LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній україні. Використання національних мотивів

патентним відомством України. У перших його випусках за 1993 -- 1994 р. реєстру підлягали знаки, створені в Віс ник ХДАДМ 16 період з 1966 по 1991 р. , а також велика кількість знаків іноземних, які діють на території України, власники яких заявили про свої права на марки. Так, в деяких випусках 1994 р. кількість іноземних знаків становить до 80 -- 90 % від загальної, зокрема у №7 за 1994 р. . В 1995 р. помітний значний спад активності реєстрації. В основному вісники містять знаки, подані на реєстрацію у 1991 -- 1993 р. . З 1996 р. знов зростає кількість зареєстрованих торгових марок, друкуються марки, створені в 1991 -- 1995 р. До основних рис знаків 60 -- 70-х р. можна віднести: простоту, монолітність, статичність, чітку геометричність форми, ці знаки здебільшого неконтрастні, існують в одному просторі, елементи їх врівноважені. Найбільш поширені шрифти -- різновиди гарнітури ``Гротеск'', без засічок і неконтрастні. [рис. 1] Знаки, датовані 80-ми р. у більшості випадків втрачають простоту і збалансованість попередніх років. Рівновага в них вже частіше досягається формально, вони все частіше стають несиметричними, ускладненими пластично. Також поширюються варіанти просторових рішень. Серед шрифтових гарнітур переважають геометризовані шрифти, часто негармонійно витягнуті по вертикалі, ``Гротеск'', а також шрифти більш гнучкі, здебільшого з циркульними елементами. [рис. 2] У 90-ті р. тенденції, намічені у 80-ті, набувають розвитку. З середини 90-х - початку 2000-х р. з'являється більше марок, виповнених з почуттям гумору, з вільними обрисами, жартівливими образами. Шрифти також дедалі частіше стають ``грайливими'', зростає кількість логотипів з використанням різноманітних акцидентних гарнітур. Проте треба сказати, що знаки у класичному стилі 60-70-х р. продовжують створювати і в цей час. [рис. 3] Таким чином, простежується тенденція від спрощення графічної форми знаку до пластичного її ускладнення, від геометричної побудови до вільних накреслень, від строгих, емоційно спокійних традиційні принципи побудови знаків. Потяг до національного відображується у часто вживаних мотивах, таких, як зображення фігури у національному вбранні або голови дівчини у віночку, козака з люлькою і чуприною, соняшника, трембіти, гуцульських мотивів. Знаки Києва часто містять стилізовані листи каштану як символу міста. Часто вживається така пряма вказівка на приналежність торгової марки, як географічна мапа України. Не менш поширеними були стилізовані млини і українські хатки. [рис. 4] Вищеозначенімотиви еволюціонуютьучасі, підпорядковуючись панівному стилю. Так зображення козака у 70-х -- на початку 80-х р. більш спрощене, лаконічне, тоді як у 90-х -- на початку 2000-х р. № 10/2005 17 Віс ник ХДАДМ 18 зображення стає більш деталізованим, наближаючись у 2000-х р. до мультиплікаційної графіки. Аналогічні зміни простежуються і в зображенні дівчини в національному вбранні: від плаского малюнку воно ускладнюється до фотографіки. Суто шрифтові рішення також можуть містити національні мотиви. Так, в торгових марках зустрічається шрифт Г. Нарбута, а також численні стилізації під давньоруський шрифт ``устав'', ``напівустав'', рішення, які імітують ``в'язь''. В торгових марках часто вживаються рослинні мотиви. За своєю стилістикою деякі з них наближаються до народного малюнку. Також зустрічаються словесні торгові марки, назви яких вказують на українське походження. Необхідно відзначити, що прагнення передати національний колорит -- лише один з напрямків розвитку торгової марки. В графіці знаку відчуваються також впливи західних моделей дизайну, що пов'язано з одного боку із процесами глобалізації, а з іншого -- з прагненням деяких виробників ввести споживача в оману стосовно походження продукту. Торгові марки сучасної України здебільшого свідчать про поверхневий рівень національного самоусвідомлення. Характерною рисою творчості українських дизайнерів-графіків є прагнення до статичних композиційних рішень, побудованих за принципом нюансу. Також це оптимістичне сприйняття дійсності; м'якість, теплота образів, вживаних у торгових марках. Існує ціла низка українських торгових марок, які втілюють естетику народної творчості: декоративність, детальність, вільні обриси, характерні для набійки. Висновки. 1. В графіці української торгової марки в період з 60-х р.до 2000-х просте ується тенденція від спрощення графічної форми знаку до пластичного її ускладнення, від геометричної побудови до вільних накреслень, від строгих, емоційно спокійних образів до артівливих, грайливих, водночас зберігаються і традиційні принципи побудови знаків. 2. До основних національних мотивів, в иваних в торгових марках України слід віднести: зобра ення фігури у національному вбранні або голови дівчини у віночку, козака з люлькою і чуприною, соняшника, трембіти, гуцульські мотиви, стилізовані листи каштану, географічну мапа України, стилізовані млини і українські хатки; а такошрифти, стилізовані під ``устав'', ``напівустав''; шрифти Г. Нарбута. № 10/2005 19 Вищеозначенімотиви еволюціонують у часі, підпорядковуючись панівному стилю. 3. До основних рис українського знаку відносяться: прагнення до статичних композиційних рішень; широке використання принципу нюансу; втілення естетики народної творчості: декоративність, детальність, вільні обриси, характерні для набійки; оптимістичне сприйняття дійсності; м'якість, теплота образів. Подальші дослідження планується проводити у напрямку поглибленого аналізу ролі національних мотивів у графіці торгової марки. Література: 1. Веркман К. Д. Товарные знаки: Создание, психология, восприятие.  -- М. : Прогресс, 1986. -- 568с. 2. Гладун О. Д. Формування національної моделі товарного знаку//Вісник ХДАДМ. - Харків, 2002. -- С. 308-310. 3. Золоті торгові марки України: Національний конкурс: Офіційний каталог переможців та учасників. -- К. : Євроімідж, 2001. -- 674с. 4. Косів В. М. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини ХХ ст. . /Дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства. -- Львів, 2003. -- 397с. 5. Павлинская А. П. Товарный знак. Альбом. -- Л. , ``Художник РСФСР'', 1974. -- 370 с. 6. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне. -- Харьков: Веста: Издат. ``Ранок'', 2001. -- 96с. 7. Серов С. В. О графике современного знака//Реклама. -- М. , 1986. -- С. 17. 8. Сокольников Ю. В. Товарные знаки: Энциклопедическое издание. -- Новосибирский издательский дом ``ТиГра'', 2000. -- 176с. 9. Черневич Е. В. На выставке грузинской графики//Техническая эстетика. -- М. , 1973. - №3. -- С. 14-17. 10. Шестимиров А. А. Товарные знаки: Учебное пособие. -- М. , 1995. -- 295с. Надійшла дор едакції 10.12.2005 МАЛАЯ СКУЛЬПТУРА В ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ Зборовец И. В. Харьковская государственная академия культуры Аннотация. В статье рассматривается история русской малой скульптуры ХХ века. Ключевые слова: малая скульптура, статуэтка, дизайн, интерьер квартиры, русская интеллигенция, элита. Анотація. Зборовець І.В. Мала скульптура в дизайні міської квартири. У статті розглядається історія російської малої скульптури ХХ століття. Ключовслова: мала скульптура, статуетка, дизайн, інтер'єр квартири,