LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Березненко Сергій Миколайович
УДК 687.023.054.001.5:620.179.7
ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І ФОРМОЗАКРІПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів

05.19.04 – технологія швейних виробів


Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора технічних наук


Київ 2002Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України


Науковий консультант

д.т.н., професор Кострицький Валерій Всеволодович, КНУТД, завідувач кафедри електромеханічних системОфіційні опоненти:


д.т.н., професор Орловський Броніслав Вікентійович, КНУТД, завідувач кафедри машин легкої промисловості;

д.т.н., професор Мичко Анатолій Андрійович, ХТУ Поділля, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів;

д.т.н., професор Малкін Едуард Семенович, КНУБА, професор кафедри теплотехніки та ІТТФ НАН України, провідний науковий співробітник відділу тепломасообміну.
Провідна установа: Херсонський державний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон.


Захист відбудеться "25" червня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий "23" травня 2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Журавський В.А.Загальна характеристика роботи

Підсумки роботи швейної промисловості України за останнє десятиріччя свідчать про великі зміни в діяльності швейних підприємств, які працюють в умовах нестабільного внутрішнього та зовнішнього ринку, загострення конкуренції, появи нового асортименту текстильних матеріалів, у тому числі давальницького походження, наділених специфічними властивостями та непередбачуваними їх змінами в процесі виготовлення одягу.

Особливі труднощі виникають при доборі матеріалів у пакети, виборі способів і параметрів формоутворення та формозакріплення деталей одягу, забезпечення експлуатаційної надійності клейових з'єднань.

У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку альтернативних технологій формоутворення, які знижують непродуктивні витрати енергії при перетворенні предметів праці. Обладнання для волого-теплової обробки (ВТО) маючи низький ККД (4–10%), велику металомісткість та малу мобільність (у собівартості швейних виробів енергетична складова наближається до показника оплати праці) практично вичерпало себе.

Виконання цієї роботи стало можливим завдяки проведенню аналізу наукових досягнень багатьох формацій вчених, що працюють у галузі фізико-хімії полімерів, фізико-механіки твердих тіл, тепло- та масообміну, прикладної математики та інших галузей знань.

Передумовою реалізації поставлених у роботі завдань був системний підхід до створення системи "одяг", в рамках якої теоретично та експериментально розглянуті особливості формування першорядних в'язкопружних властивостей матеріалів для одягу та механізм їх трансформування при формуванні плоских і просторовоорієнтованих багатошарових пакетів одягу з метастабільними характеристиками. Створені також основи теорії процесів формування складних криволінійних поверхонь і пакетів одягу з використанням нетрадиційних для галузі джерел енергетичної дії на тонку та грубу структуру анізотропних за своїми властивостями текстильних матеріалів.

Мета роботи полягає в розробці наукових основ теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування та формозакріплення деталей одягу з анізотропних текстильних матеріалів, спрямованих на підвищення якості продукції і раціонального використання енергоресурсів.

Мета досягнута в результаті створення фізичних і математичних моделей одно- і багатошарових анізотропних текстильних матеріалів, у т.ч. перетворених на просторово-об'ємний стан в умовах дії статичних та динамічних навантажень на матеріал.

Методологія використання здобутих наукових знань при створенні наукових основ процесів формування пакетів, що відрізняються структурою, в'язкопружними і параметричними характеристиками, розроблена завдяки вирішенню таких завдань:

  • розробка математичних моделей одно- та багатошарових деталей одягу;

  • обґрунтування умов отримання метастабільного стану пакетів з урахуванням багатошаровості та інваріантності орієнтації вісей в'язкопружної симетрії складових матеріалів пакета щодо напрямку дії максимальних навантажень;

  • створення математичної моделі процесу та визначення раціональних енергетичних завдань вібраційного формування деталей одягу на основі використання методу гідродинамічних аналогій;

  • розробка математичної моделі та теоретичне обґрунтування процесу формування складних криволінійних поверхонь шарових пакетів текстильних матеріалів при статичних та динамічних методах навантажень;

  • обґрунтування методу підбору предметів досліджень на основі експериментально отриманих показників в'язкопружних і реологічних властивостей текстильних матеріалів;

  • виявлення фізичної суті формування метастабільного стану пакетів на основі використання сучасних методів і засобів визначення статичних та динамічних характеристик текстильних матеріалів;

  • визначення основних технологічних параметрів процесів формування складних криволінійних поверхонь деталей одягу при дії на тонку та грубу структуру матеріалів механічних навантажень електромагнітної природи;

  • експериментальна перевірка основних положень теорії, що описує взаємозв'язок різних типів структурної анізотропії текстильних матеріалів та властивостей системи віброформування.

Наукові дослідження виконано на кафедрі технології і конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну згідно з науковими напрямками 04 "Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології", 06 "Нові речовини і матеріали" (держбюджетна тематика 6.17 ДБ №2ГР0197U007228, 6.1 ДБ №ГP194U004176, 1993-2001 р.р.), що виконані відповідно до планів НДР Міністерства освіти і науки України.

Науковою новизною роботи є