LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

кваліфікованих робітників для швейної галузі)" (1972), Ф.Т. Якименко „Зміст і методика викладання технології швейного виробництва (на матеріалах ПТУ)" (1981), Л.Б. Соколової „Морально-естетична підготовка учнів ПТУ до праці в умовах бригадного підряду (на прикладі швейників)" (1987), Л.І. Денисенко „Розвиток професійних здібностей у майбутніх робітників швейного виробництва" (1995), О.Ю. Пінаєвої „Наступність у змісті трудового навчання в школі та професійної підготовки в ПТУ швейного профілю" (2001), І.О. Радченко „Педагогічні засоби ефективного вивчення предметів професійного циклу в процесі підготовки робітників швейного виробництва" (2002).

Однак, в цих дисертаціях педагогічні умови організації виробничого навчання майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю не були предметом спеціального дослідження, що й зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження „Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України з теми „Теорія і методика проектування професійного навчання кваліфікованих робітників" (РК № 0104U009941).

Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України) 25 березня 2004 р. (протокол № 3) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 15 червня 2004 р. (протокол № 6).

Об'єкт дослідження: виробниче навчання учнів ПТНЗ швейного профілю.

Предмет дослідження: зміст, форми і методи виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю, розробити і впровадити методику рейтингового оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання; створити методичні рекомендації щодо організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю.

Концептуальна ідея дослідження полягає в тому, що виробниче навчання у ПТНЗ швейного профілю має здійснюватися на основі врахування динамічних змін у сучасних виробничих технологіях, професійно-кваліфікаційній структурі діяльності на підприємствах швейної галузі й ґрунтується на філософських, культурологічних, естетичних, технологічних засадах, особистісно орієнтованому та компетентнісному підході до професійного розвитку майбутніх кваліфікованих робітників, формування у них здатності до оволодіння інтегрованими й суміжними професіями, новими професійними компетенціями.

Оновлення змісту виробничого навчання має випереджальний характер і здійснюється за такими критеріями (за Ю.К. Бабанським): цілісність змісту (вимоги сучасного суспільства до всебічного, гармонійного розвитку особистості учня, охоплення всіх складових професійного, виробничого досвіду); наукова та практична значущість елементів змісту виробничого навчання; відповідність змісту виробничого навчання сучасним техніко-технологічним змінам, що відбуваються у швейній галузі.

Формування в учнів компетенцій творчо, продуктивно і якісно працювати, самостійно розв'язувати складні виробничі завдання передбачає використання інтерактивних форм і методів виробничого навчання.

Об'єктивність визначення рівня якості знань і вмінь учнів з виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю досягається рейтинговою системою оцінювання, завдяки якій формується стійке прагнення до професійного й особистісного вдосконалення, відкритої конкуренції, набуття умінь працювати в колективі тощо.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що виробниче навчання у ПТНЗ швейного профілю набуває ефективності за умов: оновлення його змісту, спрямування на оволодіння професійними компетенціями відповідно до вимог професії; організації практичних занять з використанням сучасних форм, методів і засобів навчання, методики рейтингового оцінювання досягнень учнів; посилення ролі роботодавців у професійному вдосконаленні учнів ПТНЗ, майстрів виробничого навчання.

Відповідно до предмета, мети, об'єкта й гіпотези дослідження визначено такі його завдання:

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці.

2. Теоретично обґрунтувати структуру професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії „Кравець".

3. Визначити концептуальні засади й педагогічні умови організації виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю.

4. Обґрунтувати принципи відбору і структурування змісту виробничого навчання учнів з професії „Кравець".

5. Розробити та експериментально перевірити форми і методи виробничого навчання, методику рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ швейного профілю.

6. Підготувати методичні рекомендації для педагогічних працівників ПТНЗ щодо організації виробничого навчання кваліфікованих робітників швейного профілю.

Методологічну основу дослідження становлять провідні положення теорії пізнання і розвитку критичного мислення, філософські положення про єдність форми і змісту, вчення про сутність особистості, діяльнісний і системний підходи до організації педагогічного процесу (виробничого навчання), загальнонаукові та дидактичні принципи професійного навчання, концептуальні ідеї розвитку професійно-технічної (професійної) освіти, спрямовані на удосконалення професійної компетентності робітничих кадрів.

Теоретичну основу дослідження становлять положення і висновки, що стосуються: проблем педагогічної і вікової психології (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн та ін.), неперервної професійної освіти (С.Я. Батишев, А.П. Біляєва, Т.М. Десятов, Н.Г. Ничкало, О.М. Новиков, С.О. Сисоєва та ін.), дидактики професійної освіти (Ю.К. Бабанський, С.У. Гончаренко, В.В. Краєвський, І.Я. Лернер, В.О. Радкевич, В.О. Скакун, І.М. Стариков, Ю.А. Якуба та ін.), професійно-практичної підготовки фахівців у ПТНЗ (І.Б. Васильєв, Т.А. Дев'ятьярова, В.А. Панкратова, Л.З. Тархан, О.І. Щербак та ін.).

Методи дослідження: для розв'язання визначених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези було використано комплекс взаємодоповнюючих методів, зокрема: теоретичні – аналіз філософської, історичної, психологічної, педагогічної, соціологічної, методичної літератури; вивчення нормативно-правових, навчально-методичних, архівних документів і матеріалів; порівняння, синтез, узагальнення, систематизація теоретичних та експериментальних даних; аналіз стану виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю на різних історичних етапах; емпіричні – опитування, спостереження професійної діяльності кваліфікованих робітників швейного профілю, аналіз занять з виробничого навчання, анкетування, бесіди, інтерв'ювання, узагальнення результатів, проведення педагогічного експерименту, проектування, методи експертного оцінювання професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ швейного профілю; перевірка педагогічних умов організації виробничого навчання,