LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

підприємствах швейної галузі; модернізація матеріально-технічної бази навчально-виробничих (швейних) майстерень.

2. Відбір і структурування змісту виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю ґрунтується на принципах: гуманізації; науковості; фундаменталізації; індивідуалізації й диференціації змісту; наступності й неперервності виробничого навчання; гнучкості, розвивального характеру виробничого навчання; випереджального підходу до професійної підготовки; екологізації; єдності теорії і практики, професійного навчання і виховання; диверсифікації й прогностичності.

3. Досягнення належної якості виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю зумовлює необхідність врахування динамічних техніко-технологічних змін, що відбуваються на підприємствах швейної галузі, до рівня професійної компетентності кваліфікованих робітників, їхньої готовності до виконання суміжних видів робіт і передбачає збільшення кількості годин на виробниче навчання, підвищення в учнів мотивації до оволодіння сучасними виробничими технологіями, творчого саморозвитку і професійної самореалізації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідалися, обговорювалися і дістали позитивну оцінку вчених, педагогів-практиків на міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях та методологічних, науково-практичних семінарах: Міжнародній науково-практичній конференції „Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців у професійних навчальних закладах технічного і художнього профілю" (м. Львів, 2004), IV Міжнародній науково-практичній конференції „Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції" (м. Київ, 2005), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні технології професійного навчання і підвищення кваліфікації фахівців" (м. Ізмаїл, 2005), Всеукраїнському семінарі „Пріоритетні напрями розвитку професійно-технічної освіти швейного профілю та впровадження державних стандартів у професійно-технічних навчальних закладах України" (м. Івано-Франківськ, 2005), Звітній науковій конференції Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за 2005 рік „Теорія і практика професійної освіти в умовах європейської інтеграції" (м. Київ, 2006), Звітній науковій конференції Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за 2006 рік „Теорія і практика неперервної професійної освіти: науковий пошук, результати, перспективи" (м. Київ, 2007), V Міжнародній науково-практичній конференції – українсько-польський форум „Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології" (м. Київ, 2007), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Професійне навчання персоналу – європейський вибір" (м. Ізмаїл, 2007), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасних наук – 2007" (м. Дніпропетровськ, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень – 2007" (м. Дніпропетровськ, 2007).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 16 одноосібних публікаціях, у тому числі 8 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 статей – у збірниках наукових праць, 2 статті – у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, 1 брошура з методичними рекомендаціями. Загальний обсяг публікацій складає 13,3 авторських аркуша.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 323 назв, з них 9 – іноземними мовами, 24 додатка на 74 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 305 сторінок, основний текст – 203 сторінки. Робота містить 22 таблиці на 14 сторінках, 2 схеми на 2 сторінках, 9 діаграм на 2 сторінках, 5 рисунків на 2 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, визначено об'єкт, предмет, мету, концепцію, завдання дослідження, сформульовано його гіпотезу, розкрито теоретичні основи, етапи, методи дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення, а також наведено відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження у практику.

У першому розділі – „Виробниче навчання учнів ПТНЗ швейного профілю як проблема професійної педагогіки" – розглянуто структуру професійної діяльності, адекватні їй професійні компетенції кваліфікованого робітника з професії „Кравець", здійснено аналіз етапів становлення та розвитку систем виробничого навчання, теоретично обґрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю.

Результати теоретичного аналізу досліджуваної проблеми показали, що динамічний та інтеграційний характер розвитку сучасного виробництва і зокрема підприємств швейної галузі зумовлюють необхідність підвищення кваліфікаційного рівня й професійної мобільності робітничих кадрів, здатних оволодівати техніко-технологічними нововведеннями, швидко адаптуватися до постійних змін у змісті професійної діяльності, до вимог конкретного робочого місця (С.Я. Батишев). Розв'язання цих завдань можливе за умови ефективної організації виробничого навчання – самостійної складової цілісного навчального процесу зі своїм специфічним цілевизначенням, змістом, принципами, формами і методами, педагогічними засобами (В.О. Скакун).

У розділі обґрунтовано сучасну структуру професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії „Кравець", яка містить такі основні компоненти: узагальнена мета професійної діяльності; зміст професійної діяльності; предмети та засоби праці; професійно важливі та особистісні якості фахівця; умови професійної діяльності; результати діяльності (рис.1).

Вивчення історико-педагогічних праць О.Н. Веселова, І.Л. Лікарчука, Н.О. Падун, М.Ф. Пузанова, а також педагогічних праць С.Я. Батишева, А.П. Біляєвої, О.П. Сейтешева, І.М. Старикова та інших дало змогу з'ясувати вплив систем виробничого навчання (предметна, операційна, моторно-тренувальна, операційно-поточна, операційно-комплексна, предметно-технологічна, проблемно-аналітична, процесуально-технологічна, конструкторсько-технологічна та ін.) на формування професійних умінь і навичок учнів ПТНЗ. Виявлено, що застосування тієї чи іншої системи виробничого навчання визначається рівнем його організації, змістом і методикою (Н.Г. Ничкало).

Доведено, що розв'язання суперечностей в організації виробничого навчання між знаннями, яких набуває майбутній фахівець швейного профілю та його уміннями застосовувати їх в умовах реальної професійної діяльності; сучасними функціями фахівця швейного профілю та рівнем їх відображення у змісті навчальних програм; інтегрованим змістом виробничого навчання і традиційними підходами до його практичної реалізації тощо сприяє забезпеченню якісної професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю – важливого чинника підвищення їхньої конкурентоспроможності й соціальної захищеності на ринку праці.

Автором обґрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання учнів ПТНЗ