LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Дідич Володимир ПетровичУДК 681.62.067

ОСНОВИ ТЕОРІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ

ФАЛЬЦЮВАЛЬНО-РІЗАЛЬНИХ ТА ПРИЙЙМАЛЬНО-ВИВІДНИХ

ПРИСТРОЇВ РУЛОННИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН
Спеціальність 05.05.01 - машини і процеси

поліграфічного виробництва
Автореферат дисертації на здобуття наукового

ступеня доктора технічних наукЛьвів - 1998


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти України
Офіційні опоненти:


- доктор технічних наук, професор Малащенко Володимир Олександрович, Державний університет "Львівська політехніка", професор кафедри деталей машин;
д- доктор технічних наук, доцент Сеньківський Всеволод Миколайович, , УУкраїнська акдемія друкарства, завідувач кафедри прикладної математики;- доктор технічних наук, професор Силенко Петро Миколайович, Московський державний - доктор технічних наук, професор Силенко Петро Миколайович, Московський державний технічний університет друку (Російська федерація), професор кафедри теоретичної і прикладної механіки.
Провідна установа Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний факультет, Міністерство освіти України, м.КиївЗахист відбудеться " 06 квітня " 1999 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.101.01 в Українській академії друкарства. 290020, м. Львів-20, вул. Підголоско, 19.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії друкарства. 290006, м.Львів-6, вул.Підвальна, 17.
Автореферат розсісланий 03 березня " " 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Огірко І.В.ЗЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. До складу фальцювально-різального та вивідного пристроїв (ФРВП) входить формувальна (ФГ), тягнучо-перфорувальна (ТПГ) і циліндрова (ЦГ) групи, а також фальцювальний аппарат другого поздовжнього згину (ФА2ПЗ) та приймально-вивідний пристрій (ПВП). З них достатньо дослідженою є формувальна група. Щодо решти частин ФРВП необхідно вказати на відсутність не лише аналітичних досліджень геометричних, кінематичних і динамічних параметрів на різних етапах технологічного процесу фальцювання і виведення зошитів.

Еволюція розвитку рулонних друкарських машин (РДМ) склалася так, що другорядний з технологічних міркувань ФРВП поступово привертає все більше уваги не лише проектантів, але й експлуатаційників. Це пояснюється наявністю в ФА нечисленних для РДМ циклових механізмів, які лімітують продуктивність роботи машин. Для її підвищення в машинах, що призначені для роботи на швидкостях друкування понад 10 м/с, ФА мають збільшені габарити, інколи вони не менші від друкарських секцій. Власне така суперечлива тенденція максималізації габаритів ФА на даному етапі розвитку РДМ є домінуючою.

Оцінюючи існуючу в області розрахунків і проектування ФРВП ситуацію загалом зазначимо, що у відповідних науково-дослідних установах і спеціальних конструкторських бюро поліграфічного машинобудування колишнього СРСР робилися спорадичні, майже безуспішні,спроби створити методику розрахунків лише геометричної схеми ЦГ. Інформація про відповідні методики фірм, які спеціалізуються на виробництві РДМ, є закритою. Тому розробка теоретичних основ і методики розрахунку цих систем є вельми актуальною проблемою

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Потреба у вирішенні вказаних проблем в Україні виникла у зв`язку з рішенням в 1993 р. Держкомвидавом України про створення проекту базової моделі вітчизняної рулонної друкарської машини ДВР-62, фальцювальний апарат якої, як і ряд інших важливіших частин, доручено розробити спеціалістам кафедри поліграфічних машин Української академії друкарства (тема 199-93), де накопичено значний досвід теоретичних і експериментальних досліджень поліграфічних машин, у тому числі й фальцювальних апаратів РДМ. Крім того, про важливість досліджень у вказаному напрямку свідчать договори Українського поліграфічного інституту ім.Івана Федорова (УПІ ім. Ів.Федорова) 02-77 та 161-84 з Всесоюзним науково-дослідним інститутом поліграфічного машинобудування (ВНДІполіграфмаш) та 177-90 з Рибінським спеціальним конструкторським бюро поліграфічного машинобудування Рибінське СКБ ПМ).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка теорії та методики розрахунку і проектування ФРВП на основі комплексного дослідження існуючих тут проблем. Для досягнення поставленої мети розв`зані такі задачі: оцінка існуючого стану з теорії розрахунку і практики проектування ФРВП; визначення дії сил на паперове полотно (ПП) і зошит під час обробки їх в ФРВП; дослідження умови виконання технологічних операцій в ФРВП; виконання оптимізаційного синтезу геометричної схеми ЦГ; проведення комплексного дослідження механіки циклових механізмів в ФРВП; розробка теорії розрахунку і методики проектування всіх груп ФРВП; обгрунтування перспектив розвитку ФРВП.

Наукова новизна одержаних результатів : розроблено основи теорії для розрахунків і проектування геометричних схем циліндрової групи ФРВП ударного і клапанного типів; вперше аналітичним шляхом розкрито механізм дії сил на полотно, аркуш та зошит, виявлено головні з них, розроблені рекомендації та засоби для стабілізації процесів обробки та транспортування цих напівфабрикатів в ФРВП, у тому числі в ТПГ, ЦГ, ФА2ПЗ і ПВП; вперше розроблено науково обгрунтовану методику визначення кінематичних параметрів пружка переднього поля аркуша під час поперечного фальцювання в ЦГ, показано шляхи зменшення надмірних прискорень і вироблені рекомендації з вибору оптимальної геометричної схеми групи; дослідно-експериментальним шляхом і аналітичними дослідженнями розкрито закономірності і причини інтенсивного зношування пазових кулачків циклових механізмів ЦГ; за результатами проведених досліджень розроблено нові технічні рішення, реалізація яких підвищує продуктивність праці і покращує якість зошитів (збільшення