LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю

позитивної активності учнів за результатами поточного контролю (участь у вікторинах, написання рефератів, складання-розв'язання кросвордів, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо розв'язання проблемних виробничих ситуацій тощо).

6. Здійснення комплексного аналізу дослідження дає змогу стверджувати, що запропоновані нами педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю є ефективними. Їх доцільно впроваджувати у практичну діяльність ПТНЗ, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників швейного профілю і, зокрема, з професії „Кравець". Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що поставлена мета досягнута, завдання дослідження розв'язані, а основні положення гіпотези підтверджені.

Теоретичні та практичні результати експериментального дослідження використані під час розробки державних стандартів професійно-технічної освіти ДСПТО 7433.2.D18028-2006 з професії „Кравець". Розроблені автором методичні рекомендації щодо організації виробничого навчання кваліфікованих робітників швейного профілю доцільно використовувати в науково-методичних і навчальних центрах професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, професійно-технічних навчальних закладах різних регіонів з метою організації виробничого навчання кваліфікованих робітників швейного профілю, а також педагогічним працівникам у розробці навчально-планувальної документації, засобів і методик виробничого навчання.

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми організації виробничого навчання кваліфікованих робітників у ПТНЗ швейного профілю. Подальшого вивчення потребують: теоретико-методологічне обґрунтування виробничого навчання кваліфікованих робітників швейного профілю як педагогічна система, педагогічні умови адаптації випускників ПТНЗ швейного профілю на виробництві, науково-методичні засади стажування майстрів виробничого навчання на сучасних підприємствах швейної галузі, світові тенденції виробничого навчання кваліфікованих робітників швейного профілю тощо.

Основні положення дисертації відображено у таких публікаціях:

1. Гриценок І.А. Організація виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю: Метод. реком. – К.: КВППУ, 2006. – 144 с. – 8 авт. арк.

2. Гриценок І.А. Професійна підготовка кваліфікованих робітників швейного профілю // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 5. – С. 124–130. – 0,33 авт. арк.

3. Гриценок І.А. Професійне виховання робітників швейного профілю у виробничому навчанні // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 2. – С. 36–38. – 0,32 авт. арк.

4. Гриценок І.А. Мотивація навчання учнів ПТНЗ швейного профілю // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 6. – С. 91–100. – 0,5 авт. арк.

5. Гриценок І.А. Дидактичні принципи виробничого навчання майбутніх фахівців швейного профілю // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т Реклами. – 2005. – № 9. – С. 91–94. – 0,3 авт. арк.

6. Гриценок І.А. Матеріально-технічне забезпечення виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т Реклами. – 2007. – № 10. – С. 139–142. – 0,25 авт. арк.

7. Гриценок І.А. Комплексне методичне забезпечення виробничого навчання кваліфікованих робітників швейного профілю // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. – 2006. – № 3. – С. 82–85. – 0,33 авт. арк.

8. Гриценок І.А. Концептуальні засади організації виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю // Професійно-технічна освіта. – 2007. – № 2. – С. 24–27. – 0,42 авт. арк.

9. Гриценок І.А. Принцип естетизації у підготовці кваліфікованих робітників швейного профілю // Професійно-художня освіта України: Зб. наук. пр. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова), В.О. Радкевич, Р.Т. Шмагало (заступники голови) та ін. – К.; Черкаси, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 80–87. – 0,37 авт. арк.

10. Гриценок І.А. Моніторинг якості в діяльності майстра виробничого навчання // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. пр. / За заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Харків, 2007. – С. 541–547. – 0,38 авт. арк.

11. Гриценок І.А. Контроль та критерії оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю // Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та ін. – К.; Хмельницький, 2005. – Вип. ІІ. – С. 86–94. – 0,63 авт. арк.

12. Гриценок І.А. Дидактичні засади організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю // Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та ін. – К.; Хмельницький, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 170–173. – 0,37 авт. арк.

13. Гриценок І.А. Зміст виробничого навчання в ПТНЗ швейного профілю // Педагог професійної школи: Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін.; Упорядники: Н.Г. Ничкало, О.І. Щербак. – К., 2006. – Вип. VII. – С. 124–129. – 0,36 авт. арк.

14. Гриценок І.А. Інноваційні технології виробничого навчання в ПТНЗ швейного профілю // Професійне навчання на виробництві: Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін. – К., 2006. – Вип. ІІ. – С. 178–186. – 0,5 авт. арк.

15. Гриценок І.А. Розширення участі роботодавців-замовників кадрів в організації виробничого навчання // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Актуальні проблеми сучасних наук – 2007". – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 4. – С. 49–50. – 0,12 авт. арк.

16. Гриценок І.А. Стажування майстрів виробничого навчання на передових підприємствах швейної галузі // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Динаміка наукових досліджень – 2007". – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 4. – С. 9–11. – 0,12 авт. арк.


Гриценок І.А.Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти". - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Київ, 2007.

У дисертації розкрито сутність професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії „Кравець" в умовах динамічного розвитку сучасних підприємств швейної галузі; теоретично обґрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю; визначено критерії та показники, за якими визначається ефективність педагогічних умов організації виробничого навчання; здійснено відбір і структурування змісту виробничого навчання учнів з професії „Кравець"; обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність інтерактивних форм і методів виробничого навчання, його комплексне навчально-методичне забезпечення. Розроблено та впроваджено в практику діяльності ПТНЗ швейного профілю методику рейтингового оцінювання досягнень учнів з виробничого навчання; підготовлено методичні рекомендації „Організація виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю".

Ключові слова: структура професійної