LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ДИЗАЙНУ
РЕДЬКО ЯНА ВОЛОДИМИРІВНАУДК 677. 027
ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ОПОРЯДЖЕННЯ

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів,

швейних і трикотажних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
КИЇВ – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Романкевич Олег Володимирович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри опоряджувального виробництва


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сарібеков Георгій Савич, Херсонський національний технічний університет, проректор з наукової роботи і зовнішніх зв'язківкандидат технічних наук, ст. наук. співр. Синельникова Валентина Іванівна, ВАТ "Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості", директорЗахист відбудеться "24" червня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 при Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченко, 2, корпус 1.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченко, 2, корпус 1.


Автореферат розісланий "21" травня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.О. Полька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


В сучасному світі відбувається диференціація за асортиментом продукції, що виробляється підприємствами легкої промисловості. В країнах Європи робиться акцент на виробництво наукомісткої продукції. Отримує широке застосування "технічний текстиль", який використовують для вирішення технічних проблем.

Електропровідні волокнисті матеріали, що являються сировиною для деяких видів технічного текстилю, отримують методом модифікації хімічних волокон, наприклад, карбонізацією віскозних або поліакрилонітрильних волокон, металізацією, напиленням в вакуумі хімічних волокон, наприклад, поліефірних. Відоме формування віскозних волокон, які наповнені металічним нікелем з послідуючим "випаленням" целюлози і отриманням нікелевих волокон. Електропровідними являються волокнисті матеріали, високонаповнені технічним вуглецем або графітом.

Унікальні властивості електропровідних полімерів із спряженими подвійними зв'язками в основному ланцюгу обумовлюють їх широке застосування в сучасній електроніці, оптоелектроніці та радіофізиці, наприклад, у вигляді наноплівок. При окислювальній конденсації аніліну полімеризується поліанілін, сіль емеральдину якого має електропровідність.

Поліанілін використовується для хімічних джерел струму, фотоелементів, світлодіодів та імобілізації ферментів. Відомі спроби формування волокон, в тому числі нановолокон, з розчинів сумішей поліаніліну з деякими волокноутворюючими полімерами. Подібний шлях одержання електропровідних волокон на основі полімерів з системою спряжених подвійних зв'язків відноситься до технології хімічних волокон і може бути реалізованим тільки при наявності спеціального обладнання.

Поряд з існуючими методами одержання електропровідних волокон запропоновано принципово новий напрям: синтез електропровідного барвника у волокнистому матеріалі з метою створення антистатичних або електропровідних волокнистих матеріалів методами поверхневого фарбування. Розробка методу поверхневого фарбування поліаніліном дозволить одержувати новий вид електропровідних волокнистих матеріалів на будь-якому текстильному підприємстві.

Актуальність теми даної роботи, що направлена на розробку та дослідження принципово нової технології опорядження текстильних матеріалів, полягає в наданні волокнистим матеріалам принципово нових властивостей, а саме електропровідності і являється безсумнівною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з темою "Наукові основи синтезу полімерних барвників у волоконному середовищі", номер Державної реєстрації 0106U000887, Наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 16.11.2005 р.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка технології створення електропровідного волокнистого матеріалу методом поверхневого фарбування шляхом синтезу електропровідного барвника в волокнистому матеріалі.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені та виносяться на захист наступні завдання:

  • метод фарбування електропровідним барвником шляхом окислювальної конденсації аніліну в волокнистому матеріалі;

  • одержання рівняння ізотерми абсорбції барвника волокном;

  • дослідження сорбції аніліну волокнистим матеріалом в різних умовах;

  • дослідження впливу текстильних допоміжних речовин на процес фарбування шляхом синтезу полімерного барвника в волокнистому середовищі;

  • дослідження властивостей електропровідних волокон та полотен.

Об'єкт дослідження – процес фарбування волокнистих матеріалів.

Предмет дослідження – отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження з використанням поверхневого фарбування похідними аніліну.

Методи дослідження – для вирішення поставлених задач використовувались: фундаментальні положення технології текстильних матеріалів; спектрофотометричний метод дослідження; метод ІЧ-спектроскопії; спектральний аналіз у видимій області; метод електронного парамагнітного резонансу (ЕПР); метод визначення електрофізичних характеристик забарвлених комплексних ниток та полотен; стандартні методи текстильного матеріалознавства оцінки стійкості забарвлених волокнистих матеріалів до фізико-хімічних впливів; методи математичної статистики обробки результатів експериментів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

  • вперше отримані рівняння, що описують