LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

некрейдованому папері вико-ристання крейдованого паперу та фарб з іншим механізмом закріплення на відбитках забезпечує отримання значно вищих значень оптичної густини та відносного контрасту, як це вимагають європейські норми.

На рис. 4 як приклад наведено контрольну карту впливу пухкості паперу на оптичну густину відбитків. Звідси випливає, що зі збільшенням пухкості паперу спостерігається підвищення оптичної густини відбитків. Це пояснюється тим, що крейдована поверхня сприяє тільки частковому
(з пігментом) всотуванню зв'язуючого.


Рис. 4. Вплив пухкості паперу на оптичну густину відбитків

порівняно з нормою (фарба — kontur, швидкість — 8, 1 м/с)Таблиця 2

Взаємозв'язок властивостей журнальних паперів

та оптичної густини відбитків (D)

Властивість паперу та метод її визначення

Рівняння регресії

Коефіцієнт

кореляції, R

Норматив для

Dk = 1,70,07

досягається при

Білизна (Б), %

(PN-P-50169:1976)

Для Б = 71,7 ч 98,5

D = f (Б) – рівняння Гауса

0,99931

Б = 95,9

Непрозорість (Н), %

(PN-P-50169:1976)

Для Н = 92,8 ч98,7

D = f (Н) – рівняння Гауса

0,91507

Н = 98,7

Шорсткість (Ш), m

(PN-ISO-8791-4:1997)

Для Ш = 1,15 ч1,5

D = f (Ш) – поліном

2 – го порядку

0,78395

Ш = 1,15

Пухкість (П), смі/г

(PN-EN 20534:1995)

Для П = 54 ч68

D = f (П) – рівняння Больцмана

0,99704

П = 62


Наведені результати математичного опису взаємозв'язку властивостей паперу та оптичної густини відбитків (табл. 2) і карти (рис. 4) показують взаємозалежність між досліджуваними параметрами, яка описується регре-сійними рівняннями різного порядку, причому з високим значенням коефі-цієнта кореляції, що наближаються до лінійного.

Отримані коефіцієнти кореляції свідчать, що для досліджуваних відбитків на крейдованому папері характерні вищі значення такого взаємо-зв'язку, ніж на некрейдованому. Це можна пояснити впливом більш щільної поверхні книжково-журнального паперу та іншими вищими значен-нями його друкарсько-технічних властивостей. Аналогічний вплив основних властивостей паперу на якість відбитків встановлено нами і в дослідженнях аркушевого друку.

Аналіз контрольних карт (рис. 3–4) й ін., поданих у роботі, а також даних табл. 2 та їх математично-статистичний і кореляційний аналізи дозво-ляють прогнозувати використання для друкування книжково-журнальної продукції паперу Galerie Brite та інших типів, подібних за визначеними
і наведеними в табл. 2 інтервалами властивостей.

Встановлено також, що для вкладання відбитків на крейдованому папері в межі прийнятих норм потрібно проводити керування подачею фарби при досліджуваних швидкостях (8,1; 11; 14,5 м/с) для фарб magenta, yellow, contur, причому збільшення швидкості друкування, як правило, вимагає в книжково-журнальному друці зменшення подачі фарби. Це, очевидно, можна пояснити особливостями друкування на крейдованому папері, оскільки з підвищенням швидкості, як відомо, зменшується тривалість та ширина смуги друкарського контакту зі зміщенням його на початок і збільшенням тиску. Останнє сприяє кращій вбирній здатності зв'язуючих з пігментом фарб в некрейдованому папері, що спричиняє зменшення оптичної густини, але вибірковому всотуванню зв'язуючого з частиною пігменту в крейдова-ний папір з утворенням більшої оптичної густини на відбитках.

У п'ятому розділі— Розробка та апробація рекомендацій щодо удосконалення якості газетних та журнальних відбитків рулонного офсет-ного друку —на підставі результатів проведених досліджень розроблено причинно-наслідкову діаграму визначення чинників впливу на якість відбит-ків рулонного офсетного друку, узагальнені блок-схему й алгоритм вибору паперу та фарб, підготовлено технологічну інструкцію "Контроль відбитків газетно-журнального виробництва за контрольними картами якості".

Апробація та впровадження технологічної інструкції в друкарні Видавничого Дому "Високий Замок" показали доцільність використання математично-статистичної системи оцінки якості друкування, що дозво-лило зіставити рівні кваліфікації друкарів, врахувати параметри папір — фарба — швидкість друкування з точки зору функціонування системи ціна — якість, а в результаті сприятиме удосконаленню організаційних, техноло-гічних та економічних показників діяльності підприємства.

У Додатках подано довідку про виконання робіт у друкарні"Gazeta Wyborcza" фірми AGORA, лабораторіях фірм M. Huber Polska, MAP та Інституту поліграфії Варшавської політехніки (Польща); довідку про використання результатів робіт у навчальному процесі кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства та Інституту поліграфії Варшавської політехніки; технологічну інструкцію "Контроль відбитків газетно-журнального виробництва за контрольними картами якості", розроблену в Українській академії друкарства, акти її апробації та реалізації
в газетно-журнальному виробництві друкарні Видавничого Дому "Висо-кий Замок".Висновки


У дисертаційній роботі розв'язано актуальну наукову задачу нор-малізації технологічних параметрів для удосконалення процесу друкування газет і журналів на рулонних офсетних машинах. Це здійснено на основі виявлення взаємовпливу властивостей різних типів паперу і фарб при неоднакових швидкостях друкування на якість відбитків з використанням математично-статистичних методів.

Одержано наступні основні результати:

1. На основі аналізу теоретичних і прикладних досліджень в умовах швидкісного друкування рулонного офсетного друку та досвіду поліграфіч-них підприємств встановлено обмеженість досліджень, особливо в напрямку взаємодії різних типів паперу і фарб.

2. Розроблено математично-статистичні методи опрацювання резуль-татів денситометричних вимірювань відбитків, отриманих у виробничих умовах на рулонних офсетних друкарських машинах. Здійснено оцінку досто-вірності цих вимірювань. Побудовано контрольні карти якості. Проведено кореляційний аналіз графічних залежностей, в яких порівнюються власти-вості різних типів паперу з європейськими нормами та досягнутими результатами.

3. На основі аналізу контрольних карт та отриманих регресійних рівнянь вперше виявлено взаємовплив різних типів паперу, фарб і швид-кості друкування на оптичну густину й контрастність відбитків, які корелю-ють з оптичними, фізико-хімічними і фізико-механічними властивостями паперу, що дає змогу контролювати та керувати якістю відбитків.

4. Встановлена кореляція властивостей паперу з якістю відбитків, що дозволяє прогнозувати отримання нормативних європейських показни-ків при використанні паперу з відповідними властивостями: для друкування газет: білизною — 68,2ч69,3%, непрозорістю —