LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Саєнко Олександр ІвановичУДК 614. 641. 411


ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ

ГЛИБОКИМ ПРОСОЧЕННЯМ АНТИПІРЕНАМИ

НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ05.26.03 - пожежна безпека


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук


Харків 1998Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі "Безпека життєдіяльності і інженерної екології" Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.Науковий керівник: доктор технічних наук Кравченко Володимир Іванович, директор науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія", професор Харківського державного політехнічного університету


Офіційні опоненти:


Доктор технічних наук, професор Жартовський Володимир Михайлович,

професор кафедри пожежної профілактики Київської філії Черкаського

інституту пожежної безпеки МВС України.


Кандидат технічних наук, доцент Сирих Василь Миколайович, завідуючий кафедрою пожежної профілактики процесів виробництв Харківського інституту пожежної безпеки МВС України


Ведуча організація: Харківська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України
Захист відбудеться " 25 " грудня 1998 р. о 14-00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти України за адресою: 310002, м.Харків, вул.Сумська, 40.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, за адресою:

310002, м.Харків, вул.Сумська, 40.
Автореферат розіслано " 23 " листопада 1998 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Кутовий Е.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Одним з основних обтяжуючих факторів пожеж та їх катастрофічних наслідків є широке застосування у практиці будівництва деревини, особливі властивості якої в аспектах пожежонебезпеки пов`язані з легким займанням, здатністю підтримувати горіння і бути джерелом повторних займань і вторинних пожеж.

Так з 1996 по 1998 р.р. в Україні виникло більш 1,5 млн.пожеж, з них 93 % були на об`єктах з високим ступенем завантаження деревиною.

Ефективним засобом зниження перерахованих негативних властивостей деревини і виготовлених з неї конструкцій (ДК) є їх обробка вогнезахисними засобами (ВЗЗ), куди належить поверхнева обробка і глибоке просочення, які зараз залишаються практично єдиними ефективними способами досягнення потрібного рівня вогнезахисту ДК та їх переводу з групи спалимих до групи важкоспалимих. При цьому на сьогоднішній день вогнезахисній обробці підлягає менш 10 % усіх ДК, які застосовуються у будівництві.

Застосування традиційних способів глибокого просочення деревини ВЗЗ супроводжується значними тимчасовими і матеріальними витратами. Практична реалізація цих методів вимагає як тривалих, до кількох діб, тимчасових інтервалів, так і наявність спеціального обладнання для створення або відносно глибокого вакууму, або високих надмірних тисків.

У останній час для поліпшення захисних властивостей ДК, включаючи і їх пожежобезпеку, у вітчизняній і світовій практиці знаходять все більш широке застосування високі технології на основі нових фізичних принципів. До одного з таких методів належать електроімпульсні технології одержання високих тисків на основі електрогідравлічного (ЕГ) ефекту, які відрізняються високою технологічністю, економічністю та продуктивністю.

У зв`язку з широким упровадженням деревини у народне господарство, її застосування у якості конструкційних і обробних матеріалів у будівництві і побуті, щорічним збільшенням обсягу у вигляді первинної і вторинної її продукції, питання забезпечення (потрібних за умовами експлуатації) пожежобезпеки ДК на основі їх просочення ВЗЗ з кожним роком відчуваються все більш гостріше, а рішення цієї проблеми на сучасному рівні є актуальним і практично важливим народногосподарським завданням.

Мета та завдання роботи. Метою роботи є підвищення вогнезахисту деревини на основі глибокого просочення захисними засобами з використанням електроімпульсної технології одержання високих тисків на основі електрогідравлічного ефекту при іскровому розряді у водних розчинах антипіренів.Для досягнення цієї мети було необхідно:

а) провести теоретичні дослідження проникнення водних розчинів антипіренів у пористі середовища (різноманітні види деревини) при імпульсній дії тиску;

б) оцінити вплив на процес просочення деревини різноманітних факторів (амплітудно-тимчасових параметрів імпульсів тиску, їх енергетичних характеристик, кількості, виду деревини);

в) визначити оптимальні з точки зору забезпечення процесу глибокого просочення різних видів деревини електричні параметри ЕГ-установки;

г) провести комплекс експериментальних досліджень щодо підтвердження результатів теоретичних досліджень і відробки технології глибокого просочення деревини на основі ЕГ-ефекту;

д) визначення ефективності глибокого просочення деревини антипіренами на основі ЕГ-ефекту в аспектах підвищення її вогнезахисту;

е) сформулювати основні принципи застосування ЕГ-ефекту в якості методу глибокого просочення ДК ВЗЗ.

Методи дослідження. При проведенні досліджень, результати яких узагальнені у роботі, використовувались методи і положення теорії гідродинаміки, дифузії і фільтрації аномальних рідин, методи математичного моделювання і чисельного аналізу, теорії електрогідравлічного ефекту і статистичної обробки даних. Експерименти проводилися на унікальному високовольтному обладнанні, яке дозволяє відтворювати електрогідравлічний ефект у різних його модифікаціях.

Певність основних положень дисертації підтверджується наступними експериментами:

а) визначенням на нормованих зразках різних пород деревини глибини проникання просочувальних ВЗЗ та їх питомої поглинаємої маси у процесі просочення за допомогою ЕГ-ефекту;

б) порівнянням результатів глибокого просочення, отриманих на основі ЕГ-ефекту і традиційних методів вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій;

в) вогневими випробуваннями контрольних зразків просоченої на основі ЕГ-ефекту деревини.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведені комплексні теоретичні та експериментальні дослідження нестаціонарних процесів, пов`язаних з глибоким просоченням деревини водними розчинами антипіренів в умовах впливу