LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження

полотна в рулоні (під плівкою) → промивання → миловка → промивання → допування → промивання → сушіння → заключна обробка → сортування.

Таким чином, розроблено та науково обгрунтовано технологічний процес отримання електропровідного волокна на основі солі поліаніліну з використанням механізму гетерокоагуляції, коли стадія сорбції барвника чи напівпродукту в молекулярно диспергованій формі відсутня.

Впідрозділі4.4 викладаються результати дослідження властивостей отриманих електропровідних волокнистих матеріалів.

На рис. 6 приведено ІЧ–спектри поглинання солі емеральдину, синтезованої в присутності полікапроамідної полімерної матриці за способом фарбування "як дисперсним барвником". Аналіз ІЧ–спектрів поглинання поліаніліну у вільному стані підтверджує наявність в отриманих продуктах окислення аніліну ароматичних ядер, хінонімінних груп – основних структурних елементів поліаніліну.

ІЧ–спектри підтверджують іонну природу солі емеральдину і утворення нового зв'язку N–H при протонуванні амінів в присутності полікапроамідної матриці. Просторова переорієнтація угруповувань Амід І та Амід ІІ (зсув в областях валентних коливань вказаних груп відповідно від 1660 см –1 до 1670 см –1 та від 1550 см –1 до 1570 см –1) свідчить про утворення системи барвник – полікапроамід.

Спектри поглинання поліаніліну в УФ і видимій областях спектру в присутності полімерної матриці не відрізняються від спектрів поглинання поліаніліну в чистому вигляді.

Методом електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) вивчено характеристики електропровідних областей в поліамідних полотнах, що містять поліанілін. Встановлено, що до і після першого порогу перколяції домени, які володіють електропровідними властивостями, мають аналогічну структуру.

Визначена стійкість забарвлення до прання, що складає 5/5/5 за шкалою сірих еталонів. Недостатня стійкість забарвлення до тертя в мокрому стані визначила галузь застосування електропровідних поліамідних полотен: технічний текстиль спеціального призначення.


ВИСНОВКИ


1. Запропонована науково-обгрунтована нова технологія отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів шляхом розширення можливостей колорування волокнистих матеріалів для надання їм принципово нових властивостей.

2. Вперше створено електропровідний волокнистий матеріал шляхом синтезу електропровідного барвника в волокнистому матеріалі.

3. Отримані аналітичні рівняння ізотерми абсорбції барвника волокном, що за формою співпадають з рівняннями Ленгмюра та БЕТ. Характер кривої ізотерми сорбції барвника волокном не може бути використаний як критерій механізму взаємодії барвника з волокном: розчинення чи адсорбція.

4. Досягнено перший поріг перколяції для електропровідності поліамідного волокнистого матеріалу при окислювальному фарбуванні і сорбції аніліну "як дисперсного барвника".

5. Обгрунтовано використання гетерокоагуляційного механізму фарбування при синтезі жорстколанцюгового поліаніліну в процесі окислювального фарбування аніліном. Показано вплив типу поверхнево-активних речовин на процес гетерокоагуляції поліаніліну колоїдного ступеню дисперсності на поліамідному волокнистому матеріалі.

6. Отримано електропровідний волокнистий матеріал з електропровідністю комплексних ниток в інтервалі 110–2 1102 См/м при використанні механізму гетерокоагуляції поліаніліну.

7. Створені електропровідні текстильні матеріали, що не містять вуглецеві і металічні волокна, які можуть застосовуватися для виготовлення: одягу спеціального призначення для захисту від впливу потужних електромагнітних полей; одягу, що має антистатичні властивості; обігріваючого одягу; антистатичного та армуючого додавання до тканин і полімерів.

8. У виробничих умовах Державної холдингової компанії Артем ЗАТ "Артемконтакт" з позитивним результатом апробовано електропровідний волокнистий матеріал, що містить поліанілін.

9. Очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованого способу складе біля 600 грн (напівбезперервна схема фарбування) на 1 кг отриманого електропровідного волокнистого матеріалу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Романкевич О.В. Изотерма сорбции дисперсного красителя / О.В. Романкевич, Я.В. Редько // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – № 4. – С. 35–40.

Дисертанту належить одержання експериментальних даних, пов'язаних з отриманням рівняння, що описує ізотерму абсорбції барвника волокнистим матеріалом, аналогічного за формою рівнянню Ленгмюра.

2. Редько Я.В. Сорбция анилина полиамидным волокном / Я.В. Редько, О.В. Романкевич // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – № 1. – С. 205–208.

Дисертант проводив експериментальні дослідження.

3. Редько Я.В. Электропроводность в системе поликапроамид – полианилин / Я.В. Редько, О.В. Романкевич // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – № 1. – С. 202–204.

Дисертанту належить одержання експериментальних даних, досягнення першого порогу перколяції поліамідного волокнистого матеріалу за способом фарбування як "дисперсними барвниками".

4. Редько Я.В. Зависимость электропроводности от содержания продуктов окисления анилина на волокне / Я.В. Редько, О.В. Романкевич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 6. – С. 256–259.

Дисертанту належить визначення умов окислювального фарбування аніліном для отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів та узагальнення результатів.

5. Редько Я.В. Влияние концентрации допанта на электропроводность полиамидного волокнистого материала, окрашенного продуктами окисления анилина / Я.В. Редько, О.В. Романкевич // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – № 1. – С. 64–65.

Дисертант виконував експериментальні дослідження, визначав необхідну концентрацію допуючого агенту.

6. Романкевич О.В. Уравнение БЭТ и абсорбция пара вещества его раствором / О.В. Романкевич, Я.В. Редько // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – № 1. – С. 69–73.

Дисертанту належить узагальнення висновків, пов'язаних з отриманням рівняння, аналогічного за формою рівнянню БЕТ.

7. Романкевич О.В. Изотерма адсорбции дисперсного красителя / О.В. Романкевич, Я.В. Редько // Химические волокна. – 2006. – № 2. – С. 61–63.

Дисертант проводив експериментальні дослідження.

8. ІЧ−спектроскопічні дослідження структури продуктів окислення похідних ароматичних амінів / Я.В. Редько, О.В. Романкевич, Л.О. Бризгіна [та ін.] // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. –