LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України)

Український державний лісотехнічний університет

ПЕХ ПЕТРО АНТОНОВИЧУДК 674.023ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА СТРУКТУРИ РАМНИХ ДЕРЕВНОПИЛЬНИХ ЛІНІЙ

(на прикладі лісопильних підприємств України)
Спеціальність 05.05.07 – Машини та процеси лісівничого комплексу

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Дудюк Дмитро Лук'янович,

Український державний лісотехнічний університет, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Кірик Микола Дмитрович,

Український державний лісотехнічний університет, завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів;

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Сірко Зіновій Степанович,

Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини, завідувач відділу механічної обробки деревини


Провідна установа: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, кафедра механізації лісогосподарських робіт та лісоексплуатації, м. Київ.


Захист відбудеться 21 березня 2000 року о 14-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.


Автореферат розісланий 7 лютого 2000 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради


Прокопович Б.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах відчутного дефіциту сировинних та енергетичних ресурсів вирішення завдання забезпечення народного господарства в пиломатеріалах можливе лише за рахунок інтенсифікації виробничих процесів і підвищення продуктивності устаткування. У зв'язку з цим важливо ще на стадії проектування деревнопильних ліній вміти визначати оптимальні параметри головного та допоміжного устаткування, місткість буферних пристроїв, вибрати їх раціональну компоновку, що забезпечить максимальну ефективність роботи ліній.

В теперішній час основна частина пиломатеріалів виробляється на рамних лісопильних лініях. Орієнтація машинобудування країн СНД на переважний випуск лісопильних рам свідчить про те, що таке положення збережеться і в найближчій перспективі. Рамні лісопильні потоки характеризуються великою різноманітністю розмірно-якісних параметрів пиловочної сировини, способами розкрою колод, складом основного і допоміжного устаткування, рівнем механізації та автоматизації і, таким чином, є складною виробничою системою, на роботу якої впливає багато факторів, які в більшості мають випадковий характер.

Існуючі методи розрахунку лісопильних потоків орієнтуються, головним чином, на використання середньостатистичних показників їх роботи і не розкривають динаміки функціонування устаткування в умовах впливу всієї сукупності факторів. В результаті фактична продуктивність лісопильних потоків, як правило, є значно меншою від розрахункової, а параметри і структура лісопильних ліній далекі від оптимальних. Тому зараз гостро стоїть задача теоретичного і експериментального дослідження закономірностей роботи устаткування лісопильних потоків і створення на їх основі методів розрахунку оптимальних параметрів та структури рамних деревнопильних ліній.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є частиною робіт, виконаних у відповідності до державних науково-технічних програм ДКНТП з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, проекту державної НТП "Ліс" – "Відтворення, охорона і раціональне використання лісових ресурсів", темпланами УДЛТУ – ДБ23.04-94 та ДБ36.08-97, затвердженими Міністерством освіти України.

Мета роботи. Розроблення методики інженерного розрахунку оптимальних структури та параметрів рамних деревнопильних ліній на основі дослідження закономірнотей роботи устаткування, створення узагальненої математичної моделі, алгоритмів та програм імітаційного моделювання процесу функціонування ліній.

Задачі дослідження. Провести експериментальні дослідження закономірностей роботи устаткування лісопильного потоку; розробити математичну модель процесів функціонування рамних деревнопильних ліній; розробити і теоретично обгрунтувати алгоритми імітаційного моделювання тривалості виробничих операцій лісопиляння; розробити алгоритм і програму імітаційного моделювання процесів функціонування автоматизованих ліній; розробити алгоритм і програму імітаційного моделювання динаміки роботи рамних деревнопильних ліній; запропонувати методику розрахунку оптимальної місткості буферних пристроїв рамного лісопильного потоку; визначити економічну ефективність оптимізації параметрів устаткування.

Наукова новизна роботи. Проведені експериментальні і теоретичні дослідження процесів функціонування устаткування рамних деревнопильних ліній з врахуванням впливу на них усієї сукупності випадкових факторів. Вперше встановлено, що їх достовірною математичною моделлю є багатофазова багатоканальна система масового обслуговування з узагальненим ерлангівським вхідним потоком і ерлангівським часом обслуговування. Запропоновані номограми для розрахунку параметрів отриманої моделі. Дістали подальший розвиток алгоритми і програми імітаційного моделювання тривалості виробничих операцій лісопиляння. Удосконалено алгоритми і програми імітаційного моделювання автоматизованих ліній послідовного агрегатування. Вперше розроблені алгоритм та програма імітаційного моделювання рамних деревнопильних ліній, які працюють зі 100%-ою брусовкою. Отримані залежності коефіцієнта використання робочого часу лісопильного потоку від параметрів устаткування і технологічних процесів. Удосконалена методика розрахунку оптимальних параметрів рамних деревнопильних ліній.

Практичне значення одержаних результатів.