LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу

тензометричної апаратури.

Наукова новизна роботи: 1) досліджено вплив податливості друкарського преса ротаційної машини на перепад тисків при друкуванні; 2) уперше запропоновано методику розрахунку максимальної амплітуди коливань циліндрів; 3) розроблено методику розрахунку поперечних коливань циліндрів; 4) уточнено методику оцінки впливу точності ДА на стабільність напружено-деформованого стану; 5) сформульовано вимоги до жорсткості друкарського преса при роботі в режимі попереднього натягу; 6) уперше встановлено залежність впливу механічних характеристик декеля (n i Ey) на перепад тисків і амплітуду коливань.

Практична цінність роботи. Основні результати проведеного дослідження можуть бути використані при проектуванні РДМ для роботи в режимі попереднього натягу. Результати роботи впроваджені в УАД, у навчальному процесі студентів спеціальності 8.090224 "Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси".

Особистий внесок. У патенті України N 25660А на механізм створення попереднього натягу в ротаційній друкарській машині автор разом з науковим керівником розробив ідею винаходу, виконав патентний пошук і здійснив конструктивну проробку механізмів. В особистих і спільних публікаціях відображено, що дисертант розробив і проаналізував математичні викладки розрахунку імпульсу сили, провів аналітичні та експериментальні дослідження, обробив і узагальнив їх результати.

Апробація роботи. Основні положення та результати роботи доповідались на звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УАД в 1995-2000 рр., на наукових семінарах кафедри поліграфічних машин УАД в 1995-2000 рр., на 2-й міжнародній науково-практичній конференції "Квалілогія книги" (Львів, УАД, 1998 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 праць, у тому числі 5 статей і 4 тези доповідей, одержано патент України.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 4-х розділів, висновків, списку літератури та додатків. Основний зміст роботи викладено на 135 сторінках і містить 54 рисунки на 36 сторінках, 4 таблиці на 3 сторінках, 124 джерела літератури на 11 сторінках та 4 додатки на 35 сторінках. Загальний обсяг дисертації - 227 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обгрунтовано актуальність вибраного напрямку досліджень, сформульовано мету та завдання роботи, подано отримані нові наукові результати, що виносяться на захист, підкреслено їх практичне значення.

У першому розділі проаналізований сучасний стан теорії та практики в галузі стабілізації умов роботи ДА.

Розглядаються необхідні умови процесу друкування для отримання відбитка задовільної якості. Аналізуються результати праць, присвячених вивченню силових явищ у зоні друкарського контакту (ЗДК). Зроблено аналіз рекомендацій з налагодження ДА ротаційних машин. Значна частина огляду присвячена порушенню умов стабільної роботи ДА, зокрема розглядаються вплив крутильних і поперечних коливань, робота зубчастого привода, наявність фрикційної і зубчастої передач між циліндрами. Проведений огляд жорсткістних характеристик ДА деяких сучасних ротаційних машин показав, що не має єдиного підходу до створення необхідної податливості преса.

На основі проведеного аналізу літературних джерел сформульовано завдання, які підлягали вирішенню.

Другий розділ присвячений аналітичному дослідженню напруженого стану системи друкарського преса.

Циліндри ротаційного ДА пов'язані між собою зубчастою передачею і мають фрикційний зв'язок через взаємне контактування своїх поверхонь. Фрикційний зв'язок між циліндрами не є неперервним. В офсетних машинах плоского друку він зникає, коли циліндри повертаються один до одного своїми виїмками. У машинах високого друку цей зв'язок зникає ще й при проходженні через ЗДК пробільних смуг. Контакт циліндрів відбувається через деформацію декеля, що обумовлює появу значних технологічних зусиль. Технологічне навантаження в зоні контакту визначається за формулою

, (1) де K - величина стала для конкретного ДА і декеля; pm - максимальний по ширині смужки контакту тиск при друкуванні; Eуі n - фізичні константи декеля; d і lm - товщина декеля і максимальна деформація по ширині смужки контакту; y - коефіцієнт усереднення; b і l - ширина і довжина смужки контакту; R1 і R2 - радіуси циліндрів; a - коефіцієнт заповнення форми друкуючими елементами.

Поява зусилля (Р) викличе деформацію зовнішнього контуру системи друкарського преса (головним чином через прогин цапф циліндрів), що приведе до збільшення відстані між осями циліндрів і відповідного зменшення деформації декеля.

Тиск при друкуванні

, (2) де K1, С1 - жорсткість зовнішнього контуру системи преса.

Рівняння, що пов'язує деформацію декеля з усіма впливовими факторами, має вигляд

, (3) де lо = R1 + R2 - aw - установочна деформація декеля (параметр налагодження); аw - відстань між осями циліндрів ДА.

Дослідження рівняння (3) дозволяє встановити вплив жорсткості друкарського преса, порізаності форми і механічних характеристик декеля на перепад тисків. На рис.1 графічно відображено залежність тисків при друкуванні від параметра налагодження апарата і заповнення друкарської форми при різних жорсткостях. При установочній деформації l0 = 0,175 мм (крива 1) перепад тисків при зміні коефіцієнта заповнення форми від 0,1 до 1,0 змінюватиметься в межах 3,90 МПа 5,85 МПа (див. діаграму pm=f(a) на рис.1). Відношення pmax доpmin становить 1,50. Таким чином, у машинах високого друку характер друкарської форми, яку оцінено коефіцієнтом a, внаслідок пружних деформацій ланок друкарського преса, призводить до суттєвої зміни тисків, що доводиться компенсувати збільшенням об'єму приправки. При збільшенні установочної деформації до lо = 0,20 мм (крива 2) перепад тисків при друкуванні збільшиться (pmax/pmin становить 1,56). Аналітичні дослідження показали, що зменшення жорсткості ДА призводить до істотного збільшення перепаду тисків при друкуванні з змішаних форм високого друку. Використання декеля з більш м'якими характеристиками дозволяє зменшити перепад тисків.


Рис.1. Залежність тисків pm при друкуванні від параметра