LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

метод рейтингового визначення рівня професійної компетентності учнів ПТНЗ швейного профілю тощо; статистичні – методи кількісної та якісної обробки одержаних даних.

Організація дослідження. Дослідження проводилось у три етапи, впродовж 2003 – 2007 років.

На першому етапі (2003 – 2004 рр.) було визначено об'єкт, предмет, мету, завдання дослідження, обґрунтовано напрями проведення педагогічного дослідження, сформульовано концептуальну ідею, робочу гіпотезу дослідження, здійснено прогнозування очікуваних результатів, розроблено загальний план дослідно-експериментальної роботи; визначено методи експериментального дослідження, розроблено його діагностичний інструментарій; вивчалася філософська, педагогічна, психологічна, навчально-методична література з обраної теми; обґрунтовано критерії та показники, за якими слід визначати ефективність педагогічних умов організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю; узагальнено вивчення структури професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії „Кравець" в сучасних умовах; розроблено анкети, програми бесід, таблиці для реєстрації відомостей тощо.

На другому етапі (2004 – 2006 рр.) теоретично обґрунтовано структуру професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії „Кравець", концептуальні засади організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю, здійснено відбір і структурування змісту виробничого навчання. Розроблено та впроваджено методику рейтингового оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання. Експериментально перевірено педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю. Проаналізовано висновки експертів на основі проміжних і кінцевих результатів педагогічного експерименту.

На третьому етапі (2006 – 2007 рр.) здійснювався аналіз емпіричних даних, одержаних у ході дослідження, формулювалися висновки, узагальнювалися результати наукового пошуку, які оформлено у вигляді рукопису дисертації; підготовлено методичні рекомендації щодо організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю.

Експериментальна база: Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва, Центр ПТО № 1 м. Івано-Франківська, Хмельницький професійний ліцей сфери послуг, Центр ПТО № 1 м. Миколаєва, Львівський професійний ліцей побутового обслуговування. У дослідженні брали участь 548 осіб (420 учнів, 12 фахівців швейної галузі, 40 майстрів виробничого навчання, 24 викладачі спеціальних дисциплін, 4 науковці, 12 методистів НМЦ ПТО, 36 випускників ПТНЗ).

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження: вперше теоретично обґрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю, що розкривають інноваційну сутність мети, принципів, змісту, організаційних форм і методів навчання, формування професійно важливих якостей особистості кваліфікованого робітника, а також розроблено й експериментально перевірено критерії рейтингового оцінювання досягнень із виробничого навчання, яке на відміну від традиційного сприяє гнучкому керуванню навчально-пізнавальною і виробничою діяльністю учнів, забезпеченню їхнього творчого професійного розвитку; вдосконалено педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю на основі оновлення змісту виробничого навчання з урахуванням динамічних техніко-технологічних змін у швейній галузі, в структурі професійної діяльності кваліфікованих робітників швейного профілю; впровадження сучасних форм і методів виробничого навчання, методики рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів; створення і використання комплексного навчально-методичного забезпечення професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників з професії „Кравець"; залучення учнів до участі в конкурсах фахової (професійної) майстерності; забезпечення стажування майстрів виробничого навчання на сучасних підприємствах швейної галузі; модернізації матеріально-технічної бази навчально-виробничих (швейних) майстерень; подальшого розвитку набули положення щодо посилення ролі виробничого навчання у змісті професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю, розширення участі роботодавців-замовників кадрів в організації виробничого навчання учнів, оцінюванні рівня їх професійної компетентності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що за результатами дослідження та впровадження їх у практику нами розроблено пропозиції до змісту державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7433.2.D18028-2006 з професії „Кравець"; створено комплексне навчально-методичне забезпечення професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників з професії „Кравець", а також методику рейтингового оцінювання досягнень учнів у виробничому навчанні, що успішно використовуються в практиці роботи педагогічними працівниками ПТНЗ.

Впровадження результатів дослідження. Методичні рекомендації щодо організації виробничого навчання майбутніх кваліфікованих робітників на основі використання сучасних форм, методів, засобів навчання й оцінювання його результативності впроваджено у професійно-технічних навчальних закладах України (довідка Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України № 1.4/18–984 від 8.05.2007 р., № 1.4/18–1808 від 10.08.2007 р.), у Херсонському професійному ліцеї побутового обслуговування (довідка № 01/11–67 від 17.04.2007 р.), у Центрі професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська (довідка № 76 від 17.04.2007 р.), у Центрі професійно-технічної освіти № 1 м. Миколаєва (довідка № 83 від 19.04.2007 р.), у Луганському вищому професійному училищі сфери послуг (довідка № 151 від 24.04.2007 р.), у Луцькому центрі професійно-технічної освіти (довідка № 01/100 від 26.04.2007 р.), у Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування (довідка № 68/01–07 від 7.05.2007 р.), у професійно-технічному училищі № 15 м. Дніпродзержинська (довідка № 167 від 10.05.2007 р.), у Рівненському професійному ліцеї сфери побуту (довідка № 60 від 17.05.2007 р.).

Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечено теоретичним обґрунтуванням шляхів розв'язання досліджуваної проблеми, раціональним добором методів теоретичного і експериментального дослідження, зокрема педагогічного експерименту, кваліфікованою обробкою емпіричних даних з використанням математичних методів, формулюванням об'єктивних висновків.

На захист виносяться положення:

1. Достатніми й необхідними педагогічними умовами організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю є: оновлення змісту виробничого навчання з урахуванням динамічних техніко-технологічних змін у швейній галузі, в структурі професійної діяльності кваліфікованих робітників швейного профілю; впровадження сучасних форм і методів виробничого навчання, методики рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів; створення і використання комплексного навчально-методичного забезпечення професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників з професії „Кравець"; залучення учнів до участі в конкурсах фахової (професійної) майстерності; забезпечення стажування майстрів виробничого навчання на сучасних