LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України)

Запропоновані методика, алгоритми та програми дозволяють розраховувати оптимальні параметри і структуру рамних деревнопильних ліній. Вони використовувались Львівським філіалом Івано-Франківського ПКТІ для розроблення проектів нових та реконструкції діючих лісопильних цехів. Запропонована захищена авторським свідоцтвом принципово нова конструкція брусоперекладача.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою, в яку увійшли дослідження автора виконані за період навчання в аспірантурі, роботи в УДЛТУ та ЛДТУ з 1971 по 1999 роки під керівництвом професора, д.т.н. Дудюка Д.Л.

За результатами наукових досліджень опубліковано дев'ять одноосібних праць. У працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належить: у [3, 9, 10] – теоретично обгрунтовані методи генерування Г-чисел і визначена трудомісткість алгоритмів; у [11] – виконані екпериментальні дослідження і оброблення результатів; у [12, 13, 15, 17] – розроблені моделюючі алгоритми та програми і проведені обчислювальні експерименти; у [14] – запропоновано принцип роботи брусоперекладача.

Апробація роботи. Головні положення дисертації доповідались та обговорювались на Всесоюзній конференції "Застосування математичних методів та ЕОМ в наукових дослідженнях в лісовій промисловості" (м. Москва, 1976 р.); на республіканській науково-технічній конференції "Перспективи розвитку лісової і деревообробної промисловості у відповідності з головними напрямками економічного та соціального розвитку СССР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року" (м. Свалява, 1986 р.), на науково-технічних конференціях УкрНДІМОД (м. Київ, 1974, 1975, 1980, 1989рр.), на розширеному засіданні секції математики Західного наукового Центру АН УРСР (м. Луцьк, 1979 р.), на науково-технічних конференціях Українського державного лісотехнічного університету (1973-1999 роки ) і Луцького державного технічного університету (1986-1999 роки).

Публікації. Матеріали дисертації опубліковані в 17 роботах. Отримане одне авторське свідоцтво на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, загальних висновків та рекомендацій, списку використаної літератури (назв 176, з них іноземною мовою 11) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки, в тому числі 137 сторінок основного тексту, рисунків 23, таблиць 13.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі дано загальну характеристику роботи, описано її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Доведено актуальність роботи, сформульовано мету й основні завдання наукових досліджень, визначено наукову новизну отриманих результатів та обгрунтовано їх практичну цінність.


У першому розділі проведено критичний аналіз робіт, виконаних в області теорії та розрахунку лісопильних потоків. Відзначено, що в розробці експериментально-теоретичної бази для аналізу, розрахунку і проектування деревнопильних ліній вагомі результати одержали О.М.Пєсоцький, П.П. Аксьонов, Р.Є. Калітієвський, А.А. Піжурін, В.Р.Фергін, В.Г.Турушев, Г.В. Крилов, В.М. Максимів. В суміжних областях лісопромислового комплексу проблемі проектування технологічних ліній присвячені праці Д.К. Воєводи, Г.А. Вільке, І.В.Батіна, Д.Л. Дудюка, М.В. Маковського, Ф.М. Манжоса, В.С.Петровського, В.І. Аляб'єва, А.К. Редькіна, Ю.А. Садовського, Д.П. Бегей, Л.А. Сороки та інших.

Аналіз праць в області рамного лісопиляння показав, що визначення параметрів і структури деревнопильних ліній, розрахунки продуктивності устаткування і потоків проводились без належного врахування особливостей динаміки їх роботи в умовах впливу всієї сукупності факторів, які в більшості мають випадковий характер, що неминуче приводило до значних помилок.

У відповідності з поставленою метою в роботі передбачалось вирішити такі завдання:

 • Провести експериментальні дослідження закономірностей роботи устаткування лісопильного потоку.

 • Розробити математичну модель процесів функціонування рамних деревнопильних ліній.

 • Розробити і теоретично обгрунтувати алгоритми імітаційного моделювання тривалості виробничих операцій лісопиляння.

 • Розробити алгоритм і програму імітаційного моделювання процесів функціонування автоматизованих ліній.

 • Розробити алгоритм і програму імітаційного моделювання динаміки роботи рамних деревнопильних ліній.

 • Розробити інженерну методику розрахунку оптимальної місткості буферних пристроїв рамного лісопильного потоку.

 • Визначити економічну ефективність оптимізації параметрів устаткування.

 • Створити пакет алгоритмів та програм для дослідження, моделювання, оптимізації і розрахунку параметрів та структури рамних деревнопильних ліній і впровадження його в практику проектування науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій.


  У другому розділі розроблена математична модель процесу функціонування устаткування лісопильного потоку у вигляді системи масового обслуговування з ерлангівським вхідним потоком і ерлангівським часом обслуговування. Вхідні потоки предметів праці та процеси їх оброблення на верстатах деревнопильної лінії розглядались як різновидність випадкових процесів, для яких характерна властивість ординарності, стаціонарності та наявності післядії. Математичною моделлю цих процесів у першому наближенні може бути прийнята звичайна модель Ерланга з розподілом щільності ймовірностей проміжків часу

  (1)

  де – інтенсивність операцій надходження або верстатного оброблення предметів праці;

  k – параметр стабільності операції.

  Встановлено, що єдиною відмінною ознакою процесів надходження і верстатного оброблення предметів праці, які можуть бути визначені

  експериментальним шляхом, є відношення квадрата математичного очікування проміжку часу до дисперсії , яке дорівнює

  . (2)

  У зв'язку з цим експериментальні дослідження лісопильних потоків слід проводити тільки за проміжками часу. При відомих параметрах і k імовірність надходження r предметів праці протягом інтервалу часу можна визначити за формулою:

  , r=0,1,2... (3)

  При r=0 ця формула дозволяє розраховувати умовну імовірність простою верстата через ненадходження предметів праці протягом часу . Встановлено, що зі збільшенням параметра k стабільності вхідного потоку імовірність довготривалих простоїв зменшується, а короткострокових збільшується.

  Запропонована узагальнена модель процесів надходження і верстатного оброблення предметів праці в потоках лісопильного виробництва,


 •