LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вивчення пошарової структури паковки хрестової намотки методом імітаційного моделювання

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТСТАРУН НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНАУДК 677.027.431;519.95
ВИВЧЕННЯ ПОШАРОВОЇ СТРУКТУРИ ПАКОВКИ ХРЕСТОВОЇ НАМОТКИ

МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
05.19.03 – технологія текстильних матеріалів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХЕРСОН – 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Сис Вячеслав Борисович, Херсонський державний технічний університет, доцент кафедри біомедичної електроніки


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Кльонов Володимир Борисович, Херсонський державний технічний університет, професор кафедри обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування


доктор технічних наук, старший науковий співробітник Поліщук Степан Олександрович, ВАТ "Барвник", м. Рубіжне, начальник відділу маркетингу


Провідна установа:

Технологічний університет Поділля, кафедра хімічної технології, Міністерство освіти і науки України, м. ХмельницькийЗахист відбудеться 25.10.2001 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


Автореферат розісланий 21.09.2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Структура паковки в технологічній системі рідинної обробки здійснює домінуючий вплив на якість готової продукції та її собівартість. У процесі фарбування на перфорованих патронах деформований стан нитки в контактних площадках є однією з головних причин утворення точкового непрофарбування в шарі у патрона, а на його поверхні - причиною навіть руйнування нитки. У результаті цього до 5% готової продукції стає неякісною, що означає втрату коштовних сировини й енергії. Тому вирішення проблеми підвищення якості продукції неможливо без детального вивчення структури паковки.

Паковка хрестової намотки являє собою складну трирівневу систему "тіло паковки – нитка – волокно", проникнення розчину всередину якої відбувається поетапно на всіх структурних рівнях. Складність структури є однією з головних причин того, що дотепер на рівні нитки вона залишається мало вивченою, тому що унаслідок напружено-деформованого стану будь-яка спроба проникнення в структуру паковки призводить до її порушення. У зв'язку з цим виникає необхідність в розробці нових підходів, одним із яких є метод імітаційного моделювання, що дозволяє досліджувати структуру паковки у вигляді комп'ютерної моделі.

Таким чином, дослідження структури паковки є актуальною задачею. Рішення цієї задачі відкриває можливості для подальшого удосконалювання технологічної системи рідинної обробки ниток у паковках шляхом розробки нових ефективних технічних рішень, спрямованих, у першу чергу, на підвищення якості готової продукції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно із планом досліджень Херсонського державного технічного університету, за напрямком "Розробка ресурсозберігаючих технологій обробки текстильних матеріалів" і відповідно завданням, що викладені в Державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України (КМУ) від 29.01.1996 р. № 147, а також за напрямком "Технологічне переозброєння базових галузей у напрямку зниження рівнів ресурсо- і енерговитрат" програми реформування економіки і соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2001 року, що розроблена згідно із дорученням КМУ від 20.06.1998 р., № 10166175 на підставі концепції стабілізації і реформування економіки Херсонської області відповідно до Програми "Україна 2010" і Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я, затверджених рішенням VIII сесії обласної Ради народних депутатів XXIII скликання від 8.04.1999 р., № 806.

Особистий внесок здобувача полягає в дослідженні пошарової структури паковки і розробці на цій основі нових технічних рішень, спрямованих на удосконалення технології рідинної обробки ниток у паковках.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є удосконалення технології рідинної обробки ниток у паковках хрестової намотки на основі детального вивчення структури паковки на рівні нитки.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні задачі: виконаний аналіз впливу структури паковки на результати рідинної обробки і декомпозиція структури паковки як тіла намотки; побудовані і досліджені імітаційні моделі процесу навивання нитки, а також розподілу: слідів нитки в радіально-осьовому перерізі тіла паковки, контактних площадок перетинання витків по розгортках шарів паковки, контактних площадок перетинання нитки з краями перфорацій; розроблені нові спосіб і пристрій рідинної обробки паковок; розроблені нові конструкції перфорованих патронів.

Об'єкт дослідження – технологічна система рідинної обробки ниток у паковках.

Предмет дослідження – структура паковки хрестової намотки, призначеної для рідинної обробки.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішені з використанням методу декомпозиції складних систем, методів аналізу і синтезу, методу імітаційного моделювання. Обробка результатів машинного експерименту виконана в Microsoft Office 2000 з використанням сучасних засобів математичної обробки, інтегрованих у пакет Microsoft Graph 2000.

Наукова новизна одержаних результатів:

дістала подальший розвиток концепція контактних площадок у механізмі впливу структури паковки на результати рідинної обробки;

вперше виконана декомпозиція модельної структури паковки, призначеної для рідинної обробки, як тіла намотки;

вперше отримані кількісні характеристики розподілу контактних площадок перетинання витків по розгортках шарів паковки в окружному і осьовому напрямках;

вперше отримані залежності розподілу контактних площадок перетинання траєкторії нитки з краями перфорацій від кута підйому витків і розмірів перфорацій;

сформульовано принцип динамічної перекомпоновки контактних площадок.

Практичне значення одержаних результатів:

розроблено