LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України)

ними на величину продуктивності.

 • Експериментальними і теоретичними дослідженнями закономірностей роботи устаткування рамних деревнопильних ліній встановлено, що їх достовірною математичною моделлю є багатофазова багатоканальна система масового обслуговування з узагальненими ерлангівським вхідним потоком і ерлангівським часом обслуговування.

 • Важливим якісним показником, який характеризує виробничі операції лісопиляння, є величина параметру стабільності. Експериментально встановлено, що потоки колод мають параметр стабільності 2...10, тривалість операцій розпилювання колод та брусів – 6...20, а тривалість обрізування та торцювання дошок – не менше 20.

 • Розроблені і теоретично обгрунтовані алгоритми імітаційного моделювання виробничих операцій лісопиляння, які дають змогу достовірно й ефективно враховувати особливості цих операцій. Найбільш вдалим з практичної точки зору виявився датчик ерлангівських випадкових чисел з накладанням обмежень на величину цих чисел. Дані рекомендації з вибору цих обмежень.

 • Розроблені алгоритми і програми імітаційного моделювання автоматизованих ліній послідовного агрегатування за принципом проведення, що відрізняються великою точністю і гнучкістю, забезпечують достовірне відтворення процесу взаємодії предметів праці, основного й допоміжного обладнання.

 • Аналіз результатів моделювання автоматизованих ліній виявив, що за рахунок використання буферних пристроїв і заходів для підвищення параметрів стабільності робочих циклів верстатів продуктивність лінії може бути збільшена на 30-35%.

 • Розроблені алгоритм і програма імітаційного моделювання рамних деревнопильних ліній зі 100%-ою брусовкою дають змогу оцінити ефективність їх функціонування та оптимізувати їх структуру та параметри.

 • Одержані залежності коефіцієнта використання робочого часу рам від параметрів лісопильного потоку та технологічного процесу: відношення циклічних продуктивностей верстатів, місткості буферних пристроїв, параметрів стабільності виробничих операцій. Ці залежності дозволяють обгрунтовано розраховувати продуктивність лісопильного потоку з урахуванням впливу на нього всієї сукупності факторів, які в більшості мають імовірнісний характер, і не враховувались належним чином у дотеперішніх методиках.

 • Запропонована інженерна методика розрахунку оптимальної місткості буферних пристроїв рамної деревнопильної лінії. Встановлено, що величина оптимальної місткості буферних пристроїв залежить від відношення зведених інвестицій на основне устаткування до зведених інвестицій, які необхідні для збільшення місткості буферних пристроїв на одиницю.

 • Запропонована захищена авторським свідоцтвом конструкція пристрою для накопичення та поштучної видачі брусів, яка порівняно з діючими конструкціями брусоперекладачів дозволяє більш якісно виконувати функції транспортування, накопичення та поштучної видачі брусів.

 • Пакет алгоритмів, програм та методика визначення оптимальної місткості буферних пристроїв використовувались Львівським філіалом Івано-Франківського проектно-конструкторського технологічного інституту під час проектування нових та реконструкції діючих лісопильних цехів, у навчальному процесі та в наукових дослідженнях. Економічний ефект від впровадження накопичувача колод оптимальної місткості складає близько 20 тисяч грн. в рік.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 • Пех П.А. Визначення оптимальної місткості буферного пристрою перед лісопильною рамою першого ряду //Науковий вісник: Зб. наук. праць. Вип. 9.6. – Львів: УДЛТУ, 1999. С. 178-181.

 • Пех П.А. Про один із можливих шляхів аналізу якості функціонування автоматичних ліній. // Науковий вісник: Зб. наук. праць. Вип. 9.10. – Львів: УДЛТУ, 1999. С. 185-187.

 • Пех П.А., Дудюк Д.Л., Максимів В.М. Про теорію імітаційного моделювання технологічних ліній. //Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Вип.24. - Львів, 1995. С. 88-91.

 • Пех П.А. Описание динамики работы лесопильных линий с помощью обобщенных потоков Эрланга. //Лесм. хоз-во, лесн., бум. и деревообраб. пром-сть: Киев: Будівельник, 1988. - Вып. 19. - С. 88-91.

 • Пех П.А. Исследование отличительных признаков входящих потоков лесопильных автоматизированных линий //Лесн. хоз-во, лесн., бум. и деревообраб. пром-сть: Респ. межведомственный науч.-техн. сб. - Киев: Будівельник, 1985. - Вып. 17. - С. 66-68.

 • Пех П.А. К вопрсу об экспериментальном исследовании лесопильных линий //Лесн. хоз-во, лесн., бум. и деревообраб. пром-сть: Респ. межведомственный науч.-техн. сб. - Киев: Будівельник, 1975. - Вып. 6. - С. 58-62.

 • Пех П.А. Автоматизация процесса перекладки брусьев //Реф. информ.: О законченных науч.- исслед. работах в вузах УССР: Лесн. хоз-во, лесн. и деревообраб. пром-сть. - Киев: Вища школа, 1975. - Вып. 7. - С. 34-35.

 • Пех П.А. Автоматизированная установка для исследования закономерностей работы агрегатов //Реф. информ.: О законченных науч.-исслед. работах в вузах УССР: Лесн. хоз-во, лесн. и деревообраб. пром-сть. - Киев: Вища школа, 1975. - Вып. 7. - С. 34.

 • Пех П.А., Марченко А.С., Михальчук Р.И. Алгоритмы моделирования случайных бета-чисел //Приближенные методы решения некоторых задач математической физики: Луцк. индустр. ин-т, Луцк, 1991. - С. 28-30: Деп. в УкрНИИНТИ, 28.10.91. - № 1420 - УК. 91.

 • Пех П.А., Марченко А.С., Михальчук Р.И. Алгоритмы моделирования случайных гамма-чисел //Приближенные методы решения некоторых задач математической физики: Луцк. филиал Львов. политехн. ин-та, Луцк, 1990. - С. 29-32 : Деп. в УкрНИИНТИ, 4.06.90.-№ 915 - УК.90.

 • Дудюк Д. Л., Садовский Ю.А., Пех П.А., Шургот Б.И. Исследование динамики работы лесного склада лесопромышленного предприятия //Лесн. хоз-во, лесн., бум. и деревообраб. пром-сть: Респ. межведомственный науч.-техн. сб. - Киев: Будівельник, 1974. - Вып. 4. - С. 74-78.

 • Дудюк Д.Л., Пех П.А. Моделирование автоматизированных линий разветвленной структуры методом Монте-Карло //Применение математических методов и ЭВМ в научных исследованиях в лесной промышленности: Тез. докл. Всесоюзн. конф. - М., 1976. С. 44-45.

 • Дудюк Д.Л., Пех П.А. Моделирование автоматизированных линий последовательного и параллельного агрегатирования методом Монте-Карло //Лесн. хоз-во, лесн., бум. и деревообраб. пром-сть: Респ. межведомственный науч.-техн. сб. - Киев: Будівельник, 1977. - Вып. 8. -С. 17-20.

 • А.с. 473600 СССР, МКИ В 27b 31/00. Устройство для накопления и поштучной выдачи брусьев /А.С. Григорьев, П.А. Пех (СССР). – № 1976041/29-33; Заявлено 7.12.73; Опубл. 14.06.75,


 •