LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

із різною конфігурацією пер та зіштовхувальних упорів. Зокрема, розглянута кінематика викладування зошитів у пристроях з перами, окресленими дугами одного або двох радіусів, перами з пря молінійними ділянками тощо. Виведено аналітичні залежності для виз начення швидкості зіштовхування зошита до поверхні прямо- і кри волінійного нерухомих упорів, обертового гладенького і зубчастого упорів. Показано, що у ПВП всіх відомих конструкцій і на ділянці зіштовхування зошитів на вивідний транспортер їхня швидкість змінюється стрибкоподібно.

Для усунення цього недоліку нами розроблено пристрій з кри волінійним нерухомим зіштовхувачем, який у парі з дугоподібними пе рами, описаної радісом певної величини, забезпечує плавний перехід зошитів на вивідний транспортер. Зокрема, швидкість фальця зошита у такому пристрої подано у формі


1V 4фк 1 = VV 4тр 1 + b 4к w77w 4в 77 1П 0, (26)


де 1 b 4к 0 - позиційний інваріант подібності швидкостей;

1П 0 - стала величина, що має розмірність довжини.

Оскільки при 1V 4фк 1 = V 4ф.max 1 = V 4в 1 0інваріант 1b 4к 1 = B 0, то


ш1.0

1V 4в 1 - V 4тр 1 R 4о 1 - R 4тр 77 1i

П= 1П = --------- = ------------, 0 (27)

ш0

1B 77w 4в 1 B

де 1 i = w7w 4тр 1/ 7w 4wв 0 - передаточне відношення кінематичного зв`язку між валами викладувача і вивідного транспортера;

1R 4тр 0 - радіус привідного шківа вивідного (тасьмового) транспортера.

Характер зміни швидкостей, визначений за (26), показаний на на ділянках викладування (рис.8) пунктирними лініями. Розроблено мето дику розрахунку криволінійного упора та рекомендації щодо його встановлення.

Сформульовано аналітичні підходи щодо розподілу загального ко ефіцієнта зменшення швидкості зошита на різних ділянках ПВП. Розк рито можливості синтезування окремих пристроїв: гальмівного, викла дувача і зіштовхувального упора - за визначеними значеннями складо вих частин вказаного коефіцієнта гальмування.

Загальний коефіцієнт зменшення швидкості зошитів, який визна чається, наприклад, відношенням кроку зошитів на ФЦ (клапанний ФА) або ПЦ (ударний ФА) до кроку зошитів на вивідному транспортері, мо же бути поданим у вигляді добутку


1k 4шв 1= 4 1k 41 77 1k 42 77 1k 43 0, (28)


де 1k 41 0, 1k 42 0 і 1k 43 0 - коефіцієнти зменшення швидкості зошита, відповідно:

1k 41 1 = t 4ф 1/t 4гальм 0 (див.рис.8) - гальмівним пристроєм;

1k 42 1 = t 4гальм 1/t 4в 0- викладувачем;

1k 43 1 = t 4в 1/t 4тр 0 - при викладуванні.

. Такий підхід до синтезування ПВП є принципово новим. Зокрема, вперше складено методику визначення к і л ь к о с т і п е р в и к л а д у в а ч а, яка базується, окрім згаданого коефіцієнта гальмування зошитів, на деяких узагальнених конструктивних парамет рах пристрою. Подано рекомендації щодо вибору решти важливих гео метричних параметрів викладувача.

У підрозділі "Дослідження точності викладування зошитів" обг рунтовано необхідність постановки таких досліджень, описано прист рої, за допомогою яких проводили вимірювання, наведено методику статистичної обробки одержаних замірів та результати дослідження точності викладування газет в агрегатах мод. ГАУ, Ro-170 та ПОГ-168. Зокрема, такі дослідження ставили за мету оцінити мож ливість сумісної роботи газетних агрегатів перелічених моделей із транспортером з поштучним транспортуванням екземплярів ПТГ-40.

Дано об`єктивну оцінку такої можливості, а також розроблено пристрої для стабілізації положення екземплярів на вивідному транс портері агрегата ПОГ-168. Описано будову та роботу пристроїв для стабілізації кроку фальців газет і мінімізації їх перекісів, а та кож бокового вирівнювання зошитів під час їх викладування на вивідний транспортер, тобто до початку утворення каскадного потоку. Використання вказаних пристроїв забезпечує можливість якісного функціонування транспортера ПТГ-40 із агрегатом ПОГ-168.

У розділі наведено огляд схем б у д о в и п р и с т р о ї в д л я с т а б і л і з а ц і ї р о б о т и П В П. Подано ко роткий опис нових пристроїв, на які авторові особисто чи у співав торстві видані авторські свідоцтва. Частина цих технічних рішень призначена для удосконалення існуючих ПВП, а два пристрої передба чають перехід до виведення зошитів безпосередньо із кишень викладу вача, тобто виключають потребу у викладуванні.


ВИСНОВКИ


1. В фальцювально-різальних та вивідних пристроях зосереджено більшість циклових механізмів рулонної друкарської машини. Тут відбувається складання паперових стрічок, відсікання від них ар кушів, виготовлення зошитів, їх інтенсивне гальмування і викладування у каскадний потік. Через недостатню дослідженість перелічених процесів та явищ, які їх супроводжують, і відсутність відповідних методик, проектування ФРВП ведеться винятково методами аналогій. Із цих причин ФРВП є гальмом на шляху подальшого підвищення продуктив ності РДМ.

У зв`язку з цим у даній роботі показано шляхи розв`язання значної прикладної проблеми - створення теорії розрахунку і розроб ка, на її основі, методики проектування основних механізмів ФРВП.

2. Критичний огляд існуючих наукових досліджень в області ФРВП, їх конструкцій, навчальної літератури, нормативної докумен тації, аналіз особливостей експлуатації підтвердили існування вка заної проблеми.

3. На основі аналітичних досліджень механіки процесів транс портування, поперечного та поздовжнього перфорувань, а також поз довжнього бігування ПП в ТПГ встановлено, що найбільш енергомістки ми не лише в цій групі, але й у всьому ФРВП є механізм тягнучих ва ликів. Розроблено методики геометричного синтезу, оцінки зусиль та розрахунку необхідної для приводу потужності механізмів цієї групи. Вона придатна для синтезування й інших елементів паперопровідної системи машини.

4. Комплексні дослідження механіки пpрпоцесу відсікання аркушів дозволили виявити недоліки існуючих механізмів і розробити конс трукцію оптимізованого. Розроблена за участю автора технічна доку ментація на конструкцію механізму використана заводом-виготовлюва чем для оснащення цим вузлом нових РДМ, а також для модернізації експлуатованого устаткування. Експлуатаційні показники створеного вузла в декілька десятків разів вищі від існуючих.

5. На основі уточнення функціонального призначення механізму проколювальних голок створено методику розрахунку діаметрів пода вального, відсічного і фальцювального циліндрів. Розроблено методи ку проектування геометричної схеми ФРА.

6. Дослідження математичних моделей процесу переміщення пе реднього поля фальцьованого аркуша в ударному і клапанному ФРА доз волили виявити існування фаз значних максимумів прискорень цієї ділянки аркуша. На цій основі зроблено висновок про недоцільність проектування високошвидкісних машин з ударним ФРА.

Вперше встановлено, що максимум прискорень в клапанному ФРА виникає внаслідок реверсу переднього поля аркуша, до того ж вони значно перевищують всі інші прискорення, у