LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Одержання крученої пряжі скороченим засобом

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОРОХОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧУДК 677.-1. 022

ОДЕРЖАННЯ КРУЧЕНОЇ ПРЯЖІ СКОРОЧЕНИМ СПОСОБОМ

Спеціальність 05.19.03 – Технологія

текстильних матеріалів
Автореферат дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата технічних наук


ХЕРСОН – 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті,

Міністерство освіти України.


Науковий керівник

доктор технічних наук, професор, Якимчук Радій Палладійович,

Херсонський державний технічний університет, перший проректор

з учбової та виховної роботи, завідуючий кафедрою прядіння натуральних та хімічних волокон


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Чугін Валерій Віталійович,

Херсонський державний технічний університет, завідуючий

кафедрою ткацтва та дизайну


кандидат технічних наук, Якубовська Тамара Олександрівна, Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості, завідуюча лабораторією.


Провідна установа

Державна академія легкої промисловості України, кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон, Міністерство освіти України, м. КиївЗахист відбудеться "16"квітня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському державному технічному університеті за адресою: 325008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою: 325008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24Автореферат розісланий "16" березня 1999 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Якимчук Р.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Вагомий внесок у поповнення бюджету держави завжди вкладала текстильна промисловість. Тому, в період кризового стану економіки України важливо, в першу чергу, забезпечити стабілізацію роботи цієї галузі.

Основні тенденції розвитку текстильної промисловості України полягають у відновленні асортименту і створенні нових ресурсозберігаючих і маловідхідних технологій, що задовольняють вимогам раціонального та економічного використання всіх видів матеріальних ресурсів. Ці тенденції зумовлені, головним чином, двома об'єктивними факторами:

- необхідністю задоволення попиту населення на нові текстильні вироби високого рівня якості, що відповідало б міжнародним стандартам і дозволило б функціонуванню ринкових відносин, конкуренцію на внутрішньому і особливо зовнішніх ринках;

- в умовах нестачі сировини, складного фінансового стану і розвалу старих економічних зв'язків виробництво повинно здійснюватися за рахунок економії сировини, енергетичних і матеріальних ресурсів.

Тому набувають важливого значення питання і наукові розробки в галузі створення перспективних технологій. Однією з умов практичного рішення поставлених завдань є використання нових способів отримання крученої пряжі з сполученням декількох технологічних переходів. Таким способом є однопроцесне прядіння і крутіння.

Враховуючи, що альтернативи кільцевому прядінню поки ще немає (мається на увазі якість виробленої пряжі, універсальність застосування, за видами волокон, що переробляються і діапазону лінійних щільностей), вдосконалення цього способу прядіння є актуальною задачею.

Спосіб, який отримав розповсюдження в гребінному прядінні вовни, представляє інтерес і для прядіння бавовни.


Зв'язок роботи з науковими програмами, темами.Враховуючи реальні потреби виробництва в рішенні завдань створення ресурсозберігаючих технологій, проведено комплекс наукових і експериментальних робіт. Роботи виконувалися на кафедрі "Прядіння натуральних і хімічних волокон" Херсонського державного технічного університету під керівництвом д. т. н., професора Якимчука Р. П., тадоцента Кабанова Г. Н. за рамками господарчодоговірних тематик.

Наукові розробки створені в напрямку "Ресурсозберігаючі технології виробництва текстильних матеріалів" і задач, викладених у державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року.


Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є отримання конкурентноспроможної крученої пряжі шляхом розробки науково обгрунтованої ресурсозберігаючої технології.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- експериментально визначити фактори, що суттєво впливають на якість крученої пряжі, отриманої скороченим способом;

- розробити конструкцію пристрою, що підвищує надійність і забезпечує реалізацію однопроцесного способу отримання крученої пряжі;

- дати аналіз причин обривності дослідної крученої нитки при її формуванні на технологічному обладнанні;

- розробити та дослідити шляхи зниження натягу та обривності на кільцепрядильних машинах при виробництві крученої пряжі скороченим способом;

- провести дослідження фізико-механічних показників крученої пряжі, отриманої новим способом;

- зробити структурний аналіз пряжі скороченого способу виробництва;

- отримати математичну модель, що зв'язує між собою технологічні параметри машини зі властивостями одержаної пряжі;

- дати оцінку економічній ефективності нового способу отримання крученої пряжі.


Наукова новизна отриманих результатів полягає в слідуючому:

- розроблена наукова підстава для одержання бавовняної крученої пряжі скороченим способом;

- розроблений і випробуваний комбінований пристрій стеження за наявністю трикутника крутіння, який відвертає появу браку пряжі і дозволяє знизити кількість відходів у прядінні;

- отримана математична модель впливу геометричних параметрів насадки на натяг;

- розроблена і створена насадка веретена, що дозволить за рахунок зменшення радіусу балону знизити натяг у трикутнику крутіння, завдяки цьому - стабілізувати технологічний процес отримання крученої пряжі скороченим способом;

- запропонована математична модель впливу параметрів заправки кільцепрядильної машини на властивості пряжі скороченого способу виробництва.


Практична цінність отриманих результатів полягає в