LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження

2007. – № 4. – С. 38–41.

Дисертанту належить одержання зразків для досліджень та аналіз ІЧ−спектроскопічних досліджень структури продуктів окислення аніліну в чистому вигляді.

9. Пат. 23852 Україна, МПК D 06 M 15/00. Електропровідний волокнистий матеріал / Романкевич О.В., Редько Я.В., Ляшок І.О.; заявник та патентовласник Київський національний ун-т технологій та дизайну. – № 200700685; заявл. 23.01.2007; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.

Дисертанту належить виконання експериментальних досліджень та розробка процесу отримання електропровідного волокнистого матеріалу.

10. Пат. 28451 Україна, МПК D 06 M 15/00. Спосіб отримання електропровідного волокнистого матеріалу / Романкевич О.В., Редько Я.В., Коваленко Р.В.; заявник та патентовласник Київський національний ун-т технологій та дизайну. – № 200708676; заявл. 27.07.2007; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.

Дисертанту належить виконання експериментальних досліджень та розробка способу отримання електропровідного волокнистого матеріалу.

11. Закономірність сорбції аніліну поліамідними волокнистими матеріалами: тези доповідей IV Всеукр. ювілейної наук. конф. молодих вчених та студентів, присвяченої 75-річчю КНУТД ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 17–19 травня 2005 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2005. – 252 с.

12. Ізотерма абсорбції барвника при утворенні сольватів барвник – полімер: зб. наук. праць за матеріалами ювілейної міжнар. конф. ["Інноваційні технології – майбутнє України"], (Київ, 3−9 жовтня 2005 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2005. – 196 с.

13. Поріг перколяції у забарвленому поліамідному полотні: зб. наук. праць за матеріалами ювілейної міжнар. конф. ["Інноваційні технології – майбутнє України"], (Київ, 3−9 жовтня 2005 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2005. – 196 с.

14. Застосування електропровідних волокнистих матеріалів: тези доповідей V Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 26–28 квітня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2006. – 294 с.

15. Вплив текстильних допоміжних речовин на процес фарбування похідними аніліну: тези доповідей V Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 26–28 квітня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2006. – 294 с.

16. Застосування технології утворення анілінового чорного у процесах фарбування: тези доповідей V Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 26–28 квітня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2006. – 294 с.

17. Уравнение БЭТ и давление водяного пара над растворами: зб. наук. праць за матеріалами ювілейної міжнар. наук.-техн. конф., присвяченої 75-річчю кафедри тепломасообмінних процесів та 40-річчю науково-дослідної лабораторії ["Сучасні екологічно безпечні тепломасообмінні процеси в технологіях легкої промисловості"], (Київ, 17–19 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2006. – 132 с.

18. Дослідження структури продуктів окислення аніліну методом інфрачервоної спектроскопії: тези доповідей VІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2007. – 340 с.

19. Дослідження механізму сорбції дисперсного барвника волокноутворюючим полімером: тези доповідей VІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2007. – 340 с.

20. Дослідження впливу технологічних параметрів на синтез полімерного барвника у волоконному середовищі: тези доповідей VІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів ["Наукові розробки молоді на сучасному етапі"], (Київ, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2007. – 340 с.Анотація


Редько Я.В. Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2008.

Дисертація присвячена отриманню електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі оброблення по технології поверхневого фарбування шляхом синтезу електропровідного барвника в волокнистому матеріалі.

Ізотерми абсорбциї барвника волокнистим матеріалом по формі співпадають з рівняннями Ленгмюра та БЕТ. Доведено, що характер кривої ізотерми поглинання барвника волокном не може бути використаний в якості критерію механізма взаємодії барвника з волокном (розчинення чи адсорбція).

На основі експериментальних досліджень, що стосуються синтезу поліаніліну на волокнистому матеріалі, ефективною виявилася технологія фарбування "як дисперсним барвником", завдяки якій вдалося отримати перший поріг перколяції, що свідчить про наявність електропроводності волокнистого матеріалу.

Обгрунтовано використання гетерокоагуляційного механізму фарбування при синтезі поліаніліну в процесі окислювального фарбування аніліном. Показано вплив типу ПАР на процес гетерокоагуляції поліаніліну колоїдного ступеню дисперсності на поліамідному волокнистому матеріалі.

У виробничих умовах з позитивним результатом апробовано електропровідний волокнистий матеріал, що містить поліанілін та підтверджено доцільність отримання таких електропровідних волокнистих матеріалів.

Ключові слова: поліанілін, сіль емеральдину, процес фарбування, механізм гетерокоагуляції, поріг перколяції, електропровідність, волокнистий матеріал, текстильний матеріал.


Аннотация


Редько Я.В. Получение электропроводящих свойств текстильных материалов в процессе отделки. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2008.

Диссертация посвящена получению электропроводящих свойств текстильных материалов в процессе отделки по технологии поверхностного крашения путем синтеза электропроводящего красителя в волокнистом материале.

При образовании молекулярных соединений (сольватов) краситель – фрагмент макромолекулы (активный центр макромолекулы) для описания процесса растворения дисперсного красителя в волокне может быть