LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування показників надійності та розроблення структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини

доти, доки сума напрацювань не досягне тривалості ремонтного циклу. Одночасно формуються масиви напрацювань верстата: механічної частини, електричної частини і кожного елемента. Після статистичного опрацювання цих масивів отримуємо середні напрацювання на відмови, середньоквадратичні відхилення, коефіцієнти варіації. Модель дозволяє повторювати дослідження для серій з будь-якої кількості верстатів. Результати статистичного моделювання напрацювань на відмову наведені в табл.2.

Напрацювання на відмову верстатів для подрібнення деревини мають розподіл Вейбулла-Гніденка. Імовірність безвідмовної роботи визначається за формулою (3).

Густина розподілу напрацювань на відмову визначається за формулою

Параметр потоку відмов визначається

де - час роботи для якого визначається f(t) і щ(t);

a - параметр масштабу;

b - параметр форми.


Таблиця 2

Результати статистичного моделювання і розрахунку показників

надійності верстатів для подрібнення деревини

Назва верстатів

Сумарна к-сть відмов, шт

Середнє на-працювання на відмову, год

Середнє квадра-тичне відхилення у, год

Коефіц. варіації

Пара-метр форми, b

Пара-метр масш-табу, a

1. Рубальна машина

„Раума"

в т.ч. частина:

механічна

електрична

987871

116

205,2232,5

1745,1

160,5171,4

1731,7

0,78230,73662

0,9920

1,2961,382

1,009

222,14255,00

1745,7

2. Стружковий „Майєр"

в т.ч. частина:

механічна

електрична

286


254

32

782,6


886,7

6666,7

629,4


665,1

6466,7

0,8042


0,7501

0,9700

1,2586


1,3554

1,0325

842,62


967,14

6749,86

3. Стружковий ДС-7

в т.ч. частина:

механічна

електрична

179


159

20

1256,9


1415,1

1125,0

1018,1


1089,6

1080,0

0,81


0,77

0,96

1,249


1,3181

1,0438

1349,5


1535,87

1138,23

4. Дробарка „Пальман"

в т.ч. частина:

механічна

електрична

275


245

30

654,5


734,7

6000,0

549,8


580,4

594,0

0,84


0,79

0,99

1,202


1,2826

1,0106

696,5


793,2

6025,0


Для розроблення структур ремонтного циклу за результатами моделю-вання і даних з підприємств визначені середні ресурси швидкозношуваних де-

талей для всіх верстатів. Всі деталі об'єднані в групи за середнім ресурсом і побудований граф, у якому для кожної групи деталей відмічений момент її заміни. На рис.4 і рис.5 показано два варіанти структур ремонтного циклу, розроблені для рубальної машини.Рис.4. Варіант тривидової дев'ятиперіодної структури ремонтного циклу рубальної машини
Рис.5. Варіант тривидової шестиперіодної структури ремонтного циклу рубальної машини

Критерієм для вибору оптимальної структури ремонтного циклу прийня-то трудозатрати на виконання ремонтних заходів, що припадають на одну го-дину роботи верстата. Проведені розрахунки питомих трудозатрат для рубаль-ної машини показують, що для дев'ятиперіодної структури ремонтного циклу вони становлять фa= 0,252 люд.год/год, а для шестиперіодної структури – = 0,297 люд.год/год. Перша структура є раціональніша бо фa < фb й вона ре-комендується до впровадження. За цією методикою розроблені структури ре-монтного циклу для всіх верстатів (табл.3).


Таблиця 3

Рекомендовані структури ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини

Назва верстатів

Марка

Трива-лість ремонт-ного циклу, Tц, год

Структура ремонтного циклу

Параметри ремо-нтного циклу
nок

nп

Міжог-лядо-вий період

Міжре-монт-ний період

Рубальна машина

Раума 8-3000

13500

17

1

6

2

1

500

1500

Стружковий „Майєр

MKZ-IV S

15000

19

1

7

2

1

500

1500

Стружковий

ДС-7

15000

19

1

7

2

1

500

1500

Дробарка „Пальман"

PSKM-12

12000

15

1

6

1

1

500

1500

Дробарка

ДМ-8

12000

15

1

6

1

1

500

1500

* - кількість оглядів, оглядів перед капітальним ремонтом, поточних, середніх та капітальних ремонтів у структурі ремонтного циклу.


У табл.3 тривалість міжоглядового та міжремонтного періодів дорівнює 500 год і 1500 год, що становить один і три місяці календарної роботи заводу СП. Тривалість ремонтного циклу для рубальної машини - 2,5; для стружкових верстатів - 2,7; для дробарок - 2,2 календарних роки.


ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення важли-вого науково-технічного завдання, що полягає в обґрунтуванні показників на-дійності верстатів для подрібнення деревини з урахуванням роботи всього тех-нологічного комплексу, як єдиної системи, та розроблення на цій основі