LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу

спричиняє виникнення нового імпульсу коливань.


Рис.4. Типові осцилограми поперечних коливань циліндрів при

n = 750 об/хв: а - без попереднього натягу; б - з попереднім натягом


Аналіз експериментальних даних показав, що:

- зростання частоти обертання циліндрів призводить до збільшення амплітуди поперечних коливань;

- на коливний процес у ДА впливають механічні характеристики декельних матеріалів. Зокрема, із збільшенням жорсткості декеля зростають амплітуда коливань і частота вільних коливань, зменшується коефіцієнт в'язкості (демпфування);

- на величину амплітуди поперечних коливань впливає характер самої форми. Збільшення коефіцієнта заповнення форми a викликає зростання амплітуди коливань;

- у близькорезонансній зоні, коли частота вимушених коливань системи наближається до частоти першого і другого головних коливань, спостерігається явище биття.

На підставі експериментальних даних визначено логарифмічний декремент коливань для різних частот обертання циліндрів при використанні декелів різних типів. Коефіцієнт згасання при всіх інших рівних параметрах із збільшенням частоти обертання цилиндрів зменшується , що узгоджується з реологічною моделлю декеля.

Результати експериментальних досліджень підтвердили висновки теоретичного розділу щодо стабілізації коливного процесу створенням попередньо-напруженого стану між опорними кільцями циліндрів: практично зникають згасаючі поперечні коливання їх мас на початку контакту (рис.4,б). Попередній натяг суттєво зменшує амплітуду вільних коливань циліндрів, підвищує частоту власних коливань системи, збільшує жорсткість ДА. При наявності натягу в ДА механічні характеристики ГТП мало впливають на інтенсивність коливного процесу циліндрів. Створення попередньо-напруженого стану дозволяє віддалити роботу ДА від близькорезонансних зон і нормалізувати роботу друкарської машини.


ВИСНОВКИ

1. У дисертації теоретично узагальнено роль податливості друкарського преса і розв'язано наукову задачу, яка полягає в обгрунтуванні параметрів, що забезпечують стабільну роботу ротаційного ДА шляхом створення попереднього натягу між циліндрами.

2. Дослідження пружної взаємодії елементів друкарського преса виявили закономірності впливу на стабільність роботи ДА таких основних факторів, як: жорсткість преса та його попередньо-напружений стан (при наявності попереднього натягу), характер форми і деформаційні характеристики декеля.

3. Розроблено методику розрахунку поперечних коливань циліндрів. Зокрема, запропоновано методику розрахунку максимальної амплітуди коливань.

4. Виявлено істотний вплив деформаційних характеристик декеля на амплітуду поперечних коливань циліндрів і перепад тисків при друкуванні з форм високого друку.

5. Досліджено динамічну модель двоциліндрового ДА. Встановлено вплив основних параметрів на коливний процес циліндрів. Результати досліджень математичної і фізичної моделей ДА показали, що динамічний коефіцієнт Kд залежно від характеристик декеля, швидкості роботи, жорсткості системи преса і маси циліндрів може змінюватись у широких межах (від 2 до 6-ти, а інколи й більше). Експериментально визначені декременти згасання коливань можуть слугувати основою при розрахунку поперечних коливань у ДА як конкретні числові значення. Визначено шляхи зменшення амплітуди коливань.

6. Досліджено стабілізуючу роль попереднього натягу. Створення необхідного попереднього натягу на порядок збільшує жорсткість друкарського преса, практично усуває поперечні коливання циліндрів у процесі друкування, а в машинах високого друку забезпечує стабільність тисків при друкуванні із змішаних друкарських форм. Це дозволяє підвищити швидкісні можливості ротаційної машини.

7. Сформульовано вимоги до матеріалу, ширини і точності виготовлення опорних кілець. Показано, що при наявності попереднього натягу жорсткість зовнішнього контуру преса може бути знижена, що забезпечить більшу компактність конструкції і меншу чутливість до точності виготовлення контактних кілець.

8. Для конструкторів друкарських машин розроблено практичні рекомендації і методику розрахунку параметрів друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Шустикевич А.І. Перепад тисків у друкарському апараті ротаційної машини високого друку // Поліграфія і видавнича справа.- Львів, 1997.- N 32.- С. 71-75.

2. Шустикевич А.І. Вплив жорсткості друкарського апарата на перепад тисків при друкуванні способом високого друку // Поліграфія і видавнича справа. - Львів, 1998.- N 34.- С. 142-145.

3. Шустикевич А.І. Дослідження поперечних коливань циліндрів у ротаційному друкарському апараті на експериментальному стеді // Поліграфія і видавнича справа. - Львів, 1999. - N 35. - С. 29-35.

4. Чехман Я.І., Шустикевич А.І. Оцінка імпульсу сили і амплітуди коливань у друкарському апараті // Наукові записки УАД. - Львів, 2000. - N2.- С. 23-27.

5. Чехман Я.И., Белокрысенко В.Ф., Кравчук И.Н., Шустикевич А.И., Шустикевич М.В. Офсетные резинотканевые пластины // Компьюарт. - М., 2000. - N 1.- С. 24-30.

6. Пат. N 25660А України, МКІ В 41 F 7/20. Друкарський апарат ротаційної друкарської машини / Чехман Я.І., Шустикевич А.І.- N 96103892; Заявл. 11.10.96; Опубл. 30.10.98, Бюл. N6.- 2с.

7. Шустикевич А.І. Попередній натяг як фактор підвищення якості друку // Квалілогія книги (тези доповідей). - Львів, 1998.- С. 87-88.

8. Шустикевич А.І. Необхідні умови реалізації попереднього натягу в офсетному друкарському апараті // Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД. - Вип.2. - Львів, 1995.- С. 33.

9. Шустикевич А.І. Методика експериментального дослідження попереднього натягу в системі друкарського преса // Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД. - Вип.3. - Львів, 1997.- С. 22.

10. Шустикевич А.І.Експериментальне визначення логарифміч-ного декремента поперечних коливань друкарського апарата // Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.4. - Львів, 1999.- С.10.


Анотація

Шустикевич А.І. Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 - машини та процеси поліграфічного виробництва. - Українська академія друкарства, Львів, 2000.

Дисертація присвячена питанню