LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканиниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИСОБОЛЬ Олександр Миколайович
УДК 515.2+519.85
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИКРОЙОК

З УРАХУВАННЯМ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

РИСУНКА ТКАНИНИ


Спеціальність 05.01.01 –

Прикладна геометрія, інженерна графіка


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2001


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Академії пожежної безпеки України Міністерства внутрішніх справ України.


Науковий керівник: - доктор технічних наук,

старший науковий співробітник

Комяк Валентина Михайлівна,

професор кафедри фундаментальних дисциплін,

Академія пожежної безпеки України


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, доцент

Корчинський Володимир Михайлович,

професор кафедри автоматизації проектування,

Дніпропетровський національний університет;


- кандидат технічних наук, доцент

Анпілогова Віра Онисимівна,

професор кафедри нарисної геометрії,

інженерної і машинної графіки,

Київський національний університет

будівництва і архітектури


Провідна установа: Таврійська державна агротехнічна академія,

кафедра прикладної математики

і обчислювальної техніки,

Міністерство аграрної

політики України (м. Мелітополь)Захист відбудеться "28" березня 2001 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою:

03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 466


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою:

03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31


Автореферат розісланий "20" лютого 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О. Плоский

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. На сучасному етапі становлення України важливим напрямком розвитку науково-технічного прогресу є розробка нових технологій, що дозволяють автоматизувати промислове виробництво нашої держави. Сучасний розвиток легкої промисловості, як однієї з важливих галузей господарства, неможливий без її автоматизації, причому значна увага приділяється саме автоматизації підготовчо-розкрійної стадії виготовлення продукції із застосуванням ЕОМ. Тому комп'ютерне проектування карт розкрою промислових матеріалів, що дозволить підвищити ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів, знизити енерго- і матеріалоємність виробництва, є актуальним, особливо в умовах обмежень фінансових і енергетичних ресурсів нашої держави.

При створенні маловідхідних і безвідхідних технологій важлива роль приділяється задачі нерегулярного розміщення геометричних об'єктів, що є моделлю такої важливої практичної задачі, як оптимізаційне проектування карт розкрою промислових матеріалів. Основними труднощами при розв'язанні задачі нерегулярного розміщення геометричних об'єктів є формалізація обмежень геометричного характеру, а саме, умов взаємного неперетинання геометричних об'єктів (далі під термінами "геометричний об'єкт" чи "об'єкт" будемо розуміти викройку) і умови розміщення об'єктів у деякій області (під терміном "область" будемо розуміти тканину, що розкроюється). Великий внесок у розв'язання проблеми аналітичного опису умов взаємного неперетинання і розміщення геометричних об'єктів внесли такі вчені, як В.Л. Рвачов, Ю.Г. Стоян, М.І. Гіль, В.М. Комяк, С.В. Яковлєв, М.В. Новожилова. Суміжними питаннями стосовно геометричного і комп'ютерного моделювання займалися такі вчені, як В.Є. Михайленко, Л.М. Куценко, К.О. Сазонов, В.М. Корчинський, В.О. Анпілогова, В.М. Найдиш, А.В. Найдиш. Однак враховування тільки умов неперетинання і розміщення геометричних об'єктів не дозволяє охопити весь спектр задач, що виникають на практиці. Наприклад, якщо тканина, що розкроюється, має рисунок, то необхідно враховувати додаткову технологічну вимогу, а саме, вимогу збереження рисунка тканини або формування заданого рисунка при суміщенні деякої групи геометричних об'єктів. Першим кроком на шляху до розв'язання цієї проблеми є роботи В.М. Комяк, в яких намічені основні напрямки дослідження.

Запропонована робота присвячена дослідженню впливу геометричних параметрів рисунка тканини на аналітичне представлення технологічної вимоги, що являє собою умову збереження рисунка тканини при суміщенні необхідних об'єктів по відповідних сторонах, розв'язанню важливих практичних задач оптимізаційного розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини шляхом аналітичного надання цієї технологічної вимоги, побудови загальної математичної моделі та створення ефективного методу розв'язання задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі фундаментальних дисциплін Академії пожежної безпеки України в період з 1997 по 2000 роки відповідно до планів спільних досліджень з Інститутом проблем машинобудування (ІПМаш) НАНУ по НДР:

 • "Постановка задач і розробка математичних моделей оптимізації елементів енергоустановок" (№ 0198U004127).

 • "Розробка й дослідження математичних моделей задач оптимізації розміщення тривимірних геометричних об'єктів" (№ 0198U007627).

  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів у підготовчо-розкрійному виробництві за рахунок розробки математичної моделі і методу оптимізації нерегулярного розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини.

  Об'єктом дослідження є клас задач геометричного проектування явищ і процесів.

  Предметом дослідження є задача нерегулярного розміщення геометричних об'єктів.

  Методи дослідження: математичні методи геометричного проектування,


 •