описуються регресійними рівняннями різного рівня, причому визначення коефіцієнта кореляції доводять доволі тісний взаємозв'язок оптичної густини відбитків з властивостями паперу. Це можна пояснити проявленням як поверхневих (білизна, шорсткість, стійкість до вищипування), так і об′ємних, структурно-пористих властивостей паперу (непрозорість, абсорбція), що збігається з твердженнями ряду публікацій. Такий же взаємозв'язок встановлено нами і при дослідженні впливу властивостей некрейдованого паперу на оптичну густину та відносний контраст відбитків, одержаних на аркушевих офсетних друкарських машинах.

Аналіз карт порівняння властивостей різних типів паперу з досягну-тим і нормативним значеннями оптичної густини показав (рис. 1, 2, табл. 1), що в межі допуску оптичної густини вкладаються лише папір Valsa Top О та Valsa Lux O. На підставі цього можна прогнозувати, що папір інших марок
з такими властивостями також може бути рекомендований для друкування накладів на рулонних офсетних газетних машинах, і він забезпечить норма-тивну якість.

Рис. 2. Вплив абсорбції на

оптичну густину відбитків порівняно з нормою

(фарба — kontur, швидкість — 7,6 м/с)Таблиця 1

Взаємозв'язок властивостей газетного паперу

та оптичної густини відбитків (D) за рівняннями регресії

Властивість паперу та методи їх визначення

Рівняння регресії

Коефіцієнт кореляції, R

Норматив для

Dk = 1,25 0,05 досягається при

Білизна (Б), %

(PN-P-50169:1976)

Для Б = 60,4 ч 69,3 %

D = f (Б) – поліном 3-го порядку

0,78096

Б = 68,2 ч 69,3

Непрозорість (Н), %

(PN-P-50169:1976)

Для Н = 79,2 ч 88,8 %

D = f (Н) – поліном 2-го порядку

0, 91507

Н = 84,8 ч 86,3

Шорсткість (Ш), мл/хв

(PN-IP-5016602:1993)

Для Ш = 4 ч 75 мл/хв

D = f (Ш) – рівняння Лоренца

0, 9089

Ш = 4 ч 6

Абсорбція (А), г/мІ

(PN-ISO 535:1996)

Для А = 25,5 ч 39 г/мІ

D = f (А) – рівняння Гауса

0, 86119

А = 25,5 ч 26

Стійкість до вищипування (В), м/с

(PN-P-50401:1975)

Для В = 0,2ч0,93 м/с

D = f (В) – рівняння Больцмана

0, 78308

В = 0,2 ч 0,42Як свідчить світовий, зокрема європейський досвід, усе більше в газет-ному виробництві використовується папір з вмістом макулатури. Він забез-печує високі економічні показники виробництва і вирішення екологічних проблем.

Результатами досліджень дисертаційної роботи підтверджено, що на папері з вмістом макулатури від 50–65 до 100% отримані відбитки, які відповідають за якістю прийнятим нормам, у тому числі за розтискуванням
і контрастом растрових зображень, що також дозволяє прогнозувати доцільність використання даного паперу.

У четвертому розділ роботи — Дослідження якості друкування багатоколірної книжково-журнальної продукції на рулонних офсетних машинах — для вивчення використано, на відміну від газетного вироб-ництва, різні типи високоякісного крейдованого паперу та фарби, закріп-лення яких здійснюється на відбитках окислювальною полімеризацією, що прискорюється під дією тепла.

Аналіз контрольних карт (рис. 3) і контрольних карт для інших досліджуваних типів паперу показав, що для них, як і при друкуванні на некрейдованому папері інших марок, властиві ці ж типові явища, що описуються в запропонованих математично-статистичних методах оцінки якості відбитків, у тому числі наближення до контрольних меж, серія точок, вихід за контрольні межі і т. п.
Рис. 3. Контрольні карти зміни оптичної густини відбитків,

що отримані на паперах Galerie Brite (1) та Gloss Husum (2)

при різних швидкостях друкування фарбами CMYK


Однак, на відміну від друкування на