LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВАНа правах рукописуШ У С Т И К Е В И Ч

Андрій Іванович

УДК 655.281ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНОГО ДРУКАРСЬКОГО АПАРАТА ДЛЯ РОБОТИ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ


Спеціальність 05.05.01 - машини і процеси

поліграфічного виробництва
А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛ Ь В І В - 2000


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Чехман Ярослав Іванович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри поліграфічних машин.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Тинний Анатолій Нестерович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри поліграфічного

матеріалознавства і хімії;


кандидат технічних наук, доцент

Бойчук Анатолій Леонідович,

регіональний представник представництва

"Гейдельбергер Друкмашинен Остєвропа

Фертрібс - Гмбх" в Україні.


Провідна установа: Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Г.Шевченка, відділ друкарських процесів, м.Львів.Захист відбудеться " 17 " листопада 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд.101).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії друкарства (79006, м. Львів - 6, вул. Підвальна, 17).


Автореферат розісланий " 17 " жовтня 2000 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ____________ Дідич В.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Постійне зростання швидкохідності ротаційних друкарських машин (РДМ) ставить високі вимоги до поліпшення динаміки друкарських апаратів (ДА). Цьому повинні сприяти висока точність виготовлення зубчастого привода, застосування спеціальної конструкції опор циліндрів, прецизійне балансування мас циліндрів і забезпечення необхідної жорсткості системи друкарського преса тощо.

Основною причиною вібрацій ДА і друкарської машини в цілому є, не зважаючи на вживані заходи, пульсуючі періодичні навантаження, які внаслідок пружних деформацій ланок друкарського преса породжують поперечні коливання циліндрів. Збуджувані коливання створюють перепад тиску при друкуванні, що негативно впливає на якість друку. Деякі фірми (MAN) для зменшення небезпеки виникнення коливань виготовляють циліндри суцільними (без виїмок). Однак виготовлення їх є складним процесом і вимагає централізованого постачання.

Важливим фактором істотного зменшення, аж до усунення, поперечних коливань циліндрів ДА є створення попереднього натягу в системі друкарського преса. Про це свідчить досвід експлуатації найбільш швидкохідних РДМ, що випускаються кращими світовими фірмами. Хоча дослідженням попереднього натягу займалося багато дослідників, зокрема Чехман Я.І., Прядко М.А., Ющик В.І., Савельєв Н.Г., Тюрін А.А., Круглов І.А., Сілін Г.Г., Рудер Р., однак комплексні роботи в цьому напрямку в межах колишнього СРСР не проводились. Методика розрахунку і створення попереднього натягу в повній мірі розроблена та освоєна стосовно плоскодрукарських машин, проте зовсім недостатня для ротаційних ДА. Такі дослідження є особливо необхідні у зв'язку з можливим освоєнням випуску РДМ на заводах України. Тому вироблення конкретних рекомендацій з проектування ДА для роботи в режимі попереднього натягу є актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими планами установи. Подана робота виконувалась в Українській академії друкарства (УАД) в межах держбюджетних тем Б 104-95 і Б 104-98. Дослідження пов'язані з напрямками наукової роботи академії щодо підвищення якості виготовлення друкованої продукції. При праці над темою Б 104-95 автор був відповідальним виконавцем. Розробив і проаналізував математичні викладки, провів експерименти, обробив і узагальнив отримані результати. При роботі над темою Б 104-98 дисертант брав участь у підготовці, проведенні та обробці експериментальних досліджень.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обгрунтування параметрів ротаційного ДА, що забезпечують його стабільну роботу шляхом створення попереднього натягу.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 1) дослідити пружну взаємодію ланок друкарського преса ротаційної машини високого і плоского способів друку; 2) розробити методику розрахунку поперечних коливань циліндрів ротаційного ДА; 3) вивчити вплив деформаційних характеристик декелів на перепад тисків і поперечні коливання циліндрів; 4) дослідити динамічну модель двоциліндрового ДА і виявити умови виникнення в цій системі поперечних коливань, встановити вплив основних параметрів на якісні і кількісні характеристики коливного процесу; 5) дослідити вплив попередньо-напруженого стану на стабілізацію умов роботи РДМ; 6) сформулювати вимоги до жорсткості ДА і точності виготовлення опорних кілець циліндрів; 7) розробити рекомендації для реалізації попереднього натягу при проектуванні ротаційного ДА.

Об'єктом дослідження є взаємозв'язок напружено-деформованого стану ДА ротаційної машини і технологічного процесу.

Предметом дослідження є виявлення залежностей та оцінка впливу пружних деформацій системи преса ротаційного апарата на перепад тисків при друкуванні, розробка методики визначення параметрів, що забезпечують стабільні умови друкування шляхом створення попереднього натягу.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження здійснювались з використанням сучасних досягнень у галузі механіки машин і, зокрема, у галузі теорії коливань. Експериментальні методи були різними при дослідженнях у статичних і динамічних умовах. Експерименти в статичних умовах здійснювалися на експериментальних установках з використанням стандартних механічних приладів. Дослідження в динамічних умовах велися на спеціально обладнаному стенді з використанням тензорезисторів і