LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів

в'язкопружні характеристики пакетів.

5. Уперше. на основі використання методів тензорного розрахунку, принципу суперпозиції і розробленого нами апарата Q-функцій, що спрощує тензорні перетворення в'язкопружних модулів текстильних матеріалів, отримані основні визначальні співвідношення в матричній формі, які описують взаємозв'язки різних типів структурної анізотропії текстильних матеріалів.

6. Уперше, на основі використання методу гідродинамічних аналогій отримано рішення задачі вібраційного формування деталей одягу, які дають можливість визначити необхідні технологічні параметри коливань з урахуванням властивостей системи.

Показано, що енергетично вигідним є варіант роботи системи "формуючий орган – предмет обробки" в позарезонансній ділянці відносних частот. При цьому використання динамічних методів пресування дає можливість знизити показники енерговитрат шляхом зміни кута зсуву фаз (раціональним є значення ц=700-900).

7. Аналітично вирішене завдання визначення ефективності роботи системи "формуючий орган – предмет обробки" по коефіцієнту динамічності .

8. Уперше, виходячи із прийнятих гіпотез, допущень і граничних умов, вирішена одна із найбільш складних задач формування криволінійних поверхонь із текстильних матеріалів статичним і динамічним методами при заданих формі пуансона g(r) і законі формування трансверсально-ізотропного пакета u(t). Отримані рівняння дають можливість визначити технологічні напруження і переміщення на різних етапах формування з урахуванням факторів формуємості A(t), кута формування в і модуля в'язкої пружності Е.

9. Уперше запропонована модель процесу формування складних криволінійних поверхонь деталей одягу в поперечному електромагнітному полі і отримані рівняння руху з урахуванням сил електромагнітного походження, на основі яких побудована залежність частоти коливань пакета f(в) від індукції в магнітному зазорі В та фізико-механічних властивостей матеріалів. Визначена раціональна технологічна ділянка індукції в магнітному зазорі () і встановлено, що вибір раціональних параметрів вібропресування (діапазон частот, рівні електромагнітної індукції) визначаються фізико-механічними властивостями пакета, що формується (с, Е11, G12, v12), його геометричними параметрами (h, b, l), видом та амплітудою формування (m, w0).

10. У роботі застосовані сучасні статичні та динамічні методи визначення фізико-механічних та реологічних властивостей текстильних матеріалів та пакетів (установка "INSTRON", Англія), лабораторна напівавтоматична установка поздовжніх коливань УДМ–1-КБ, автоматизовані установки для дублювання пакетів (ВТО–19, RPS–C 1400 фірми MAYER) та засоби їх випробувань на розшарування та жорсткість. Визначені основні метрологічні показники роботи установок.

11. Розроблено науково обґрунтований метод вибору предметів досліджень, до складу яких включені костюмні, пальтові, плащові, трикотажні льоновмісні полотна і клейові матеріали вітчизняного і зарубіжного виробництва. У межах діючих ДСТУ визначено додаткові властивості матеріалів, які впливають на технологічні параметри віброформування.

12. Уперше визначено основні в'язкопружні показники текстильних матеріалів і пакетів на їх основі, особливості структурної перебудови пакетів під дією багаторазових хімічних чисток та температури. Встановлено, що показники якості дублювання і параметри дублювання необхідно вибирати з урахуванням впливу хімічного чищення.

13. Уперше експериментально визначено повний набір в'язкопружних характеристик текстильних матеріалів та пакетів на їх основі залежно від температури та діючого навантаження.

14. Експериментально підтверджена збіжність основних теоретичних положень теорії віброформування. На цій основі визначений раціональний технологічний діапазон вимушених частот пакетів залежно від показників релаксаційного модуля пружності і значень коефіцієнтів Пуассона. Показано, що значенням релаксаційного модуля пружності відповідають показники навколорезонансних відносних частот F/F0 коливань роботи системи "пуансон – проба", які дорівнюють в середньому 1,25, і осереднені значення магнітної індукції (В=1510-3Тл). Експериментальна перевірка встановлених залежностей на випробувальному вібропресі з використанням поперечного магнітного поля підтвердила ефективність запропонованої технології віброформування.

15. Результати досліджень широко впровадженні в практику виробництва і навчальний процес.

Таким чином, розроблені основи теорії формування і формозакріплення складних криволінійних поверхонь деталей одягу дають можливість, при визначених фізико-механічних характеристиках текстильних матеріалів, визначити найбільш технологічно раціональні варіанти добору матеріалів у пакет, параметри ресурсозберігаючого технологічного процесу і обладнання нового покоління для віброформування деталей одягу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Корзун В.В., Слободянюк В.О., Березненко С.Н. Малоопераційна технологія віброформування деталей одягу // Легка промисловість.–1992.– №3.–С.27.

2. Березненко М.П., Корзун В.В., Слободянюк В.О., Березненко С.Н. Нетрадиційні методи формування та формозакріплення деталей одягу // Легка промисловість.–1994.–№3.–С.29.

3. Березненко С.Н., Березненко М.П., Хо Тхі Мінь Хьонг. Можливості розширення асортименту виробів на основі льонопряжі // Легка промисловість.–1997.–№1.–С.16.

4. Bereznenko S.N., Bereznenko N.P., Hohlova I.Y., Zakutaew L.D. Experience of Cottonine Manufacturing from Sport Bast Fibres on Modernisen Textile Production Equipment // Natural Fibres. Special Edition.–1998.–№1.–Р.28.

5. Березненко С.Н. Нові підходи щодо підвищення якості і надійності клейових з'єднань деталей одягу // Легка промисловість.–1999.–№4.–С.18.

6. Bereznenko N.P., Bereznenko S.N. Parowo-cieplna obrуbka wyrobуw odziezowych // P?litechnika Radomska. Prace naukowe "Projektowanie, materialy, technologia odziezy i obuwia"–1999.–№16.– S.60-63.

7. Березненко С.Н. Проблеми формоутворення і формозакріплення деталей одягу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Межвузовский журнал.–1999.–№2.–С.76-78.

8. Березненко С.Н., Пенчук О.П., Кострицкий В.В. Оценка влияния процессов химической чистки на вязкоупругие свойства пакетов костюмных тканей, дублированных прокладочными материалами // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Межвузовский журнал.–1999.–№2.–С.67-70.

9. Березненко С.Н. Влияние химической чистки на вязкоупругие свойства дублированных пакетов пальтовой ткани // Вісник ХТУ Поділля.–Хмельницький.–1999.–№6.–С.124-126.

10. Березненко С.М., Кострицький В.В., Пенчук О.П. Проблеми забезпечення формостійкості одягу // Вісник КДУТД.–К.–1999.–№2.–С.6-10.

11. Bereznenko S.N., Pawlowa M.S, Kostrycki W.W. Doskonalenie metody oznaczania sztywnosci elementow odziezy // Pоlitechnika Radomska. Prace naukowe "Projektowanie, materialy, technologia odziezy i obuwia".–1999.–№16.–C.103-106.

12. Березненко С.М. Визначення вя'зкопружних властивостей моношарів пакетів одягу в умовах довільного