LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

= 1 мм - емпірична величина, яка забезпечує приріст інтервалу між зошитом і аркушем в зоні ПЦ - ФЦ.

Величину щілини між ФЦ і ПЦ подано у формі


D = t зош + k , (15)


де t зош = t пп - для максимальної товщини зошита ФРА з підбором, або t зош = t п - для ФРА без підбору;

k = 0,22 мм - емпірична величина, деякий запас.

Співставлення розрахунків за формулами (9)...(15) із фактичними розмірами елементів ЦГ машин типу ПОК-84, ПОК-75 та ПОГ-168 дає збіжні результати.

В роботі наведено рекомендації щодо взаємного розташування циліндрів, а також прив`язки ЦГ до ТПГ та ФРВП.

Зокрема, одержано залежності, які дозволяють у простій формі визначати к о о р -д и н а т и ф а л ь ц ю в а л ь н и х в а л и к і в , ц е н т р а в і д с і ч н о г о ц и л і н д р а т а н и ж н ь о ї п а р и т я г н у ч и х в а л и к і в ударного ФРА. Для цього було розв`язано декілька складних геометричних задач, в основу яких покладено результати дослідження геометричних параметрів і кінематики процесу фальцювання в циліндровому ударному ФРА. Розроблена за результатами цих досліджень методика геометричного синтезу апарата у зручній для користувача формі пода на у додаткові.

Результати досліджень процесів у ЦГ і відповідних механізмах подано у технологічній послідовності. Зокрема, значну увагу в роботі приділено механізмові в і д с і к а н н я а р к у ш і в. Аналітичні дослідженнях згадуваної роботи Ю.П.Рака стосовно до механізму відсікання лише заторкнули коло проблем, які виникають при виконанні цього процесу. Зокрема, розглянуті там поперечні та крутильні коливання мас ВЦ та ПЦ є наслідком імпульсної дії комплексу сил, проте не пояснюють природи їх виникнення. В експериментальній частині цієї роботи лише зареєстровано факт виникнення зусиль, які значно перевищують технологічно необхідні для здійснення процесу відсікання.

З метою розкриття суті процесу нами проведено додаткову обробку частини результатів вказаних експериментальних досліджень стосовно до механізму відсікання з підпружиненими притискними планками, зроблено силовий аналіз. Встановлено переважальне значення технологічних сил, які визначалися сумою


p сум = p відс + p пр = 0,806 n 1,2 , (16)


де p відс - зусилля т.зв."чистого" відсікання;

p пр - зусилля затискання ПП, необхідне для якісного відсікання;

n - кількість одночасно оброблюваних паперових стрічок.

Показано, що сумарне зусилля у механізмі відсікання при обробці максимального об`єму ПП (для умов агрегата мод. ГАУ) 16 стор. та шириною b пп = 0,42 м складає P сум = p сум bпп = 1,5 кН. Таке розрахункове зусилля є значно меншим від зареєстрованого експериментально. На підставі цього зроблено висновок про відсутність у правильно налагодженому механізмі відсікання джерел виникненнянадмірних навантажень. Такі навантаження можуть бути наслідком удару неточно виготовлених і неприпрацьованих деталей механізму, зокрема, притискних планок, марзана тощо.

Підтвердженням такому висновкові слугують експерименти з використанням у механізмі відсікання пінополіуретанових притискних планок: хоча технологічні навантаження від власне відсікання тут залишаються сталими, проте сумарна сила в механізмі істотно зменшується. Крім того, на основі викладеного щодо вузла відсікання, зроблено узагальнений висновок про необхідність переходу від системи із миттєвим відсіканням аркушів і притаманих йому стрибкоподібних технологічних навантажень до систем із розтягненим у часі процесом.

Розглянуто особливості кінематики і силових факторів п л а н е т а р н о г о м е- х а н і з м у п р и в о д а ф а л ь ц ю в а л ь н о г о н о ж а (ФН). Пружок ФН у таких механізмах рухається за траєкторією трипелюсткової гіпоциклоїди.

Силовий аналіз дії пружка ФН на оброблюваний аркуш показав, що рівнодійна сил, що створені ножем під час подачі аркуша поміж фальцювальні валики (ФВ), спрямована не у потрібному напрямку, а на ФВ, який розташований з боку подачі аркуша.

Крім того, геометричний та кінематичний аналізи процесу показали, що хвостова частина фальцьованого аркуша до початку його схоплення фальцювальними валиками рухається із більшою швидкістю, ніж транспортована ножем частина. Внаслідок цього хвостова частина, яка перебуває поміж поверхнею ПЦ та обмежувальними напрямними, зазнає поздовжньої деформації у вигляді гофрування.

Це, а також наявність відносного ковзання леза ФН щодо аркуша під час його виходу за межі ПЦ, дає підстави для постановки питання про необхідність коректування траєкторії руху пружка ножа. Автором зроблено декілька винаходів, призначених для досягнення вказаної мети.

Теоретичним кістяком дисертаційної роботи є розроблена методика визначення прискорень переднього поля відсіченого аркуша у процесі поперечного фальцювання стосовно до ФА ударного і клапанного типів, яка базується на м а т е м а т и ч н о м у м о д е л ю в а н н і цього процесу. Якраз прискорення викликають появу напружень в аркуші і вони стають руйнівними для паперу при значеннях прискорень понад 1000 м/сек2.

Оскільки прискорення аркуша є функцією зміни швидкості обертання та радіуса циліндра, яким транспортується цей аркуш, то проектувальники, намагаючись досягти найбільшої продуктивності, для мініміцації прискорень ідуть шляхом збільшення діаметрів циліндрів фальцювального апарата. Зокрема, якщо донедавна використовували співвідношення діаметрів ВЦ, ПЦ та ФЦ як 1:2:1, 2:3:2 тощо, то в сучасних машинах їх збільшують до 2:5:5 і навіть до 4:5:7. Власне такою є тенденція розвитку ФА на сучасному етапі.

В основу математичного моделювання процесу фальцювання покладено встановлення геометричної зміни положення пружка переднього поля аркуша від кута повертання одного із циліндрів ФА на ділянках ймовірних максимумів прискорень. Кінематичні характеристики процесу одержані шляхом диференціюванням біжучих значень одержаних кутових переміщень переднього поля аркуша щодо поверхні ПЦ за кутом повертання останнього.

Стосовно до ЦГ у д а р н о г о Ф А дослідження кінематичних характеристик проводили на двох фазах транспортування аркуша: фальцювальним ножем і фальцювальними валиками.

Біжучі значення інваріантів швидкостей і прискорень переднього пружка аркуша стосовно до умов використовуваної в багатьох газетних машинах і агрегатах довжини відсікання L в = 0,594 м показані у формі графіків на рис.1. Вихід пружка ножа за межі ПЦ відбуваєтьсяна куті j = 333,7 o. На графіку нанесені також припустимі значення інваріантів тангенціального прискорення [ a].

Особливу увагу привертають ці прискорення на початку фальцювання, коли інваріант a , а це свідчить про надзвичайно несприятливі, для міцності аркуша, умови фальцювання. Крім того, як видно з графіків, розрахункові значення інваріантів тангенціальних прискорень аркуша лише в межах j = 341,5 o ...349,5 o є рівними або менши ми від їхніх припустимих значень, на решту ділянках вони є більшими від припустимих.

На цій основі зроблено висновок про недоцільність