LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній україні. Використання національних мотивів

№ 10/2005 13 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦ ІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. ВИКОРИСТАННЯНАЦ ІОНАЛЬНИХ МОТИВІВ Закалюжна Л. В. Харківська державна академія дизайну і мистецтв Анотація: Стаття містить аналіз розвитку графічної форми торгової марки в сучасній Україні. Також охарактеризовано роль національних мотивів у створенні торгових марок. Ключові слова: торгова марка, шрифт, національні мотиви. Аннотация. Закалюжная Л.В. Основные тенденции развития торговой марки в современной Украине. Использование национальных мотивов. Статья содержит анализ развития графической формы торговой марки в современной Украине. Также охарактеризована роль национальных мотивов в создании торговых марок. Ключевые слова: торговая марка, шрифт, национальные мотивы. Annotation. Zakalugna L. Main tendencies of development of trademark in modern Ukraine. Use of national motives. The article contains analysis of graphic form of trademark in modern Ukraine. Also role of national motives in creation of trade- mark is characterized. Key words: trade mark, type, and national motives. Постановка проблеми. ДляУкраїни сучасний етап розвитку став новим витком історії, який охарактеризувався переходом до ринкових відносин. Сьогодні з'явилась ціла низка торгових марок, виконаних з урахуванням нових технологій друку і сучасних уявлень. Торгова марка є квінтесенцією характеру діяльності підприємства, цінової і рекламної політики, образу товару або послуги. Це та частина рекламно-графічного комплексу, яка є стрижнем, головною складовою будь-якої рекламної продукції. Торгова марка -- це важливий ідентифікаційний компонент проектного середовища, який в сучасних умовах набуває нових рис. Як продукт графічного дизайну, торгова марка є також віддзеркаленням зміни тенденцій у візуальній сфері, відбиттям естетичних уявлень. Дослідження розвитку торгової марки повинно стати часткою новітньої історії графічного дизайну України. Комплексний аналіз зображальних аспектів торгової марки повинен надати певний поштовх у сфері практичного застосування графічного дизайну, заповнити очевидні прогалини у теоретичному осмисленні проблеми а також відкрити перспективи для подальших наукових досліджень. Важливим є з'ясування ролі національних мотивів у створенні ідентифікаційної символіки. Віс ник ХДАДМ 14 Робота пов'язана з планами наукових досліджень Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мета роботи. Розглянути зобра альні аспекти сучасних торгових марок України, проаналізувати їх композиційні і просторові якості, виявити основні тенденції у формотворенні з часів виникнення графічного дизайну як професії в СРСР (1960-ті р. ) по сьогодення. Відсте ити прояви національних мотивів у торгових марках, виявити характерні для них риси. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідницький інтерес до торгових марок проявився в е у ХХ ст.і був пов'язаний з розвитком промисловості. В цей час виокремлюється нова галузь -- психологія реклами, поло ення якої ґрунтуються на основах психоаналізу. Проте, спрямованість даних дослід ень, зокрема таких відомих авторів, як А. Дейян і Д. Огілві, мала вира ений комерційний характер, спиралась в основному на психологічні чинники. З'являються такодослід ення композиційних, семантичних, словесних, формотворчих аспектів даного питання.До таких комплексних робіт мо на віднести праці К.Веркмана [1], А.  Шестимірова [10], А.  Павлінської [5], Ю.  Сокольнікова [8], В.  Побєдіна [6] та ін.Взагалівідліком історії торгової марки як знакового символу всі ці дослідники вва ають ще доісторичні часи. Окреме місце посідає робота К. Веркмана [1], в якій він надає історію поход ення і застосування товарного знаку в таких країнах, як Франція, Великобританія, США, Німеччина, визначає типові для них національні мотиви, висвітлює виникнення і розвиток правового захисту товарного знаку. Вирішальне місце в роботі посідає аналіз саме словесних знаків. Використання усталених мотивів, аналіз їх культурологічного наповнення складають значну частину дослід ень К.Веркмана і Ю.  Сокольнікова [8], Автори відзначають спорідненість простих символів, в иваних у різних народів.До найбільш поширених мотивів автори відносять: зірки, око, зобра ення людини, прості геометричні фігури, тощо.Застосування таких мотивів мо на спостерігати і в українських торгових марках. Часом виникнення графічного дизайну в радянському союзі досл і дникивва ають60 - т ірокиXX ст.Цейепер і од мистецтвознавець С.  Сєров називає ``знаковим бумом'' [7], часом, коли в країні сформувалось сучасне уявлення про товарний знак. Класичними дослідник вва ає знаки, створені в 60-ті -- першу половину 70-х років. С. Сєров аналізує відношення до простору знака в різні часи: ``простір -- чи не найва ливіше поняття, що характеризує стилістику і пластику знака'' [7]. № 10/2005 15 Шрифтові знаки, особливості використання в них різних гарнітур, культурологічний і семантичний їх підтекст, аналізуються у роботах О.  Побєдіна[6], О. Черневич [9], А. Павлінської[5]. ВУкраїні на сьогоднішній день існують поодинокі дослідження в даній галузі. На окрему увагу заслуговує робота Побєдіна В. О. ``Знаки в графічному дизайні''[6], в якій наведені знаки, створені автором. В книзі надані критерії оцінки стилістичних, художніх якостей знаків, а також загальна класифікація, історія виникнення і розвитку. Питання національної моделі графічного дизайну в Україні висвітлює у своєму дослідженні В. Косів [4]. Він стверджує відсутність національного українського стилю як явища, аналізуючи графічний дизайн в Україні, проте наводить приклади проявів національних мотивів. Особливу увагу в контексті обраного питання привертає каталог ``Золоті торгові марки України''[3], який публікується з 2001 р. за результатами всеукраїнського конкурсу. Основна мета даного конкурсу -- сприяння ``зміцненню позицій вітчизняних торгових марок, здатних формувати імідж країни на міжнародній арені''[3, с. 10]. Оцінка торгових марок проходить за економічними показниками: успішністю і рейтингом підприємства, передовими технологіями виробництва. До критеріїв оцінки не входить оригінальність дизайнерського рішення, каталог містить інформацію про підприємства, яка носить здебільшого рекламний чи просвітницький характер. В 2002 р. вийшла стаття Гладун О. Д. ``Формування національної моделі товарного знаку''[2], в якій автор аналізує основні тенденції графічного виконання торгових знаків: домінанту літерних, словесних, суто зображальних або комбінованих знаків в період з 50-х р. в Україні. Дослідник відзначає характерне для 1990-х р. ``майже повне знищення національних проявів в товарному знаку''[2, с. 309], орієнтацію на європейський дизайн, проте автор характеризує час на межі століть як час пошуків нової стилістики, нового розуміння теми національного в дизайні. Отже, на сьогоднішній день в Україні відсутні дослідження в галузі української торгової марки, які б містили комплексний її аналіз на сучасному етапі розвитку. Також не висвітленими залишаються особливості використання національних мотивів у графіці сучасного знаку. Основна частина. Офіційний вісник ``Промислова власність'', який видається в Україні з 1993 р. , містить торгові марки, зареєстровані дер авним