LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування показників надійності та розроблення структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини

за-вдання обґрунтування показників надійності верстатів для подрібнення дереви-ни та розроблення структури ремонтного циклу цих верстатів.

Науково обґрунтовано критерії оптимізації періодичності технічного об-слуговування та ремонту обладнання з виробництва СП.

Вперше побудовано математичні моделі для визначення термінів служби деталей верстатів для подрібнення деревини з урахуванням діючих факторів, які можна використати і для інших машин.

Запропонована імітаційна модель експлуатації обладнання для подріб-нення деревини, яка дозволяє моделювати напрацювання на відмову окремих деталей, що входять до складу цього обладнання.

Вперше теоретично обґрунтовано структуру ремонтного циклу рубальних машин і стружкових верстатів.

Обгрунтованість та вірогідність одержаних результатів і висновків дисертаційної роботи забезпечується великим обсягом експлуатаційних дослі-джень в умовах діючого підприємства, їх узгодженням із загальновизнаними уявленнями теорії надійності, перевіренням адекватності отриманих рівнянь регресії за критеріями Бартлетта і Фішера, використанням ПК для опрацювання всіх статистичних даних.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні, на основі обґрунтування показників надійності цього обладнання, методики скла-дання структури ремонтного циклу для рубальних машин і стружкових верста-тів.

Для визначення термінів служби деталей цих верстатів складені алгорит-ми та програми, які апробовані в умовах діючих підприємств.

Рекомендації щодо визначення оптимальних структур ремонтних циклів обладнання для подрібнення деревини впроваджені на ЗАТ „ЛК Інтерплит На-двірна" (підтверджено актами впровадження).

Особистий внесок здобувача. За результатами проведених досліджень в статтях [1, 2, 3] здобувачем складений план досліджень, проведений аналіз ре-зультатів, розроблені висновки. В статтях [4, 6, 7] здобувачем проведено збір статистичних даних, опрацьовані дані на ПК, зроблені висновки та дані реко-мендації. Стаття [5] написана одноосібно автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи та її окремі розділи доповідалися на науково-технічних конференціях УкрДЛТУ (2002, 2003, 2004, 2005р.р.). Дисертаційна робота в цілому доповідалася і обговорювалася на розширених наукових семінарах в Національному лісотехнічному університеті України (2006р.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 статей.

Структура і обсяг дисертації.

Робота складається зі вступу, п'яти розділів, основних висновків, перелі-ку використаних джерел і додатків. Основна частина викладена на 195 стор., з яких 135 стор. – основний текст, ілюстрації становлять 43 рисунки, таблиць 22, в бібліографії наведено 138 джерел. В додатку (145 стор., окрема книга) вклю-чено дані експлуатаційних досліджень, розрахунки ресурсу деталей верстатів, програма моделювання на ПК, акт впровадження результатів досліджень.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність та доцільність проведення дослі-дження показників надійності верстатів для подрібнення деревини й розроб-лення структур ремонтних циклів для цих верстатів, поставлена мета та визна-чені основні завдання, які необхідно розв'язати для досягнення мети, сформу-

льовано наукову новизну та практичну значимість роботи. Наведено інформа-цію щодо апробації роботи, публікації, структуру дисертації та результати впровадження досліджень.

У першому розділі наведено огляд літератури, в якому проаналізовано сучасні конструкції рубальних машин і стружкових верстатів, окреслено на-прямки їх розвитку та вдосконалення, як об'єктів надійності. Проаналізовано стан питання й виконані науково-дослідні роботи щодо технічного обслугову-вання та ремонту. Розвиток теорії надійності в нашій країні відноситься до кін-ця 50-х років минулого століття. Перші роботи щодо надійності автоматичних ліній в машинобудуванні та деревообробленні відносяться до 1962-1968 років. Специфіка надійності лісопильного обладнання показана в роботах Іваніщева Ю.П., Бизова В.І. Надійність автоматичної лінії сортування та пакетування пи-ломатеріалів досліджувалась в роботі Амаліцького В.В. і Сіротова А.В. Ремон-топридатність конвейєрних механізмів подачі круглопилкових верстатів дослі-джувалась в роботі Сергачева Ю.А. Дослідження безвідмовності лінії форму-вання і пресування стружкових плит (СП) проведені Амаліцьким В.В. і Піро-говим В.А. Аналіз цих робіт показав, що дослідження проводились на незнач-ному періоді експлуатації (не більше одного року). Це не дозволило авторам описати зміну технічного стану обладнання протягом ремонтного циклу. Для визначення показників надійності обладнання для виробництва стружкових плит у 1979р. була створена галузева служба надійності, яка охопила 10 підпри-ємств (в тому числі в Україні Надвірнянський ЛК і Брошнівський ЛК). Матері-али, зібрані цією службою, показують характер зміни технічного стану облад-нання для виробництва СП протягом двох років. Однак одержані лабораторією надійності результати не були доведені до логічного завершення. На основі ба-гаторічних досліджень обладнання для виробництва СП, проведених в Україн-ському державному лісотехнічному університеті (1990-1999рр.), були розробле-ні наукові основи прогнозування технічного стану та обґрунтування структури ремонтного циклу цього обладнання. У цих роботах основна увага приділена вивченню надійності обладнання головного конвейєра. Проблема ремонту обладнання розглянута в монографії Одінцова Є.М. Обладнання для подрібнення деревини залишилось поза увагою досліджень.

На підставі виконаного аналізу зроблено висновок щодо доцільності про-ведення досліджень надійності верстатів для подрібнення деревини, сформу-льовано мету та завдання досліджень.

Другий розділ присвячений теоретичним дослідженням і моделюванню напрацювань на відмову верстатів для подрібнення деревини.

Верстати для подрібнення деревини відносяться до відновних виробів. Процес відновлення таких виробів характеризується функцією відновлення

, яка показує нагромаджену кількість відмов до напрацювання . Густина

імовірності виникнення відмови відновного виробу є першою похідною від функції відновлення

де - імовірність -ї відмови;

- густина імовірності виникнення -ї відмови;

- параметр потоку відмов як функція від часу роботи верстата.

Якщо відомі значення функції відновлення, то середнє напрацювання на відмову на інтервалі визначається

Для оцінки надійності відновних виробів використовують такий показник, як імовірність безвідмовної роботи на інтервалі. За розподілу Вейбулла її