LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

ПП.

Т я г н у ч і в а л и к и є основним елементом ТПГ. Із техноголічних міркувань їхнім поверхням слід надавати лінійної швидкості, дещо більшої від швидкості друкування Vдр


V тв = V др (1 + D) (1 +D 1), (1)


де D - коефіцієнт, який враховує прирощування швидкості поверхонь ТВ щодо папероведучого циліндра, розташованого над формувачем; D1 -коефіцієнт, що враховує збільшення швидкості поверхні папероведучого циліндра щодо швидкості друкування.

Кожна пара ТВ являє собою "жорсткий" циліндр та "еластичний" диск шириною 15...20 мм. "Жорстким" валикам завжди надають примусового руху. При наявності в ТПГ двох пар ТВ їх геометричні та кінематичні характеристики мають бути ідентичними.

Реалізувати умову (1) в механізмі з примусовим приводом "еластичного" ТВ можна лише у випадку, коли діаметр тіла "жорсткого" ТВ перевищуватиме діаметр ділильного кола зубчастого колеса привода цього ТВ, тобто d ж > d дж .Оскільки d дж = d де , то в зоні контакту ТВ неминуче виникає відносне ковзання, яке стає причиною зношування еластичної поверхні.

На основі аналізу геометрії та кінематики механізму ТВ з при мусовим приводом "еластичного" ТВ запропоновано вирази для визначення їхніх діаметрів та міжцентрової відстані:

d ж = d дж (1 + D1) (1 + D) - t пп, (2)

d е = d дж (1 + D) + t пп , (3)

a w = d дж (1 + D) + t пп - z m , (4)

де t пп - товщина оброблюваного ПП,

z m - максимальна деформація еластичної поверхні відповідного ТВ у зоні контакту.

Через інтенсивне зношування еластичної поверхні рекомендовано в ТПГ машин, призначених для обробки ПП об`ємом до 6-ти стор., не примусового приводу. В роботі розроблено методику визначення діаметра dдж , показано доцільність використання значень коефіцієнтів збільшення швидкості у межах D= 0,04...0,1 % 0 і D1 = 1,5...2,0 %.

Проведено силовий аналіз механізму ТВ. Показано, що найбільшим з-посеред зусиль, які виникають при його роботі, є тягнуче зусилля, необхідне для якісного транспортування ПП. Крутні моменти на валу "жорсткого" ТВ від обтискування фальця, взаємного обкочування валиків, сил тертя тощо, є вторинними щодо моменту, необхідного для натягування ПП. Розроблено методику силового аналізу і визначення потужності, необхідної для привода ТВ. Показано, що цей механізм є головним, з-поміж інших механізмів ФРВП, споживачем потужності.

Принцип роботи механізму поперечного перфорування багато в чому збігається із найбільш дослідженим механізмом поперечного відсікання аркушів. Показано, що оскільки марзанний циліндр цього механізму є мірилом кроку поперечних перфорацій, то його діаметр


d мц = L в /2p. (5)


де L в - довжина відсіченого аркуша.

Інші геометричні параметри цього механізму: діаметр ножового циліндра, міжцентрова відстань та відстань від центра ножового циліндра до пружка перфорувального ножа:


d нц = L в / p - 2 d, (6)

a w = 3L в /(4p) і lн = L в /(2p) + h , (7)


де d= 3 мм - величина щілини між поверхнями марзанного і ножовогоциліндрів;

h = 2,5 мм - глибина заходження леза перфорувального ножа в марзан.

Оцінку величин зусиль, які виникають при поперечному перфоруванні ПП, рекомендовано проводити через сумарне зусилля перфорування


P сум = p сум b ппk пп , (8)


де p сум - погонне зусилля відсікання, є функцією кількості оброблюваних паперових стрічок, визначається із відповідного, збудованого за експериментальними даними, графіка;

b пп - ширина ПП після поздовжнього фальцювання;

k пп = 0,85...0,88 - коефіцієнт ефективної довжини перфорувального ножа.

Сила P сум є основною для розрахунків деталей механізму на міцність і величини споживаної потужності.

З-поміж п о з д о в ж н ь о г о р о з р і з у в а н н я , п е р ф о р у в а н н я т а б і г у в а н н я ПП найбільш енергомісткою є бігування. Показано, що оскільки бігу- вальні ролики встановлюють поміж двох пар тягнучих валиків, то зусилля бігування створює незначне додаткове натягування ПП.

За матеріалами досліджень, викладених у другому розділі роботи, складено методику розрахунків геометричної схеми, кінематики і енергосилових параметрів ТПГ, яку подано у додатках до дисертації.


У найбільшому за об`ємом .третьому розділі роботи під назвою "Дослідження механіки процесів в циліндровій групі фальцювально-різального апарата" розглянуто питання, пов`язані із: геометрією циліндрової групи (ЦГ); транспортуванням спочатку аркуша, а потім і зошита; процесами фальцювання аркушів в ударному і клапанному апаратах; динамікою використовуваних в ЦГ циклових механізмів тощо.

Важливе місце в роботі посідає створення методики визначення д і а м е т р і в ц и л і н д р і в Ц Г. Для вирішення цієї задачі спочатку було проведено силовий аналіз процесу транспортування переднього поля ПП подавальним циліндром. За допомогою експерименту виявлено, що проколювальні голки неспроможні, через недостатню міцність паперу, натягувати ПП із зусиллям, створюваним ТВ. На цій основі зроблено висновок про необхідність надання робочій поверхні подавального циліндра (ПЦ) такої швидкості, яка б не перевищувала швидкість транспортування ПП тягнучими валиками.

Із цих міркувань теоретичний діаметр ПЦ встановлюється через довжину розгортки його робочої поверхні, а розрахунковий діаметр визначається із врахуванням довжини відсіченого аркуша L в, номінальної товщини tпп оброблюваного ПП і товщини повітряного прошарку d між окремими стрічками


D пц = L в b/ p - (t пп + d) , (9)


де b - кількість відсічених аркушів, які можна розташувати на поверхні ПЦ.

Такий підхід до визначення діаметра ПЦ передбачає транспортування нейтрального шару ПП номінальної товщини із швидкістю друкування. Збільшення товщини (t пп+d) проти номінальної викликає незначне зростання його натягування.

Для визначення діаметра відсічного циліндра (ВЦ) доцільно скористатися виразом


D вц = L в a/ p - (t + 2D) , (10)


де a - кількість відсічених аркушів, які можна розмістити на розгортці теоретичної поверхні ВЦ;

D - щілина між поверхнями ВЦ і ПЦ, величина її не регламентується.

Важливими у конструюванні вузла є встановлення діаметра кола, яке описує пружок відсічного ножа, величина його перевищення над тілом ВЦ, а також міжцентрова відстань між ВЦ і ПЦ:


D пн = L в a/ p + 2h + t пп , (11)


h н = h + t пп +D, (12)


L = 0,5 (L в (a + b)/ p - 2t пп -d) , (13)


де h = 2,5 мм - величина заглиблення пружка відсічного ножа в марзан, робоча площина якого співпадає з поверхнею ПЦ.

За наведеною вище методикою вже можна збудувати циліндрову групу ударного ФРА. Для клапанного ФРА діаметр фальцювального циліндра (ФЦ)


D фц = c (L в / p + q) , (14)


де c - кількість відсічених аркушів, які можна розмістити на теоретичній поверхні ФЦ;

q