LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів

розробка основ теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу із анізотропних текстильних матеріалів, визначення основних закономірностей і положень, що описують ці процеси та зміну в'язкопружних характеристик матеріалів, що формуються. При цьому:

1. Вперше отримані основні визначальні співвідношення, які описують взаємозв'язки різних типів структурної анізотропії текстильних матеріалів, у т.ч. між компонентами в'язкопружних ефективних характеристик, умови формування метастабільного стану багатошарових пакетів при довільній орієнтації моношарів.

2. На основі застосування методу гідродинамічних аналогій отримані математичні моделі і їх аналітичні рішення, які дали можливість встановити найбільш раціональний діапазон амплітуд віброформування, залежність кута зсуву фаз від частоти коливань і властивостей системи. З урахуванням цих даних визначені найбільш раціональні технологічні параметри, з позицій енерговитрат, навколорезонансна область частот і параметри силового поля.

3. Аналітично вирішене одне з найбільш складних при виробництві одягу завдання формування криволінійних поверхонь із текстильних матеріалів при статичних та динамічних методах навантажень. Встановлено взаємозв'язок між властивостями елементів системи "пуансон – матеріал, що формується".

4. Визначена раціональна область електромагнітних параметрів технологічного процесу віброформування та діапазон відносних частот при роботі системи "пуансон – матеріал" та умови "наповнення" коливань по поверхні пакету, що формується.

5. Для широкого асортименту текстильних матеріалів і пакетів, використовуючи методи поздовжніх резонансних коливань, вільних крутильних коливань та ступінчастих випробувань на розтягнення при Т=201000С, визначені структурні фізико-механічні і реологічні характеристики пакетів, дубльованих клейовими прокладковими матеріалами.

6. Експериментально підтверджена правомірність застосування отриманих аналітичних рішень при доборі матеріалів у пакети і визначенні раціональних технологічних режимів віброформування деталей одягу в поперечному електромагнітному полі.

7. Новизна отриманих результатів підтверджується отриманими 4 патентами, у т.ч. на спосіб і пристрій для формування деталей швейних виробів.

Об'єкт дослідження: процеси формування і формозакріплення деталей одягу при статичних і динамічних методах дії на тонку та грубу структуру анізотропних матеріалів.

Предмет дослідження: текстильні анізотропні матеріали і пакети на їх основі.

У роботі використані традиційні та сучасні методи дослідження, за результатами яких перевірено встановлені теоретичні залежності. При цьому використовувалися методи математичного планування, теорія тензорних та матричних перетворень, запропонований та випробуваний апарат Q-функцій, аналітичні співвідношення механіки твердого анізотропного в'язкопружного тіла, диференціальне та інтегральне обчислення, теорія ймовірності та методи математичної статистики.

Практична значимість роботи. Поставлені в роботі наукові завдання вирішені та реалізовані шляхом визначення в'язкопружних властивостей текстильних матеріалів і пакетів (модулі пружності ЕЮ, релаксаційні характеристики розтягнення Е11 та зсуву G21, коефіцієнти Пуассона н12, н21), використання яких дає можливість за допомогою математичних розрахунків визначати інші показники властивостей, моделювати необхідну конфігурацію полів модулів в'язкопружності пакетів з урахуванням характеру експлуатаційних навантажень на виріб. Отримані теоретичні результати моделювання амплітудних і фазових ефектів дають можливість регламентувати основні енергетичні параметри роботи пристроїв для віброформування та досягти суттєвого зниження енерговитрат.

На основі теорії формування складних криволінійних поверхонь при віброформуванні пакетів у поперечному електромагнітному полі отримані співвідношення, які дають можливість визначити раціональні технологічні параметри формування (значення магнітної індукції в робочому зазорі преса, частоту та фазу власних і вимушених коливань, їх амплітуди), необхідні для проектування нового технологічного обладнання ВТО. Запропонований науково обґрунтований метод визначення параметрів дублювання з урахуванням впливу процесів хімічної чистки, що пройшов успішну апробацію на швейних підприємствах (АТ "Вікторія", м. Вознесенськ, АТ "Желань", м. Київ, АТ "Красень", м. Херсон).

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі, у тому числі, в лекційному курсі та лабораторних роботах з технології швейного виробництва, курсовому та дипломному проектуванні (КНУТД, м.Київ; Політехніка Радомська, м. Радом, Польща).

Особистий внесок пошукача полягає в постановці ідей та теми дисертаційної роботи, вирішенні основних теоретичних і експериментальних завдань. Під керівництвом та за безпосередньої участі автора здійснено вибір предметів досліджень; створено та удосконалено ряд методів, методик та засобів досліджень; створено основи теорії формування багатошарових пакетів з заданими в'язкопружними характеристиками; розроблено метод перебудови пакетів із площинного в просторово-об'ємний стан при статичних і динамічних методах впливу на матеріал, включаючи використання поперечного електромагнітного поля; виконаний аналітичний та експериментальний аналіз процесів віброформування на основі методів гідродинамічних аналогій.

Автору належать основні ідеї опублікованих праць, отриманих патентів, а також аналіз і узагальнення результатів роботи.

Апробація роботи. Основні положенняі результатидоповідалися і здобули позитивну оцінку на 10 міжнародних наукових конференціях та симпозіумах:

Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку. Конференція країн СНД. Хмельницький, ХТУ, 1993; Creativita te tehnologie, marketing. Materiale celn deal II simpozion Internetional. Universitar Chisinau, 28-29 mai, 1997; Lucrarile celei de XI–A konferinte Romane de textile si pielarie, Jasi, 23-24 octomber, 1997; Современные технологии ресурсо– и энергосбережения. Партенид, 12-16 октября 1997; Современная контрольно – испытательная техника промышленных изделий и их сертификация. Мукачево, 12-16 мая, 1997; Projektowanie, materialy, technologia skory, odjiezy i obuwia. Radom, 3-4 pazdziernika, 2000; Проблемы лёгкой и текстильной промышленности на пороге нового века, Херсон, ХГТУ,1999; Современные наукоёмкие технологии и перспективные материалы текстильной промышленности. Прогресс – 2000. Иваново, Россия, ИГТУ, 2000; Konferencja naukowa medzynarodowa. Polittechnika Radomska, 23-24 listopada, 2001; Аrch Tex konferencja miedzynarodowa inuevation in the textile technolody, Lуdz, 7-8 crerwca, 2001; щорічних наукових конференціях молодих вчених і студентів КНУТД (Київ, 1993-2001); Вченій раді КНУТД (Київ, 2000–2001р.р.) та розширеному науковому семінарі кафедри ТКШВ КНУТД (Київ, 2002р.).

Публікації. Основні результатидосліджень опубліковано в 62 роботах, з яких 25 – в фахових виданнях. За результатами роботи отримано 4 патенти