LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

тангенціаль ному, тобто утворенням чергових ямок спочатку на фазовому куті віддалення, а згодом і на куті верхнього вистоювання.

На цій основі було зроблено висновок про недоцільність вико ристання в швидкісних механізмах ФРА пазових кулачків.


П`ятий розділ має назву "Аналітичні дослідження механіки процесів у фальцювальному апараті другого поздовжнього згину". Метою досліджень у цьому розділі є розробка рекомендацій на проектування основних параметрів таких пристроїв: транспортера зошитів, ме ханізмів фальцювального ножа і фальцювальних валиків.

Зроблено порівняльний аналіз геометрії та кінематики механіз мів ФН з кривошипно-повзунним, планетарним і кривошипно-коромисло вим приводами. За результатами цих досліджень збудовані діаграми зміни швидкостей 1 0та прискорень пружка ножа, аналіз яких показує, що найнесприятливіші умови фальцювання є в ФА2ПЗ із планетарним ме ханізмом. Значно менші прискорення притаманні двом іншим ме ханізмам.

Вперше складено технологограму процесу фальцювання в ФА2ПЗ, дослідження якої дали підстави для встановлення величин фазових кутів робочого ходу ФН. На її основі зроблено висновок про не обхідність подальших, більш глибоких досліджень механіки процесів ФА2ПЗ.

На основі проведених досліджень і аналізу існуючих конструкцій розроблено методику геометричного синтезу ФА2ПЗ, яка передбачає можливість визначення всіх параметрів механізму привода ФН, коорди нат центрів кривошипного вала і фальцювальних валиків щодо площини робочого стола, а також їхнього діаметра.

Стосовно до механізму з планетарним приводом ФН вихідними да ними у цих розрахунках є довжина відсіченого аркуша та встановлене із технологограми значення фазового кута його робочого ходу, нап риклад


(23)

ш1.0

10,09 77 1L 4в 1 + h 42

1r 4в.min 1 = -------------- 0, (23)

ш0

12(1 - 7 1cos 7f 4рх 1)


де 1 r 4в.min 0 - мінімальний радіус водила;

1h 42 0 - сумарна товщина паперу і тасьом на столі ФА2ПЗ;

j 7f 4рх 7 1= 2 p7p7 1t 4Б 1/T 4ц 0 - встановлений із технологограми кут повертання вала водила механізму під час робочого ходу ФН;

1t 4Б 0 - відносна тривалість фази робочого ходу;

1T 4ц 1 = L 4в 1/V 4др 0 - тривалість циклу.

За відомим радіусом 1 r 4в 1 0визначаються інші параметри ФА2ПЗ. Діаметри ФВ запропоновано визначати як 1d 4фв 1 = L 4в 1/c 4ус 0, де 1 c 4ус 1 = 15,5...6,0 0 - коефіцієнт 1.

Для механізмів з кривошипно-повзунним приводом запропоновано із діаграми знаходити відносну довжину шатуна 7 l 0 і відповідний їй інваріант 1S 4нб.рх.i 0, із технологограми - кут j7 f 4рх 0, співвідношення

ш1

7f 4рх

(24) 1S 4нб.рх 1/r 4кр 1= 4 11 7 1+ 7l 1- 7 1cos 7f 4рх 1 - 0 7l7 1cos 0[ 1arcsin(sin----) 0], (24)

ш0

7lа потім і радіус кривошипа 1 r 4кр 0 та решту параметрів механізму.

Доведено, що частота обертання ФВ повинна бути у два рази бі льшою від частоти обертання кривошипного вала. Показано, що відносну тривалість фази виведення зошита із стола ФА2ПЗ можна подати як


ш1.0

7|\\

7? 1L 4в 1/c 4ус 1 + 1,6 + 0,5 77 1B - L 4в 1/c 4ус 1 - 9,3

1k 4в 0` 1 = ------------------------------------- 0 , (25)

ш0

1u 77p7 1L 4в 1/c 4ус


де 1u = w7w 4фв 1/ w7w 41 0 - передаточне відношення зубчастого зв`язку між привідним валом ФН і ФВ.

Для проектувальника наведено графік функції 1k 4в 0` 1 = f(L 4в 1,B,u) 0, яким можна скористатися для ущільнення технологограми скороченням тривалості фази 1t 4в 0`.

За результатами досліджень розроблено наведену у додаткові до дисертації методику синтезу ФА2ПЗ.


У заключному, 1 шостому розділі 0, "Дослідження механіки процесів виведення зошитів" показано, що за час перебування зошитів в прий мально-вивідному пристрої (ПВП) їхня швидкість один, або декілька разів стрибкоподібно зменшується від швидкості друкування 1V 4др 0 до швидкості руху на вивідному транспортері 1V 4тр 0 (рис.8). При цьому ко ефіцієнт зменшення швидкості зошита 1 k 4шв 1 = V 4др 1/V 4тр 1 0може бути у широ кому діапазоні: 1k 4шв 1 = 7,5...20 0, 10 0, причому часто такі перепади швид костей зустрічаються в машинах, призначених для одного виду про дукції (наприклад, газет).

Загальну об`єктивну характеристику роботі ПВП можна представи ти через показники точності викладування зошитів на вивідний транс портер: крок 1 0, перекіс 1 0і бокове зміщення. Конкретні припустимі зна чення кожного з них призначають, виходячи із необхідності забезпе чення сумісної експлуатації РДМ із пристроями для подальшої обробки зошитів (газетні транспортери з каскадним транспортуванням екземп лярів, транспортери з поштучною подачою зошитів, лічильно-комплек тувальні та приймально-вивідні пристрої тощо). Точне викладування зошитів є передумовою збільшення продуктивності такого комплексу.

Оскільки зазначені показники є інтегральною оцінкою якості ро боти ПВП, то слід очікувати, що кожне із вказаних відхилень має джерело виникнення. Тому при виявленні причин неточного викладуван ня продукції процес проведення зошитів в ПВП диференційовано на окремі, логічно окреслені ділянки і на кожній із них досліджено ме ханіку процесу. Користуючись діаграмами зміни швидкості руху зошита ( 1V = f(t) 0, див.рис.8), можна умовно виділити такі ділянки: від по чатку виходу зошита із ФА до входу у викладувач - ділянка транспор тування; транспортування зошитів викладувачем; викладування зошитів на вивідний транспортер; переміщення зошитів, складаних у каскадний потік, вивідним транспортером.

Крім означеного, в цьому розділі подано методику і результати досліджень точності викладування газет в діючих газетних агрегатах, у тому числі і із використанням розроблених за участю автора прис тосуваннями для підвищення точності викладування газет. Описано та кож методику і результати досліджень ПВП за допомогою швидкісної кінозйомки.

Аналіз процесу п о д а ч і з о ш и т і в в і д ф а л ь ц ю в а л ь н о г о п р и с т р о ю д о в и к л а д у в а ч а проведено для ПВП з гальмом і без нього. Показано, що на цій ділянці в пристроях без гальма відсутні збурення, спроможні змінити траєкторію руху зошита чи його положення в просторі. Проте зіткнен ня зошита, який рухається на швидкості друкування, з викладувачем, швидкість руху якого значно менша, може спричинити такі деформації зошита, які в подальшому важко піддаються усуненню.

Із цих міркувань доцільно використовувати гальмівні пристрої. Показано, що в існуючих пристроях процес гальмування має стрибко подібний характер, а це може спричиняти, при недосить ретельному налагоджуванні, перекіси зошитів. Автором розроблено декілька аль тернативних вивідних пристроїв.

Досліджено м е х а н і к у т р а н с п о р т у в а н н я з о ш и т і в в и к л а д у в а ч е м. Силовий аналіз процесу не виявив дестабілізуючих, щодо руху зошитів, факторів. Зроблено кінематичний аналіз процесу зіштовхування зошитів у викладувачах