LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування показників надійності та розроблення структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини

досліджень визна-чали регресійні моделі, що описують залежність показників надійності від часу

оперативної роботи верстата. Регресійна модель є окремим випадком матема-тичної моделі (рівняння регресії). Для одержання коефіцієнтів регресійної мо-делі користувалися методом найменших квадратів. Перевірення гіпотези щодо однорідності дисперсій проводили за критерієм Бартлетта. Це пов'язано з тим, що проведені дослідження є пасивним експериментом і мають неоднакову кіль-кість повторень. Перевірення значимості коефіцієнтів рівнянь регресії прово-дили за критерієм Стюдента. Перевірення адекватності рівнянь регресії прово-дили за критерієм Фішера.

В цьому розділі вибрано методику розроблення та обгрунтування раціо-нальної структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини. За ресурсом швидкозношуваних деталей верстата розробляли декілька структур ремонтного циклу, які порівнювалися між собою. Критерієм для вибору раціо-нальної структури була питома трудомісткість ремонту верстата, що припадає на одиницю часу його роботи.

В четвертому розділі наведено результати експлуатаційних досліджень. Після статистичного оброблення цих результатів визначено показники надійно-сті верстатів для подрібнення деревини (табл. 1).

Таблиця 1

Показники надійності верстатів для подрібнення деревини

Назва верстатів

Напрацю-вання на відмову, , год

Трива-лість від-новлення , год

Параметр потоку відмов , 1/год

Коефі-цієнт готов-ності

Коефіцієнт технічного викорис-тання

Рубальна машина

„Раума 8-3000"

141,8

6,61

0,00795

0,9555

0,8339

Стружковий MKZ-IV S „Майєр"

745,2

4,02

0,00134

0,9946

0,8439

Стружковий ДС-7

1366,3

3,93

0,00073

0,9971

0,8634

Дробарка „Пальман"

PSKM-12

626,2

4,30

0,00160

0,9932

0,8575


На основі проведених досліджень рекомендовано заходи щодо підвищен-ня надійності верстатів. Для рубальної машини необхідно підвищити зносо-стійкість захисних накладок ножового диска та кріпильних деталей за рахунок покриття поверхонь зносостійким матеріалом, передбачити очищення сировини перед її подачею в машину, вдосконаливши металошукач. Для стружкових вер-статів потрібно вдосконалити пристрої для вилучення металевих предметів та мінеральних частин з тріски; підвищити зносостійкість контрножів і накладок між контрножами; для дробарок - підвищити зносостійкість ситових пластин і розмелювальних доріжок, довговічність приводних пасів і накладок лопатей.

Завод СП представляє собою комплекс автоматичних ліній, об'єднаних в одну систему, яка працює безперервно. Для таких систем проведення ремонт-

них заходів виконують, зупиняючи все обладнання одночасно. Визначальною лінією, яка має вплив на весь комплекс, є головний конвейєр заводу (лінія формування і пресування плит). За даними експлуатаційних досліджень було визначено залежність параметра потоку відмов від часу оперативної роботи головного конвейєра, що описується рівнянням регресії у вигляді полінома третього степеня (рис.1)

де tp- час оперативної роботи лінії в годинах;

a0= 0,11254, a1= 1,374210-3, a2= -6,33710-6, a3= 8,166710-9 –

коефіцієнти рівняння регресії.Рис.1. Залежність параметра потоку відмов від оперативного часу роботи головного конвейєра


Показником ремонтопридатності головного конвейєра є середній час відновлення. Залежність середнього часу відновлення від часу оперативної роботи описується рівнянням регресії у вигляді полінома другого степеня


Використовуючи показники безвідмовності і ремонтопридатності te(tp), побудовано графік функції мети (рис.2) за рівнянням (6).

З рис.2 бачимо, що оптимальна тривалість міжремонтного періоду не залежить від тривалості ремонтного циклу. Оптимальне значення тривалості міжремонтного періоду tмр(opt) = 469 год.

Рис.2. Залежність фактичної годинної продуктивності верстата від тривалості міжремонтного періоду: 1–Tц = 14400 год; 2 – Tц = 10800 год; 3 – Tц = 7200 год


За критерій оптимізації тривалості ремонтного циклу взято питомі видатки на придбання обладнання, технічне обслуговування та ремонти. Цільова функція оптимізації прийнята у вигляді

де a - початкова балансова вартість верстата;

b - вартість залишків після здачі верстата на брухт;

k - видатки на проведення капітального ремонту;

d - дисконтна ставка, що враховує рівень інфляції на верстат протягом

року;

б - число періодів інвестування в роках;

c і д - коефіцієнт і показник степеня, що враховують прогресуючі ви-

датки на технічне обслуговування та ремонти.

Для проведення розрахунків для кожного верстата використали дані з підприємства ЗАТ „ЛК Інтерплит Надвірна" за шість років. Результати розрахунків (рис.3) показують, що з часом питомі видатки на придбання верстата спадають, а питомі видатки на технічне обслуговування і ремонти зростають. Сумарні питомі видатки мають мінімум, який визначає оптимальну тривалість ремонтного циклу.


Рис.3. Залежність питомих видатків на придбання і утримання рубальної машини: 1 – на утримання; 2 – на придбання; 3 – сумарні


Оптимальна тривалість ремонтного циклу: для рубальної машини 17650 год (3,04 роки); стружкових верстатів „Майєр" – 16017 год (2,76 роки); стружкових верстатів ДС-7 – 17643 год (3,04 роки); дробарки „Пальман" – 15560 год (2,68 роки).

П'ятий розділ присвячений розробленню алгоритму імітаційної моделі роботи верстата, за допомогою якої визначено показники надійності верстатів для подрібнення деревини. Основна ідея цього алгоритму полягає в тому, що у початковий момент моделюється напрацювання на відмову (ресурс) всіх елементів верстата. З цієї сукупності визначається елемент, що має найменше напрацювання (див. (4), (5)). Воно присвоюється першому напрацюванню верстата на відмову. Після цього робота програми скеровується на підпрограму того елемента, що відмовив. Моделюється ресурс нового елемента, яким замінюється той, що відмовив. Напрацювання на відмову всіх інших елементів зменшується на величину напрацювання верстата. Після цього з нового масиву напрацювань знову вибирається мінімальне значення і цикли повторюються