LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування параметрів фільтрувального циклона для очищення аспіраційного повітря від деревного пилу


Український державний лісотехнічний університет
ЛЯШЕНИК
Андрій Васильович
УДК674:621.928.93
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО
ЦИКЛОНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ АСПІРАЦІЙНОГО ПОВІТРЯ
ВІД ДЕРЕВНОГО ПИЛУ

Спеціальність 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі прикладної механіки Українського державного лісотехнічного університету Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Лютий Євген
Михайлович
, Український державний лісотехнічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедрою прикладної механіки, м. Львів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Шостак Володимир Васильович, Український державний лісотехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів, м. Львівкандидат технічних наук Сірко Зіновій Степанович, Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" Держкомрезерву України, заступник директора з наукової роботи, м. Київ

Провідна установа:

Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра машинознавства, м. ХмельницькийЗахист відбудеться "21" вересня 2005 р. о 1430год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Українського державного лісотехнічного університету за адресою:

м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: Львів-57, вул. Ген. Чупринки, 101Автореферат розісланий "18" серпня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради П.А. Бехта

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку суспільства ставляться підвищені екологічні вимоги до промислових підприємств, в тому числі й до підприємств деревообробної галузі. Процес механічного оброблення деревини супроводжується значним виділенням тирси та пилу від високопродуктивного технологічного обладнання. З метою зменшення кількості викидів забруднювальних речовин в атмосферу створюються нові більш ефективні установки: фільтрувальні, циклонні, електростатичні і т.п. Як правило, підвищення ступеня очищення повітря від пилу в таких пристроях досягається за рахунок збільшення енергетичних витрат. Проте власне виробництво електроенергії, особливо на теплових станціях, супроводжується виділенням в атмосферу значної кількості шкідливих речовин. Отже, зменшення кількості забруднювальних речовин в одній галузі досягається за рахунок збільшення об'єму шкідливих викидів в іншій, зокрема в енергетиці. Таке протиріччя вимагає ґрунтовного підходу до конструювання повітроочищувальних пристроїв, створення сепараторів із вищим коефіцієнтом очищення і одночасно із нижчими енерговитратами на саме очищення. Теоретичні аспекти розробки конструкцій повітроочищувального обладнання висвітлені у працях А.І. Пірумова, Г.Ф. Козоріза, А.Н. Калашнікова, В.А. Батлук, В.П. Куца, А.І. Дубиніна, В.А. Ларіонова, В.П. Созінова, О.Н. Александрова, A. Ogawa, A. Ter Linden, C. Fredriksson та ін. Беручи до уваги специфіку деревообробного виробництва, де до 50 % енергетичних затрат витрачається на аспірацію, а пил деревини, який викидається у довкілля, є збудником алергічних та онкологічних захворювань, проблема підвищення ефективності процесу очищення повітря від пилу і зниження гідравлічного опору повітроочищувальних пристроїв стоїть особливо гостро. Тому необхідними є теоретичні та експериментальні дослідження процесу очищення повітря від деревного пилу.

Обґрунтування параметрів і розроблення високоефективних пристроїв для очищення аспіраційного повітря від деревного пилу, поряд зі зниженням енергетичних витрат на аспірацію, є важливими задачами як практичного, так і теоретичного характеру.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення дисертаційної роботи виконані в рамках держбюджетної теми Міністерства промислової політики України "Дослідження, розробка і створення аспіраційно-повітроочищувальної установки із автономними вентиляторами з метою економії електроенергії на підприємствах деревообробної галузі". Договір №89-99 від 13.05.1999 р.

Мета і завдання дослідження полягають в обґрунтуванні параметрів фільтрувального циклона з урахуванням аналізу руху повітряних потоків у сепараторах циклонного типу та розробленні на цій основі конструкції високоефективних повітроочищувальних пристроїв з низькими енергетичними витратами на очищення повітря від деревного пилу.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні завдання.

1. Проаналізувати сучасний стан у галузі очищення аспіраційного повітря від деревного пилу і обґрунтувати необхідність проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

2. Побудувати математичну модель руху частинки пилу в циклоні з фільтрувальною зовнішньою стінкою.

3. Розробити інженерні формули для визначення розмірів найменших частинок деревного пилу, що будуть вловлені в циклоні.

4. Обґрунтувати необхідність заміни зовнішньої металевої стінки циклона на фільтрувальну.

5. Розробити конструкцію циклона з фільтрувальною стінкою і на цій основі створити повітроочищувальну установку та аспраційно-повітроочищувальну систему.

Об'єкт дослідження – процес очищення аспіраційного повітря від пилу за допомогою циклона з фільтрувальною зовнішньою стінкою.

Предмет дослідження – пиловловлювачі циклонного типу для очищення аспіраційного повітря від деревного пилу.

Методи дослідження. При проведенні досліджень керувалися єдиною методикою порівняльних досліджень пиловловлювачів для очищення