LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ГРИЦЕНОК Інна Антонівна

УДК 377.1:377.35:687.01
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти"

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ.


Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України Радкевич Валентина Олександрівна,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, завідувач відділу андрагогіки, м. Київ.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Стариков Ілля Мойсейович, Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, завідувач кафедри соціальної педагогіки, м. Миколаїв;


кандидат педагогічних наук, доцент Тархан Ленуза Запаївна, Кримський державний інженерно-педагогічний університет, завідувач кафедри технології і конструювання швейних виробів, м. Сімферополь.Захист відбудеться „26" вересня 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).Автореферат розісланий „23" серпня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С.В. Лапаєнко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників високого рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і творчого змісту, спонукає до удосконалення виробничого навчання – невід'ємної складової цієї підготовки. Посилення вимог до професійно-практичної підготовки робітників усіх галузей зумовлено необхідністю її наближення до міжнародних стандартів якості, скороченням обсягів некваліфікованої та малокваліфікованої праці у багатьох галузях виробництва, постійним зростанням конкуренції на ринку праці.

Концептуальні положення щодо організації виробничого навчання у ПТНЗ знайшли відображення у Законах України „Про освіту" (1991), „Про професійно-технічну освіту" (1998), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Концепції професійної освіти України (1991), Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні (2004), Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року (2006), Положенні про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (2006), Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (1999). Водночас динамічна структура професійної діяльності кваліфікованих робітників і, зокрема, швейного профілю потребує підвищення рівня їх конкурентоспроможності й мобільності на ринку праці, а отже інноваційних підходів до організації виробничого навчання і виробничої практики у ПТНЗ.

Підготовка кваліфікованих робітників швейного профілю, починаючи з 90 років ХХ століття, набула масового характеру. Однак, з 2000 року, як свідчать статистичні дані МОН України, спостерігається її суттєве скорочення, особливо з професії „Кравець". Якщо у 2000 – 2001 навчальному році випуск в межах України становив 17071 осіб, то випуск 2006 – 2007 становить уже 9728 осіб, що майже на 43 % менше. Це явище можна пояснити об'єктивними й суб'єктивними причинами, а саме: низьким рівнем адаптації випускників ПТНЗ швейного профілю до вимог конкретного робочого місця, а також відсутністю у молоді мотивації до оволодіння робітничими професіями швейного профілю через складні умови праці, низьку заробітну плату.

Аналіз навчальних планів і програм з виробничого навчання засвідчив, що в 1996 – 2004 рр. його зміст не оновлювався, що також не сприяло зростанню престижності професії, мотивації молоді до оволодіння професіями швейного профілю.

Вивчення стану професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ швейного профілю дало змогу виявити ряд суперечностей, усунувши які можна досягти суттєвого її поліпшення:

  • між сучасною структурою професійної діяльності фахівців швейного профілю та наявним тимчасовим переліком професій (видів робіт);

  • між зрослими вимогами виробництва до професійної компетентності робітників і чинними застарілими кваліфікаційними характеристиками;

  • між динамічним оновленням техніки, технологій швейного виробництва та низьким рівнем їх відтворення у змісті виробничого навчання;

  • між вимогами сучасних стандартів якості та застарілою системою оцінювання рівня професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ;

  • між сучасним рівнем оснащення швейного виробництва та наявною матеріально-технічною базою ПТНЗ швейного профілю (яка на 80% фізично і морально зношена).

Розв'язання зазначених суперечностей потребує розробки і впровадження нових підходів до організації виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю, які ґрунтуються на досягненнях вітчизняної і зарубіжної теорії і практики.

У ході дослідження ми звернулися до наукових праць з проблем філософії освіти (В.П. Андрущенко, Б.С. Гершунський, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.С. Лутай та ін.), неперервної професійної освіти (С.Я. Батишев, В.П. Беспалько, Т.М. Десятов, В.І. Загв'язинський, В.С. Леднев, В.Т. Лозовецька, Н.Г. Ничкало, О.М. Новиков, Л.А. Онищук, В.Ф. Орлов, С.О. Сисоєва, М.М. Скаткін та ін.), фундаменталізації, інтеграції й гуманізації підготовки кваліфікованих робітників (А.П. Біляєва, Г.П. Васянович, С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, О.А. Дубасенюк, А.І. Кузьмінський, С.О. Нікітчина, Г.Г. Філіпчук, Л.О. Хомич та ін.), дидактики (А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, В.Ю. Биков, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, В.О. Радкевич, В.О. Скакун, І.М. Стариков, С.Г. Шаповаленко, С.О. Шапоринський та ін.), оцінювання навчальних досягнень учнів (П.Я. Гальперін, В.В. Краєвський, Н.В. Кузьміна та ін.), інноваційної діяльності майстра виробничого навчання у ПТНЗ (І.Б. Васильєв, Т.А. Дев'ятьярова, В.А. Панкратова, Л.З. Тархан, О.І. Щербак та ін.).

Проблемам організації професійного навчання учнів ПТНЗ швейного профілю присвячено дисертаційні дослідження В.О. Полуротова „Виробниче навчання учнів профтехучилищ у підготовчий період (на прикладі підготовки