LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів

ДАЛПУ.–1995.–С.55.

45. Березненко С.Н., Хо Тхи Минь Хьонг. Дослідження можливостей використання льонопряжі в стрічкоткацькому виробництві // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.–Ч.1.–К.:ДАЛПУ.–1996.–С.14.

46. Березненко С.Н. Ресурсосберегающие технологии производства швейных изделий // Creativita te tehnologie marceting materiale celni deal II Simpozion International Universitar a Moldovei, 28-29 mai.–1997.–C.342-344.

47. Березненко С.Н., Березненко Н.П., Белоус С.В. Особенности реализации процессов ВТО в пульсирующем электромагнитном поле // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.–К.: ДАЛПУ.–1997.–С.3.

48. Березненко М.П., Білоус С.В., Березненко С.Н. Удосконалення процесів формування деталей швейних виробів // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.–К.:ДАЛПУ.–1997–С.4.

49. Березненко С.Н. Энергопотребляющие технологии в швейном производстве // Труды 1-ой международной конференции "Современные технологии ресурсосбережения" 12-16 октября.–Партенид.–1997.– №2.–С.12-14.

50. Березненко С.Н., Кострицкий В.В., Хо Тхи Минь Хьонг. Развитие методов оценки формоустойчивости деталей одежды // Труды 1-ой международной конференции "Современные технологии ресурсосбережения" 12-16 октября.–Партенид.–1997.–№2.–С.15-18.

51. Bereznenko S.N.The modern energy-saving technology of sewing articles dampthermal processing // Lucrarile celei de XI-A conferinte Romane de textile si pielarie, Iasi, 23-24 octombere.–1997.–C.384.

52. Березненко М.П., Хо Тхі Мінь Хьонг, Березненко С.Н. Оцінка конкурентноздатності швейних виробів, виготовлених з льняного трикотажу // Наукові праці молодих вчених та студентів "Легка промисловість".–Ч.1.–К.:ДАЛПУ.–1997.–С.16.

53. Березненко С.Н., Хо Тхі Мінь Хьонг. Удосконалення процесів ВТО на основі використання нових польових форм енергії // Наукові праці молодих вчених та студентів "Легка промисловість".–Ч.1.–К.: ДАЛПУ.–1997.–С.5.

54. Березненко С.Н., Кострицький В.В., Пенчук А.П. Усовершенствование методика оценки жесткости деталей одежды // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.–Ч.1.–К.:ДАЛПУ.–1998.–С.5.

55. Березненко С.Н, Пенчук А.П. Особенности подбора пакетов прокладочных материалов при дублировании деталей одежды // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.–Ч.1.–К.:ДАЛПУ.–1998.–С.8.

56. Березненко С.Н., Кострицький В.В., Пенчук О.П. Оцінка в'язко-пружних властивостей пакетів костюмних тканин, дубльованих клейовими прокладковими матеріалами // Сборник трудов всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века".–Херсон:ХГТУ.–1999.–С.28-29.

57. Березненко С.Н., Березненко М.П., Простиченко Н.В., Матуляк О.Б. Проблема підвищення формостійкості деталей одягу із трикотажних матеріалів // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. 25-27 квітня, Том 1.–К.:КДУТД.–2000.–С.5.

58. Березненко С.Н. Новые подходы к прогнозированию вязкоупругих свойств дублированных пакетов материалов // Труды международной научно-технической конференции "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной промышленности" (Прогресс 2000).–Иваново:ИГТА, Россия.–2000.–С.187.

59. Bereznenko S.N., Bereznenko M.P. Energysaving technologies of clothing production // Arch Tex konferencja miedzynarodowa "Innovation in the textile technology". – Lodz–Arturower.–2001.–s. 79-81.

60. Bereznenko M.P., Bereznenko S.N, Tsebrenko M.V., Khokhlova I.Ja. Problems of shape stability of flax-containing materials / Arch Tex konferencja miedzynarodowa "Innovation in the textile technology". – Lodz–Arturower.–2001.– s.17-18.

61. Березненко С.Н. Решение задачи изотермического нестационарного вибропрессования в гидродинамическом приближении // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів.–Том І.–К.:КНУТД.–2001.–С.4.

62. Березненко С.Н., Матуляк О.Б., Жуковская И.И. Особенности формирования показателей вязкой упругости пакетов из стрейчевых материалов // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів.–Том. І.–К.: КНУТД.–2001.–С.5-6.


АНОТАЦІЯ

Березненко С.М. Основи ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу із анізотропних текстильних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.04. – технологія швейних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2002.

Дисертація присвячена вирішенню проблеми удосконалення процесів формування та формозакріплення деталей одягу із анізотропних текстильних матерів. Наукову основу рішення склали: результати теоретичного обґрунтування взаємозв'язків різних типів анізотропії текстильних матеріалів, умови досягнення трансверсально-ізотропного стану пакетів, які визначались з застосуванням методів тензорних перетворень, принципів суперпозиції та розробленого в роботі методу Q-функцій; вирішення завдань вібраційного формування деталей одягу в рамках задіяного методу гідродинамічних аналогій і теоретичне обґрунтування процесів формування складних криволінійних поверхонь пакетів текстильних матеріалів з застосуванням методів статичного і динамічного впливу на тонку і грубу структуру текстильних матеріалів.

В результаті досліджень експериментально підтверджена правильність основних теоретичних рішень і отримані нові дані про фізико-механічні і реологічні властивості моношарів текстильних матеріалів та пакетів на їх основі, які визначались сучасними статичними і динамічними методами випробувань; визначені основні технологічні параметри процесів вібраційного формування деталей одягу при дії на них поперечного електромагнітного поля (частота, амплітуда, магнітна індукція, кут зсуву фаз) та умови забезпечення необхідної конфігурації полів в'язкої пружності, метастабільного стану пакетів залежно від напрямів деформаційних навантажень.

Отримані дані закладають основу створення нового енергозаощаджуючого обладнання для волого-теплової обробки швейних виробів та є методологічною базою цілеспрямованого добору в пакети матеріалів з необхідними в'язкопружними характеристиками.

Ключові слова: анізотропія, віброформування, пакет, моношар, в'язка пружність, дублювання, трансверсально-ізотропний стан, електромагнітне поле, частота, амплітуда.


Аннотация

Березненко С.Н. Научные основы технологических процессов формования и формозакрепления деталей одежды из анизотропных текстильных материалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора технологических наук по специальности 05.19.04 – технология швейных изделий – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2002.

Диссертация посвящается решению проблемы усовершенствования процессов формования и формозакрепления деталей одежды из анизотропных текстильных материалов на основе научного обоснования условий формирования пакетов с заданными вязкоупругими характеристиками и способов