LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії і проектування фальцювально-різальних та приймально-вивідних пристроїв рулонних друкарських машин

т.ч. доцентрові. Завдяки цьому показано можливість мінімізувати габарити такого ФРА оп тимізацією співвідношень діаметрів подавального і фальцювального циліндрів. На цій основі відкрито нові шляхи подальшого підвищення швидкостей РДМ.

7. Теоретичні та експериментальні дослідження динаміки ме ханізму проколювальних голок з привідним пазовим кулачком показали неминучість виникнення у ньому ударно-коливного стану, до того ж збудником коливань є інеційні сили маси механізму. Показано не доцільність використання таких механізмів в сучасних РДМ.

8. За результатами досліджень геометрії і кінематики ме ханізмів ФА2ПЗ розроблено методику інженерного синтезу основних ме ханізмів цього апарата, а також показано необхідність подальших по шуків шляхів оптимізації технолого- і циклограм процесу фальцювання.

9. Дослідження механіки транспортування зошитів у ПВП і їх викладування на вивідний транспортер виявили значне стрибкоподібне зменшення швидкості зошитів в ПВП. Зроблено висновки про негативний вплив такого руху на точність викладування зошитів на вивідний транспортер.

Сформульовано критерії оцінки якості роботи ПВП. Розроблено пристрої для контролю точності викладування зошитів в каскадний потік на вивідний транспортер. Приведено методику і результати дослідження цієї точності на діючих газетних агрегатах на предмет можливості їхньої адаптації із транспортерами з поштучним схоплю ванням зошитів.

10. Розроблено концепцію оптимальної кінематики руху зошитів в ПВП, створено пристрої для її реалізації, причому частина з них пройшла успішні виробничі випробування (вид-во "Правда" Москва).

11. За результатами досліджень розроблено наведені в додатках методики інженерного синтезу механізмів і пристроїв тягнучо-перфо рувальної та циліндрової груп, фальцювального апарата другого поз довжнього згину та приймально-вивідного пристрою. Ці методики вико ристані при проектуванні ФРВП машини ДВР-62 (1993 - 1997 рр.).

12. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано моног рафію, яка використовується і як навчальний посібник. Авторові осо бисто і у співавторстві належить низка винаходів, деякі з них впро ваджені, а інші можуть дати новий імпульс розвиткові ФРВП.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Дідич В.П. Циліндрова група і циклові механізми фальцапа ратів рулонних друкарських машин: Монографія. -Львів: УАД, 1997. -126 c.

2. Дидыч В.П. Причины износа механизма графеек в фальцаппарате газетного агрегата//Полиграфия. 1984. -N9. -C. 1 031-32.

3. Дідич В.П. Явища, які супроводжують поперечне фальцювання листів в рулонній друкарській машині//Поліграфія і видавнича спра ва. N28. -Львів, 1993. -C. 1 035-40.

4. Дідич В.П. Можливі напрямки розвитку клапанних фальцапа ратів//Поліграфія і видавнича справа. N29.- Львів, 1994. -C. 1 09-13.

5. Дідич В.П. Методика геометричного розрахунку безциліндрово го ударного фальцапарата з планетарним приводом ножа// Поліграфія і видавнича справа. N30. -Львів, 1995. -C. 1 09-14.

6. Дідич В.П. Особливості проектування циліндрової групи фаль цювального апарата клапанного типу//Зб.праць міжнар. наук. -практ. конф. "Прогрес.техніка і технолог. машинобуд.,приладобуд. і зварюв. вир-ва", т.3. Нац.техн.ун-т України "КПІч".-К.: 1998. -С. 406 -410.

7. Дідич В.П. Визначення прискорень переднього поля зошита в циліндровій групі клапанного фальцювального апарата рулонної дру карської машини //Поліграфія і видавнича справа. N34. -Львів:1998. C.94 - 100.

8. Дідич В.П. Проектування циліндрової групи клапанних фаль цаідеї ідеїпаратів рулонних друкарських машин//Поліграфія і видав нича справа. N34. -Львів:1998. C.101 - 107.

9. Дидыч В.П. Методика расчета устройств для транспортирования бумажного полотна в фальцевальном аппарате рулонной печатной маши ны //Полиграфическая промышленность. N5. -М: НИЦ "Информпечать", 1998. - С. 11 - 20.

10. Дидыч В.П., 1 0Рак Ю.П., 1 0Регей И.И. Совершенствование механиз ма выкладывателя рулонных печатных машин. Теория механизмов и ма шин. Респ. межвуз. науч.-техн. сб. Харьков: 1 0Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те. 1988. N44. -C. 1 090-93.

11. Дідич В.П., 1 0Рак Ю.П., 1 0Регей Іч.Іч. Кінематика процесу викла дування продукції в фальцапаратах газетних агрегатів //Поліграфія і видавнича справа. N24. -Львів, 1988.-C. 1 054-59.

12. Дідич В.П., 1 0Генукова Т.А., 1 0Гунька М.В., 1 0Рак Ю.П., Регей Іч.Іч. Дослідження точності викладування газет в агрегаті ПОГ-168//Полі графія і видавнича справа. N 26.- Львів: 1990. C. 1 072 - 76.

13. Дідич В.П., Нагорнюк С.О. Порівняльний аналіз механізмів приводу ножа фальцювальних апаратів другого поздовжнього згину ру лонних друкарських машин//Поліграфія і видавнича справа. N 32. -Львів: 1997. С. 1 053 - 59.

14. Дидыч В.П., 1 0Рак Ю.П., 1 0Регей И.И. Совершенствование кинема тических характеристик механизма выкладывателя газетных агрегатов. В кн.:ХІІчч ogolnopolska konferenzja teorii maszyn i mechanizmow. -Bielsko-Biala, Polska, 1989. -P. 1 084-91.

15. Дидыч В.П., 1 0Регей И.И. Направления повышения точности вык лада газет в агрегате ПОГ-168.//Сб.статей "Полиграфические маши ны-автоматы". Омский политехнический институт, 1990. -C.74-77.

16. Дидыч В.П., Джурик Е.Е., Кузнецов В.А., Рак Ю.П. Реставри рование кулачков механизма графеек газетного фальцаппарата//Инфор мационный листок Львовского ЦНТИ. 1987. N 87 - 121. -3 c.

17. А.С. 941216 СССР. МКИ B41F 13/60. Устройство для рубки бу мажного полотна фальцевального аппарата рулонных ротационных печат ных машин/ Дидыч В.П., Чехман Я.И., Рак Ю.П., Головко И.В.(СССР). -N2984489/28-12; Заявлено 05.09.1980; Опубл. 07.07.82, Бюл. N25. -4 c.

18. А.С. 941215 СССР. МКИ B41F 13/54. Механизм прокалыващих игл фальцевального аппарата. Дидыч В.П., Чехман Я.И., Рак Ю.П. (СССР). -N2986988/28-12;Заявлено 22.09.1980. Опубл.07.07.82, Бюл. N25.-3 c.

19. А.С. 1155551 СССР. МКИ В65Н 3/18. Устройство для транспор тирования ленты в фальцевальном аппарате. Дидыч В.П., Чехман Я.И., Рак Ю.П. (СССР). -N3600956/28-12; Заявлено 30.05.1983. Опубл. 15.05.85, Бюл. N18. -3 с.

20. А.С. 1253820 СССР. МКИ B41F 13/54. Фальцевальный аппарат печатной машины. Дидыч В.П. (СССР). -N37812100/28-12; Заявлено 19.03.1984. Опубл. 30.08.86, Бюл. N48. -2 c.

21. А.С. 1293038 СССР. МКИ B41F 13/56. Фальцевальный аппарат рулонной ротационной печатной машины. Дидыч В.П.,Зеленский В.И. (СССР). -N3860075/28-12; Заявлено 25.02.1985. Опубл. 28.02.87, Бюл. N8. -3 c.

22.

А.С. 1362662 СССР. МКИ B41F 33/00,13/54. Фальцевальный ап парат рулонной печатной машины. Дидыч В.П.,Гунька М.В. (СССР). -N4094025/28-12;Заявлено 27.05.1986. Опубл.30.12.87, Бюл. N48.-5 c.

23. А.С. 1377200 СССР. МКИ B41F 13/60. Устройство для попереч ной фальцовки листов в фальцевальном аппарате рулонной печатной ма шины. Дидыч В.П., Досяк Б.В. (СССР). -N4060980/31-12; Заявлено 03.03.1986. Опубл.29.02.88, Бюл. N8. -3 c.

24. А.С. 1395527 СССР. МКИ B41F 21/04.