LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

експлуатаційних швидкостей, усунення отворів від голок тощо).

Практичне значення одержаних результатів. Реалізація результатів досліджень провадилася як при модернізації нового вироблюваного устаткування і експлуатованого в друкарнях, так і під час проектування нових машин. Зокрема: на всіх рулонних друкарських машинах Рибінського заводу поліграфічних машин (Росія), що оснащені ФА сталого формату, починаючи від 1983 р. встановлюють пристрої поперечного відсікання аркушів від паперового полотна, які створені за участю автора і захищені АС СРСР N941216; в багатьох друкарнях використовується розроблена за участю автора технологія реставрування зношених пазових кулачків механізму приводу проколювальних голок; розроблений за участю автора приймально-вивідний пристрій використано при проектуванні багатоцільового базового комплексу МБК-168 в Рибінському СКБ ПМ; розроблена автором методика розрахунків і проектування ФРПВ ефективно використана при створенні машини ДВР-62.

Особистий внесок здобувача. Роботи, пов`язані з дослідженнями ФА РДМ в рамках госпдоговірної тематики переважно з ВНДІполіграфмаш виконувалися на кафедрі поліграфічних машин УПІ ім.Ів.Федорова в період від 1977 р. до 1990 р. До 1982 р автор працював виконавцем, в подальшому - керівником тем. Від 1990 р. аналітичні дослідження процесів і механіки ФРВП проводилися в межах держбюджетних, не за безпечених фінансуванням, тем автором одноосібно. Особиста участь автора в дослідженнях за кожен календарний рік відображена у вигляді дольового внеску у відповідних звітах, публікаціях і авторських свідоцтвах на винаходи. В переважній більшості публікацій і винаходів авторові належить ідея, теоретичне обгрунтування, розробка математичних моделей та формулювання висновків.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи в період 1980 - 1998 рр. доповідалися автором щорічно на звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Української академії друкарства (УПІ ім.Ів.Федорова), наукових семінарах кафедр поліграфічних машин академії та НТУУ КПІ (1998р.), науково-технічних радах відділів друкарського устаткування ВНДІполіграфмаш (1983 - 1990 рр.) та рулонних друкарських машин Рибінського СКБ ПМ (1990, 1991 рр.), вченій раді Українського науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості ім.Т.Шевченка (1994 р.), Всесоюзній нараді з методів розрахунку поліграфічних машин-автоматів (1987, 1991 рр.), міжнародній конференції в НТУУ КПІ (1998 р.), фаховому та науковому семінарах в УАД (1998 р.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано монографію, 15 статей в наукових збірниках та журналах (з них 8 - одноосібно), 9 депоновано, випущено два регіональні інформаційні бюлетені про досвід впровадження і створювану ефективність від наукових розробок, опубліковано 7 тез доповідей на конференціях різних рівнів, зміст яких не розкритий в подальших статтях. Зроблено 16 винаходів, пов`язаних із темою дисертації.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації: 383 стор.,з них ілюстрації - 83 стор., додатки – 18 стор., список використаних джерел - 16 стор. (170 найменувань).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У першому розділі роботи "Сучасний стан теорії розрахунку і практики проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин" зроблено аналіз основних існуючих схеми будови і роботи ФРВП та його головних механізмів як в історичному контексті, так і на прикладах сучасних конструкцій досліджуваних вузлів сучасних РДМ.

Наведено результати аналізу досліджень ФРВП і методів їх розрахунків. Зазначено, що кількість та глибина наукових досліджень в області цих пристроїв не відповідають зростаючому впливу ФРВП на продуктивність роботи РДМ.

Показано, що глибина досліджень складових частин ФРВП є різною. Зокрема, існуюча методика розрахунків геометричної схеми і конструкції елементів формувальної груп, створена завдяки зусиллям О.О.Тюріна та В.І.Мажорова, тривалий час успішно використовується в практиці проектування цього вузла. З цих причин у даній роботі формувальна група не розглядається.

Більшої уваги розгляданим у роботі питанням приділено в об`ємній монографії-посібнику В.Т.Бушунова, виданій майже 40 років тому. Проте через недостатньо глибокий підхід і значний часовий проміжок наведені там методичні матеріали не знаходять використання.

З-посеред інших структурних частин ФРВП: ТПГ, ЦГ, ФА2ПЗ та ПВП - найбільшу увагу дослідники приділяли механізмові відсікання аркушів від паперового полотна (циліндрова група). Тут відомими є роботи Рибінського СКБ ПМ та Української академії друкарства. Зокрема, в дисертаційній роботі Ю.П.Рака, з-поміж інших важливих наробок, було вперше встановлено силові фактори, які супроводжуть процес відсікання аркушів у виробничих умовах на агрегаті мод. ГАУ. Результати цих експериментальних досліджень дозволили по-новому оцінити ступінь впливу механізму відсікання на стан динаміки ФРА і розробити заходи щодо його мінімізації.

Інша структурна частина ФРВП - приймально-вивідний пристрій - став об`єктом комплексних досліджень у роботі І.І.Регея, виконаній під керівництвом автора. Необхідність проведення досліджень у цьому напрямку диктувалася потребою підвищення точності викладування зошитів на вивідний транспортер для забезпечення умов сумісної екс- плуатації РДМ з транспортером із поштучним транспортуванням екземплярів. У цій роботі вперше виявлено існування ділянок стрибкоподібного гальмування швидкості зошитів, розроблено методи і засоби для переходу до плавного руху зошитів, а також принципово нові технічні рішення засобів виведення продукції із РДМ.

Решта частин ФРВП - ТПГ та ФА2ПЗ - поки що не потрапляли в поле зору дослідників, хоча їх вплив на хід технологічного процесу виготовлення зошитів (особливо другого з них) із збільшенням експлуатаційних швидкостей зростає. Далі в розділі показано, що оскільки глибина проведених досліджень є недостатньою для розробки методик розрахунків складових частин ФРВП, то основним інструментарієм при його проектуванні є метод аналогій. На базі виконаного критичного аналізу стану конструкцій, роботи та досліджень ФРВП сформульовано наукову проблему - необхідність створення теорії його розрахунків - і на її основі розробку методики проектування ФРВП. Для досягнення цієї мети сформульовано конкретні задачі дослідження.


У другому розділі "Аналітичні дослідження механіки процесів транспортування паперового полотна в тягнучо-перфорувальній групі" висвітлено питання розрахунків геометрії будови, кінематики транспортування та, супроводжуваних виконувані в ТПГ процеси, силових факторів.

До складу ТПГ входять одна або дві пари тягнучих валиків (ТВ), пристрої для поздовжнього та поперечного перфорування, а також пристрої для поздовжнього розрізування і бігування