LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

84,8ч86,3%, шорсткістю — 4ч6 мл/хв, абсорбцією — 25,5ч26 г/м2, стійкістю до вищипування — 0,2ч0,42 м/с; для друкування книжково-журнальної продукції: на папері білизною — 95,9%, непрозорістю — 98,7%, шорсткістю — 1,15 m, пухкістю — 62 см3/г.

5. Вперше виявлено вплив підвищення швидкості друкування на рулонних офсетних книжково-журнальних і газетних машинах на якість відбитків, який полягає в збільшенні оптичних густин відбитків при друкуванні на крейдованому папері та зменшенні при друкуванні на некрей-дованому, що пояснюється збільшенням тиску в смузі друкарського кон-такту і різницею в механізмі перенесення та закріплення фарби на відбитках.

6. Доведено, що папір з вмістом макулатурної маси 50–100% забезпечує отримання відбитків, які за контрастністю та розтискуванням растрових елементів відповідають європейським та міжнародним стандар-там. Це дозволило рекомендувати такий папір для газетного виробництва
і є економічно й екологічно доцільним.

7. На підставі аналізу результатів досліджень розроблено причинно-наслідкову діаграму, визначення чинників, що впливають на якість рулонного офсетного друку; узагальнену блок-схему формних і друкарських процесів офсетного друкування; узагальнений алгоритм вибору паперу і фарб; техно-логічну інструкцію "Контроль відбитків газетно-журнального виробництва за контрольними картами якості", які використано в навчальному процесі, апробовано й впроваджено в друкарні Видавничого Дому "Високий Замок".Основні положення дисертації

викладено в публікаціях:

1. Якуцевич С., Назар І. М. Дослідження якості кольорових від-битків, що виконані офсетним способом друку на аркушевих машинах на матових паперах / Стефан Якуцевич, І. М. Назар // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – К.: НТУУ "КПІ", 2003. – Вип. 1. – С. 10–13.

2. Якуцевич С., Назар И. М. Перенос краски в печатном процессе: исследование и математическое описание / Стефан Якуцевич, И. М. Назар // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – К.: НТУУ "КПІ", 2003. – Вип. 2. – С. 36–41.

3. Якуцевич С., Лазаренко Э.Т. Назар И.М. Качество рулонной офсетной газетной печати на бумаге с различным содержанием макулатуры / Стефан Якуцевич, Э. Т. Лазаренко, И. М. Назар // Технологія і техніка дру-карства: зб. наук. праць. – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – Вип. 2-3 (4-5). – С. 35–38.

4. Єремєєва (Пилипців) Л. І., Назар І. М. Преса Львова: аналіз стану / Л. І. Єремєєва (Пилипців), І. М. Назар // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – Вип. 2-3 (4-5). – С. 118 -120.

5. Jakucewicz S., Nazar I. Kontrast wzgledny jako kryterium jakosci odbitki / Stefan Jakucewicz, Irina Nazar // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць.– К.: НТУУ "КПІ" , 2004. – Вип. 4 (6). – С. 21-23.

6. Якуцевич С., Назар И. Исследование качества цветных оттисков на листовой мелованной бумаге / Стефан Якуцевич, Ирина Назар // Дру-карство. – 2004. - № 1. – С. 42-44.

7. Якуцевич С., Назар І., Лазаренко Е., Іванишин Г. Дослідження якості відбитків офсетного друку / Стефан Якуцевич, Ірина Назар, Едуард Лазаренко, Галина Іванишин // Друкарство. – 2005. - № 6. – С. 51–52.

8. Якуцевич С., Лазаренко Е. Т., Назар І. М., Микитів Н. С., Петрик П. Б. Якість друкованої продукції: показники оцінки / Стефан Якуцевич, Е. Т. Лаза-ренко, І. М. Назар, Н. С. Микитів, П. Б. Петрик // Квалілогія книги: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України – Л.: УАД, 2005. – Вип. 8. – С. 5-13.

9. Якуцевич С., Назар І. М., Лазаренко Е. Т. Вплив властивостей паперів та швидкості друкування на якість газетних відбитків офсетного рулонного друку / Стефан Якуцевич, І. М. Назар, Е. Т. Лазаренко // Квалілогія книги: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України – Л.: УАД, 2006. – Вип. 10. – С. 55-63.

10. Якуцевич С., Назар И. М., Лазаренко Э. Т. Корреляционный анализ взаимосвязи свойств бумаги и качества оттисков офсетной листовой печати / Стефан Якуцевич, И. М. Назар, Э. Т. Лазаренко // Технологія
і техніка друкарства: зб. наук. праць.– К.: НТУУ "КПІ", 2007. – Вип. 1-2
(15-16). – С. 17-32.

11. Назар І. М. Математичні моделі впливу властивостей паперів на якість відбитків газетного рулонного офсетного друку / І. М. Назар // Наукові записки УАД. – Л.: УАД, 2007. – Вип. №2 (12). – С. 152–156.

12. Назар І. М. Вплив властивостей паперів на якість відбитків рулонного офсетного друку часописів: математичні моделі / І. М. Назар // Квалілогія книги: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України. – Л.: УАД, 2007. – Вип. №1 (11). – С. 24-30.

13. Nazar I., Jakucewicz S. Wspolczesne papiery gazetowe / Irina Nazar, Stefan Jakucewicz // Poligrafika. – 2003. – № 9. – S. 58-62.

14. Єремєєва Л., Микитів Н., Назар І. Друкування газет: порівняння способів / Людмила Єремєєва, Наталя Микитів, Ірина Назар // Друкарство молоде: 4-а наук.-техн. конф. студ. і асп.: доп. / НТУУ "КПІ" [ та ін.]. – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – С. 42-45.

15. Войтенко С., Назар І., Баранова О. Використання контрольних карт Shewharta для оцінки стабільності офсетного друкарського процесу та якості відбитків / Сергій Войтенко, Ірина Назар, Олена Баранова // Друкарство молоде: 6-а наук.-техн. конф студ. і асп. : доп. / НТУУ "КПІ" [та ін.] – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – С. 67-70.

16. Назар І., Баранова О., Кушка І. Оцінка якості друкування часописів і газет за контрольними картами Шевхарта / Ірина Назар, Олена Баранова, Іван Кушка // Друкарство молоде: 7-а наук.техн. конф студ. і асп.: доп. / НТУУ "КПІ" [ та ін.]. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. – С. 45-46.

17. Назар І.М. Дослідження впливу властивостей паперів та умов друкування на рулонних офсетних газетних та журнальних машинах (cold-set та heat-set) на якість відбитків / І. М. Назар // Квалілогія книги: міжнар. наук.-техн. конф.: доп./ М-во освіти і науки України – Л.: УАД, 2007.– С. 100–102.

18. Якуцевич С., Назар І. М. Вплив вмісту макулатури в газетному папері на якість відбитків / Стефан Якуцевич, І. М. Назар // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. прац. та асп.: тези доп. – Л.: УАД, 2007. – С. 63.

19. Назар І. М. Розробка та реалізація в умовах друкарні Видавничого Дому "Високий Замок" технологічної документації щодо використання контрольних карт якості / Ірина Назар // Друкарство молоде: 8-а наук. техн. конф. студ. і асп.: доп. / НТУУ "КПІ" [ та ін.] – К.: НТУУ "КПІ", 2008. – С. 17.

АНОТАЦІЯ

Назар І. М. Нормалізація технологічних параметрів для удоско-налення рулонного офсетного друку газет і журналів. —Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 — машини і процеси поліграфічного вироб-ництва. — Українська академія друкарства. — Львів, 2008.

Робота присвячена удосконаленню машинної технології рулонного офсетного друку газет і журналів на основі аналізу й обґрунтування основ-них (папір, фарба, швидкість друкування) технологічних параметрів.

Тестові відбитки отримували на некрейдованому папері, призначе-ному для друкування на рулонних офсетних газетних машинах, і