LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування показників надійності та розроблення структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини

Національний лісотехнічний університет України


Полоз Володимир Іванович
УДК 674.815-41:026.05

ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ

ТА РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ

ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ
05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексуАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів – 2007
Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Шостак Володимир Васильович

Національний лісотехнічний університет України,

професор кафедри деревообробного обладнання

та інструментів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Марущак Ярослав Юрійович,

Національний університет „Львівська

політехніка", професор кафедри електроприводу

і автоматизації промислових установок, м. Львів


кандидат технічних наук, доцент

Дзюба Лідія Федорівна,

Львівський державний університет безпеки

життєдіяльності, доцент кафедри фундаментальних дисциплін, м. Львів
Захист відбудеться „ 3 " жовтня 2007р. о 1400 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університе-ту України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного лісотехні-чного університету України за адресою: 79057, м.Львів, вул.Ген.Чупринки, 101.Автореферат розіслано „ 23 " серпня 2007р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук, професор П.А.Бехта

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Виробництво стружкових плит (СП) на підприємствах України здійснюється на вітчизняному та імпортному обладнанні, що працює у безперервному режимі протягом тривалого часу (не менше місяця). Для забезпечення працездатного стану обладнання підприємства здійснюють профілактичні ремонтні заходи, вид яких вибирають суб'єктивно, без належного обґрунтування. Незважаючи на профілактики, кожної зміни виникають дві-три відмови обладнання, на усунення яких витрачається до 25% робочого часу та значні кошти. Обладнання для подрібнення деревини є першим в технологічному процесі виготовлення плит, й від його надійності залежить робота всього головного конвейєра. Часті відмови цього обладнання можуть звести нанівець всі економічні показники підприємства, незважаючи на повну механізацію і автоматизацію всього технологічного циклу. На сьогодні для обладнання з подрібнення деревини відсутні науково обґрунтовані та практично апробовані структури ремонтних циклів, критерії для їх оптимізації, математичні моделі для їх розроблення. Це зумовлює значні збитки від простоїв обладнання у ремонті, зниження якості стружки, перевитрати сировини та матеріалів. Тому питання обґрунтування показників надійності обладнання для подрібнення деревини, розроблення науково-обґрунтованих структур ремонтних циклів і критеріїв щодо їх оптимізації є важливими завданнями як теоретичного, так і практичного характеру, а роботи, направлені на їх вирішення, є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення дисертаційної роботи виконані в рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки України – 04 – „Екологічно чиста енергетика та ресур-созберігаючі технології", підрозділу – 04.05 – „Підвищення надійності та дов-говічності машин та конструкцій". Вони спрямовані на вирішення завдань галу-зі з раціонального використання деревини та відходів деревообробки, підви-щення надійності й довговічності обладнання підприємств, де виготовляють деревні плити, тісно пов'язані з науково-дослідною тематикою кафедри дерево-обробного обладнання та інструментів НЛТУ України в рамках програми „Ліс".

Мета і завдання дослідження. Вирішення науково-технічного завдання, яке полягає в обґрунтуванні показників надійності верстатів для подрібнення деревини з урахуванням роботи всього технологічного комплексу, як єдиної си-стеми, і розроблення на цій основі структури ремонтного циклу цих верстатів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні основні завдання.

 • Проаналізувати, з погляду надійності, сучасний стан і конструктивні особливості верстатів для подрібнення деревини та обґрунтувати

  напрямки проведення теоретичних та експлуатаційних досліджень.

 • Визначити показники надійності цих верстатів і розробити рекомендації щодо їх підвищення.

 • Обґрунтувати критерії і визначити оптимальну тривалість міжремонтного періоду обладнання для подрібнення деревини, як елемента складної системи.

 • Визначити показники безвідмовності та ремонтопридатності обладнання головного конвейєра заводу з виробництва стружкових плит, як визначального елемента єдиної системи.

 • Розробити математичні моделі і алгоритми для визначення термінів служби деталей цих верстатів.

 • Розробити раціональні структури ремонтного циклу для окремих верстатів за єдиним критерієм.

  Об'єкт дослідження – процес експлуатації обладнання для виробництва стружкових плит.

  Предмет дослідження – верстати для подрібнення деревини, як об'єкти надійності.

  Методи дослідження, які використовувалися в роботі:

  • аналітичні методи, на основі яких створені математичні моделі термі-нів служби деталей рубальних машин і стружкових верстатів, цільова функція оптимізації тривалості міжремонтного періоду обладнання, запропоновані алгоритми програм для розрахунків на ПК;

  • методи імітаційного моделювання напрацювань на відмову обладнан-ня для подрібнення деревини;

  • статистичні методи проведення експлуатаційних досліджень в умовах діючого підприємства і оброблення результатів цих досліджень.

  Наукова новизна одержаних результатів. На основі виконаних теоре-тичних та експлуатаційних досліджень в роботі вирішено науково-технічне


 •