LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Оптимізація технологічного процесу розстилу соломи луб'яних культур

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕРБИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧУДК 677.021.11.83
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗСТИЛУ СОЛОМИ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР


05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Чурсіна Людмила Андріївна, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В'ячеслав Гаврилович, Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук, завідувач відділом селекції і насінництва конопель;


кандидат технічних наук Семченко Володимир Іванович, ВАТ Житомирльон", м. Житомир, генеральний директор.


Провідна установа:

Інститут землеробства Української академії аграрних наук, відділ льону,

м. Київ.Захист відбудеться "26" травня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий " 21 " квітня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Аналізуючи технологічний процес приготування трести шляхом розстилу соломи луб'яних культур на стелищі, можна зробити висновок, що для керування кінцевою якістю волокон необхідно визначити фактори, що впливають на видовий склад і динаміку розвитку мікрофлори в процесі приготування трести шляхом розстилу. Багато дослідників акцентують увагу на таких визначальних факторах як вологість, температура, аерація та умови мінерального живлення мікроорганізмів. Наприклад, завдяки штучному зволоженню стебел соломи хімічними композиційними препаратами (ХКП), при певних значеннях показника вологості соломи, температурі в межах 18-20 С та періодичному обертанні стрічки соломи можна значно скоротити термін приготування трести та підвищити її якість. Тому вдосконалення технології приготування трести шляхом розстилу нерозривно пов'язано з визначенням кількісного впливу кожного з визначальних факторів на фізико-механічні показники одержаного волокна.

Поєднання інформації про кількісний вплив всіх визначальних факторів дає змогу одержати математичну модель-опис залежності фізико-механічних показників луб'яних волокон від зовнішніх умов, на підставі якої можна провести оптимізацію технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу.

Виходячи із вищевикладеного, одержання високоякісної трести льону та конопель на основі оптимізації технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу з штучним зволоженням стебел соломи хімічними композиційними препаратами є актуальним завданням дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою первинної переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського державного технічного університету за темою: "Розробка ресурсозберігаючих технологій первинної переробки льону та конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199U001229, протокол № 2 від 04.11.1998 р. та за проектом 05.06.02/000042 (5.6.12Б) договору № ДП/330-2003 від 25.07.2003 р. за темою "Нові ресурсозберігаючі технології поглибленої переробки конопель в південному регіоні з метою одержання целюлозних напівфабрикатів", які затверджено рішенням експертної ради Міністерства освіти і науки України №197 від 01.04.2003 р. Особистий внесок автора полягає у розробці технології розстилання соломи луб'яних культур і дослідженні кількісних залежностей фізико-механічних характеристик волокон льону та конопель від зовнішніх технологічних чинників процесу розстилання соломи на стелищі.

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є одержання високоякісного волокна льону та конопель на основі оптимізації технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу з штучним зволоженням стебел соломи хімічними композиційними препаратами.

Для досягнення основної мети досліджень необхідно було вирішити наступні задачі:

  • визначити оптимальний режим технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу льону та конопель, який дозволяє одержати волокно високої якості;

- розробити програмне забезпечення для встановлення кількісних залежностей фізико-механічних характеристик волокна від зовнішніх технологічних чинників процесу приготування трести шляхом розстилу соломи луб'яних культур;

  • встановити математичну залежність фізико-механічних показників волокна від різних способів хімічної обробки лляної та конопляної соломи перед розстилом, а також вологості та температури процесу приготування трести шляхом розстилу;

  • обґрунтувати економічну доцільність застосування розробленого технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу луб'яних культур для одержання волокон високої якості.

Об'єкт дослідження. Процес одержання волокон високої якості із стебел льону та конопель.

Предмет дослідження. Солома льону та конопель.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених задач здійснювалася комплексна оцінка змін фізико-механічних показників соломи луб'яних культур у процесі перетворення її в тресту. Для вивчення цих показників якості застосовано теоретичні та експериментальні методи, зокрема:

- органолептичні та інструментальні методи визначення фізико- механічних показників трести за ГОСТ 24383-89 „Треста льняная. Требования при заготовках" та ГОСТ 27345-87 „Треста конопля-ная. Технические условия";

- термогравіметричний метод визначення вологості сировини;

- математично-статистичний метод проведення багатофакторного експерименту першого і другого порядку.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

- науково обґрунтовано способи удосконалення процесу розстилу лляної та конопляної соломи з обробкою її хімічними композиційними