LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості

сечовини, тривалості зберігання та вологості лляної трести на її міцність.

При виявленні оптимальних умов проходження процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості застосовано аналіз поверхонь рівних значень відгуку.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

 • вперше в області технології первинної обробки та зберігання лляної трести на підставі теоретичних і експериментальних досліджень науково обґрунтовано застосування нових консервуючих речовин, та виявлено їх оптимальні концентрації, які дозволяють зберегти природні властивості волокна при тривалому зберіганні;

 • розроблено і науково обґрунтовано удосконалену технологію зрошення та внесення консервантів на стебла льону;

 • вперше запропоновано екологічно чисту технологію обробки трести потоком повітря, яка забезпечує збереження якості лляної сировини;

 • розроблено і науково обґрунтовано удосконалену технологію зберігання лляної трести підвищеної вологості;

 • розроблено математичну модель технологічного процесу консервації лляної трести, яка дозволяє визначити кінцеву міцність волокна в залежності від вологості сировини, концентрації консервуючого розчину та терміну зберігання, і, таким чином, визначити оптимальні режими проведення консервування.

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:

 • у створенні оптимальних режимів внесення консервуючих розчинів до рулону лляної трести;

 • у розробці оптимальних умов проведення зберігання лляної трести підвищеної вологості, які дозволяють зменшити якісні та кількісні втрати, і отримати волокно високих сортів;

 • у подовженні терміну зберігання лляної трести підвищеної вологості;

 • у зниженні трудомісткості робіт при зберіганні та заготівлі;

 • у розробці технічного рішення насичення повітрям консервуючих розчинів за новою конструкцією ежектора при ефективному змішуванні складових вищевказаного процесу.

Результати роботи перевірені на Коростишівському льонозаводі Житомирської області (акти виробничих випробувань №1 від 03.10.2001). Застосовано спосіб обробки розчином сечовини лляної трести вологістю 27 % в процесі заготівлі. Після 45 діб зберігання номер трести, яка піддавалася обробці, залишився без змін, а номер контрольного варіанта зменшився на 1,5 одиниці.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці та обґрунтуванні задач дослідження, у критичному аналізі науково-технічної літератури з проблем зберігання лляної трести підвищеної вологості, у самостійному плануванні та проведенні науково-дослідних робіт, обробці та аналізу експериментального матеріалу, в узагальненні результатів, у формулюванні висновків.

В 8 наукових працях розглянуто головні проблеми заготівлі та зберігання рослинної продукції, наведено результати визначення якісних показників лляної трести підвищеної вологості, проаналізовано динаміку процесу зберігання лляної трести при використанні консервантів, обґрунтовано застосування консервуючих засобів.

У всіх наукових працях, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належать: напрацювання експериментальних даних, теоретичне обґрунтування результатів, висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи та окремі розділи роботи доповідалися і обговорювалися на:

 • Всеукраїнській науково-технічній конференції „Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття", 1999 р., м. Херсон;

 • Всеукраїнському науково-практичному семінарі молодих вчених та спеціалістів "Вчимося господарювати", 1999 р., м. Київ;

 • Всеукраїнській науково-технічній конференції „Проблеми легкої промисловості на порозі нового тисячоліття", 2000 р., м. Херсон;

 • Всеукраїнській науково-технічній конференції „Проблеми легкої та текстильної промисловості", 2001 р., м. Херсон;

 • наукових семінарах відділу льону Інституту землеробства УААН, 2000 – 2002 р., м. Київ;

 • засіданнях кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського державного технічного університету, 1998 -2002 р., м. Херсон.

Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертації викладено в 8 наукових працях: 3 з них опубліковано в провідних наукових фахових виданнях України. Отримано одне позитивне рішення про видачу патенту України.

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 154 сторінках машинописного тексту, містить 20 таблиць, 12 рисунків і складається з вступу, п'яти розділів, висновків та додатку. Список використаних наукових джерел охоплює 195 найменування.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі подано загальну характеристику роботи, розкрито сутність і стан наукової проблеми та її значення, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання досліджень, встановлено наукове та практичне значення одержаних результатів, охарактеризовано об'єкти та методи досліджень.

У першому розділі подано стислу характеристику процесу заготівлі сільськогосподарських продуктів та існуючих способів зберігання лляної трести, проведено аналіз причин зниження якості лляної трести під час її заготівлі, зберігання і первинної обробки. Наведено роботи, які присвячені дослідженню зберігання лляної сировини, результати яких вказують на переваги і недоліки різних способів зберігання лляної сировини та відсутність єдиного універсального способу збереження якості лляного матеріалу.

Технологією первинної обробки не передбачається заготівля лляної трести підвищеної вологості через незворотні целюлозоруйнівні процеси, які відбуваються при подальшому її зберіганні. Специфіка складу лляної трести вказує на неможливість застосування традиційних способів збереження її початкової якості та нерентабельність використання сушильних установок, тому пошук нових способів зберігання лляної сировини підвищеної вологості є актуальним.

Найбільш ефективним способом збереження лляної трести підвищеної вологості можна вважати способи з використанням хімічних консервантів.

Проведено аналіз відомих процесів хімічної обробки лляної сировини при її зберіганні. Розглянуто вплив таких хімічних речовин як аміак, формальдегід, хлорид натрію, хлорамін, ізомасляна кислота та препаратів: ластанокс, супер, перстерил, концентрат низькомолекулярних кислот, саво. Теоретично доказано, що на сьогоднішній день ефективних способів консервації лляної трести підвищеної вологості не розроблено, тому створення оптимальної технології зберігання лляної трести підвищеної вологості є необхідним і своєчасним.

У другому розділі, що складається з чотирьох підрозділів, викладено основні методи