LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Обгрунтування технології та розробка пристроїв знезаражування вовни з використанням електромагнітних і пружних коливань

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Гордійчук Іван Йосипович

УДК 621.316:532.232
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇТА РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОВНИ З ВИКОРИСТАННЯМ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ І ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ


Спеціальність 05.09.16 – електротехнології та

електрообладнання в агропромисловому комплексі

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Харків – 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті сільського господарства Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Свергун Юрій Федорович,

Харківський державний технічний

університет сільського господарства,

завідувач кафедри "Загальна

електротехніка".


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Просвірнін Віктор Іванович, Таврійська державна агротехнічна академія, завідувач кафедри "Енергетика сільського господарства";


кандидат технічних наук, доцент Лоєнко Василь Васильович, Полтавська державна аграрна академія, доцент кафедри "Ремонт машин і технології конструкційних матеріалів".Провідна установа – Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" УААН, відділ електрифікації сільського господарства, с.м.т.Глеваха, Васильківського району Київської області.Захист відбудеться " 16 " січня 2003 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 у Харківському державному технічному університеті сільського господарства за адресою: 61002, Україна, м.Харків. вул.Артема, 44.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці університету.Автореферат розісланий "_11__" __грудня_______________ 2002 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Черенков О.Д.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Традиційні технології, що застосовуються для первинної обробки вовни і її знезаражування, сприяють зниженню міцності і розривного навантаження вовни на 13-14 %, а вимогам державного стандарту відповідає всього 10 % обробленої вовни.

Однією із задач при первинній обробці вовни є її знезаражування як у процесі класування, так і під час первинної обробки, тому що в 1 г вовни міститься до 700 млн. бактерій. Існуючі методи знезаражування вовни засновані на обробці її пароформаліном, що приводить до часткового її ушкодження, а при скиданні мийного розчину у водойми – до знищення мікроорганізмів, чим порушується екологічний баланс.

З огляду на фізико-хімічні властивості бактерій і вовни, можна припустити, що її знезаражування можливе на основі застосування електромагнітних і пружних коливань.

За даними літературних джерел, електромагнітні й пружні коливання давно знайшли застосування для дезінфекції зерна, знищення шкідників-комах, обробки комбікорму, стерилізації тари, інструментів, спецодягу.

Застосування технології для обробки вовни електромагнітними і пружними (ультразвуковими) коливаннями дозволить не тільки провести її знезаражування і мийних водних розчинів із поверхнево-активними речовинами (ПАР) без застосування спеціальних мір, але й підвищити міцність і розривне навантаження вовни.

Тому розробка методів і пристроїв для знезаражування вовни за допомогою електромагнітного (ЕМП) надвисокочастотного (НВЧ) поля і пружних коливань є актуальною задачею, вирішення якої дозволить звести до мінімуму використання дезінфектантів і їх негативний вплив на навколишнє середовище.

Однак застосування технологій для знезаражування вовни за допомогою електромагнітних і пружних коливань пов'язане з труднощами теоретичного й конструктивного характеру і вимагає високотехнологічного виробництва.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконувалася відповідно до Державної науково-технічної програми 3.12 "Енерго- і ресурсозберігаючі технології в сільськогосподарському виробництві", тематикою міжвузівських наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки (Наказ Міністерства освіти України № 37 від 13.02.96, п.2) і планом НДР Харківського державного технічного університету сільського господарства; загальноукраїнською науково-технічною програмою на 1991-1995 р. "Розвиток досліджень і використання НВЧ енергії в АПК країни"; постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1994 р. № 429 "Про реалізацію пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки (пункт 3 "Виробництво, переробка й зберігання сільськогосподарської продукції"); науково-технічною програмою Міністерства агропромислового комплексу України від 30.02.1998 р. № 339 "Науково-дослідні й дослідницько-конструкторські розробки".

А також відповідно до тем, проведених в Харківському державному технічному університеті сільського господарства за планами НДР і ДКР: "Дослідження впливу електромагнітних полів на біологічні об'єкти на базі створених спеціалізованих стендів", "Розробка й створення технічних засобів для дослідження електрофізичних властивостей рідких і твердих матеріалів у НВЧ діапазоні", "Розробка методів і засобів контролю впливу фізичних факторів на біологічні об'єкти" (тема "Екос"), "Дослідження впливу тривалої дії ЕМП різної інтенсивності на мікроорганізми, комах і рослини", шифр "Екос", № Е9/62, держзамовлення ґрунтується на рішенні Державного комітету Ради Міністрів СРСР № 330 від 01.12.1990 р.

Технологія і пристрої знезаражування вовни виконані в межах інноваційного проекту "Організація ресурсозберігаючого виробництва первинної обробки вовни на основі екологічно чистої безвідхідної технології, що не має світових аналогів, із використанням електромагнітних полів і пружних коливань", реєстр № 001697.1997 (Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова", Харківський державний технічний університет сільського