LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту

на просочуємі об`єкти серії імпульсних тисків граничних параметрів, які отримуються на основі електрогідравлічного ефекту.А в т о р з а х и щ а є :

 • метод глибокого просочення деревини водними розчинами антипіренів на основі високих імпульсних тисків, які отримуються за допомогою електрогідравлічного ефекту;

 • результати підвищення вогнезахисту деревини глибокого просочення антипіренів з використанням методу імпульсних технологій на основі електрогідравлічного ефекту;

 • технічні рішення та практичний засіб реалізації глибокого просочення деревини антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту.

  Практична значимість. Використання у народному господарстві розробленого способу глибокого просочення дозволяє суттєво понизити тимчасові і економічні витрати на обробку деревини вогнезахисними засобами, забезпечити більш високу в порівнянні з традиційними способами якість обробки та, як наслідок, значно понизити небезпеку виникнення пожеж на об`єктах народно-господарського, промислового та культурно-побутового призначення, які містять у своїй основі дерев`яні конструкції.

  Реалізація результатів роботи . Результати роботи знайшли впровадження через розроблену під керівництвом автора і при його безпосередній участі якісно нової методики по здійсненню глибокого просочення дерев`яних конструкцій вознезахисними засобами на основі електрогідравлічного ефекту і створенні експериментальної галузі у м.Харкові по її практичній реалізації.

  Ефект від упровадження результатів роботи полягає у:

  а) скороченні, у порівнянні з традиційними методами просочення, у середньому у 25...30 разів строків робіт, а також загальних матеріальних витрат у зв`язку з відсутністю необхідності проведення передпросочувального циклу сушіння обробляємих ДК та виводу з технологічного циклу дорогокоштовного вакуумного обладнання і систем, які створюють високий надмірний тиск або глибокий вакуум;

  б) підвищенні у 2...3 рази, у порівнянні традиційно обробляємими ДК, якості глибокого просочення як за її параметричними та міцнісними даними, так і за вогнезахисними характеристиками;

  в) можливість розповсюдження розробленого методу глибокого просочення та області обробки ДК, які виходять за межі протипожежної безпеки і здійснення ефективного просочення деревини, при якому потрібні високі надмірні тиски, іншими, ніж антипірени, просочувальними матеріалами.

  Опробування роботи. За основними результатами дисертаційної роботи зроблено 4 наукових доповіді:

 • на науково-технічній конференції "Пожежна безпека", 1997 р. (м.Київ);

 • на науковому семінарі у НДВ-5 УкрНДІПБ МВС України, 1998 р. (м.Харків);

 • на наукових семінарах у НДПКІ "Молнія" ХДПУ, 1997-1998 р.р. (м.Харків).

  Публікації. Матеріали дисетрації відображені у 4 статтях, одній методиці та двох звітах з науково-дослідної роботи.

  Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, закінчення, списку використаних джерел, яка включає 106 найменувань та двох додатків. Зміст роботи викладений на 142 сторінках машинописного тексту, який включає 25 ілюстрацій і 8 таблиць.

  З М І С Т Р О Б О Т И .

  У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації, сформульована мета роботи, відображена наукова новизна та практична цінність, наведені положення, які виносяться на захист, дані про народно-господарське значення і ефект від упровадження результатів роботи.

  У першому розділі наведений огляд і надається аналіз сучасного стану питання, пов`язаного з проблемою забезпечення пожежобезпеки дерев`яних конструкцій.

  Поглиблено розглянуте питання про стан проблеми в області вогнезахисту ДК. Особлива увага при цьому приділена аналізу будування, структури, а також властивостям деревини у аспектах її вогнезахисту на основі обробки захисними засобами. Показано, що поверхневе та глибоке просочення ДК та пиломатеріалів ВЗЗ є ефективним методом підвищення їх вогнестійкості, і, як наслідок, зниження кількості пожеж і заподіяної ними шкоди.

  Наведений аналіз стану проблеми, пов`язаної з забезпеченням пожежобезпеки ДК на основі їх обробки ВЗЗ. Визначено, що становище з вогнезахистом у теперішній час незадовільне не тільки через малі обсяги її застосування, а також низьку якість обробки, що проводиться і недостатнього використання у цьому напрямку досягнень науки, особливо в області глибокого просочення деревини.

  На основі детального аналізу сучасних, регламентованих діючими інструкціями та нормативними документами, методів та способів просочення ДК ВЗЗ показано, що використання їх традиційних методів супроводжується значними матеріальними і тимчасовими витратами. У зв`язку з цим був зроблений обгрунтований висновок про необхідність використання з цією метою методів просочення, основаних на нових фізичних принципах і високих наукових технологіях. З усього різноманіття цих методів обгрунтовано був зроблений вибір на користь електрогідроімпульсного методу просочення ДК ВЗЗ на основі ЕГ-ефекту.

  Проведений порівняльний аналіз застосовуємих у вітчизняній практиці глибокого просочення ДК ВЗЗ показав, що найбільш доцільно за своїми характеристиками для цього застосовувати склади МС (1:1) та ВАНН-1.

  У результаті були сформульовані мета, область та основні напрямки дослідження для розв`язання завдань, що стоять у дисертаційній роботі.

  Другий розділ присвячений дослідженням практичних аспектів електрогідравлічного ефекту як методу створення надмірних тисків для глибокого просочення дерев`яних конструкцій вогнезахисними засобами.

  Відзначено, що ЕГ-ефект являє собою процес перетворення електричної енергії у механічну енергію гідродинамічного відшкодування, яке виникає при імпульсному розряді у рідині. При високовольтному імпульсному розряді у рідині виникають плазменні, теплові, ультразвукові та інші явища, які створюють потужний ударний тиск, який при спрямовуванні його на занурені у цю рідину капілярно-пористі матеріали приводить до інтенсифікації просочення цих матеріалів рідиною.

  Основною проблемою практичної реалізації методу ЕГ-ефекту з метою глибокого просочення деревини, яка стоїть у даній роботі, було визначення величини гідродинамічного тиску на технологічний об`єкт при умові здійснення процесу глибокого просочення та незруйнування як самого об`єкту, так і технологічного оснащення. При цьому кінцевою метою було визначення основних електричних параметрів зарядно-розрядного контуру ЕГ-установки, міжелектродних розрядних віддалень та режимів роботи технологічного блоку.

  Вирішення даної проблеми у межах дисертаційної роботи було здійснене експериментально з попереднім теоретичним аналізом основних рівнянь електрогідравліки.

  Для дослідження практичних аспектів електрогідравлічного просочення деревини у НДПКІ "Молнія" розроблена і створена спеціальна експериментальна установка.

  У процесі експериментальних досліджень було встановлено, що чим коротший імпульс струму, крутіше його фронт і вище амплітуда, тим коротший та сильніший гідравлічний удар.

  Збільшення електричної ємності не просто підсилює енергію розряду, але й зменшує період згасання, створюючи більш круту амплітуду струму. Порівняння


 •