LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту

застосовуються для обробки деревини, обргунтоване застосування електрогідравлічного ефекту в якості базового методу створення необхідних надмірних імпульсних тисків для здійснення глибокого просочення деревини антипіренами.


3.Проведене описання фізичних процесів, пов`язаних з електрогідравлічним ефектом і подане обгрунтування можливості його застосування з метою глибокого просочення деревини антипіренами. Створена експериментальна установка для практичної реалізації глибокого вогнезахисту деревини на основі електрогідравлічного ефекту, визначені параметри ударної волни з точки зору технологічності процесу просочення та оптимального вибору електричних параметрів електрогідравлічної установки.


4.Розроблена математична модель, яка дозволяє максимально наближено до реальних умов описувати процеси проникнення просочувальних матеріалів у дерев`яні конструкції при їх обробці імпульсним тиском з використанням ЕГ-ефекту, здійснена постановка завдання та поданий метод його розв`язання.5.Вперше на основі розробленої математичної моделі в комплексній постановці проведені поглиблені дослідження процесів проникнення просочуючої рідини у деревину в умовах впливу серії імпульсних тисків з урахуванням впливу на ці процеси основних факторів, що характеризують об`єкт просочення його пористості і проникності, та введений узагальнюючий коефіцієнт, який характеризує вплив цих параметрів на процес імпульсного просочення.


6.Проведений комплекс експериментальних досліджень. Експериментально визначені чисельні значення динамічних коефіцієнтів пористості і проникності для зразків найбільш широко застосовуємих у практиці будівництва пород деревини – сосни, берези та дубу.


7.Експериментально досліджений процес глибокого просочення деревини на основі ЕГ-ефекту з урахуванням впливу реально існуючих факторів. Порівняння результатів проведених теоретичних та експериментальних досліджень показало, що їх розходження не превищує 10 %, що підтверджує адекватність запропонованої математичної моделі реальним процесам імпульсного просочення деревини.


8.Порівняльна експериментальна оцінка різних способів глибокого просочення деревини: методом ЕГ-ефекту, автоклавного просочення прогрів – холодна ванна і вимочування, показала, що метод ЕГ-ефекту у порівнянні з вищевикладеними традиційними методами є більш економічним і технологічним, забезпечуючи при інших рівних умовах просочення деревини на глибину 15 мм у середньому у 100 разів швидше, ніж автоклавний метод, при цьому не вимагаючи проведення попередньої підготовки деревини у вигляді сушіння та наявності дорогокоштовного вакуумного обладнання.


9.Результати вогневих випробувань зразків деревини, піддатих глибокому просочуванню методом ЕГ-ефекту показали, що даний вид обробки дозволяє при обгрунтованих режимах за 20 хвилин перевести деревину в групу важкогорючих.


10.Результати роботи знайшли практичне впровадження через розроблену під керівництвом автора та при його безпосередній участі якісно нової методики по здійсненню глибокого просочення дерев`яних конструкцій вогнезахисними засобами на основі електрогідравлічного ефекту і створенні у м.Харкові комплексу по глибокому вогнезахисту дерев`яних конструкцій.О С Н О В Н І П У Б Л І К А Ц І Ї ПО Д И С Е Р Т А Ц І Ї • Ушаков Л.А., Саенко А.И. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании пожаров ХИПБ МВД Украины, Харьков: 1996. – 28 С.

 • Кравченко В.И., Резинкина М.М., Саенко А.И. Теоретические исследования процессов импульсной пропитки деревянных конструкций огнезащитными материалами на основе электрогидравлического эффекта Сб.научн.тр "Проблемы пожарной безопасности" ХИПБ МВД Украины, вып. 3, Харьков: 1998. – С.82 – 87.

 • Саенко А.И. Сравнительная оценка эффективности традиционных методов глубокой пропитки древесины с методом пропитки на основе электрогидравлического эффекта / Науковий вісник будівництва, вип.4, Харків: ХДТУБтаА, ХОТВ Академії БУ, 1998. – С 54-57.

 • Кравченко В.И., Князев В.В., Саенко А.И. Определение коэффициентов пористости и проницаемости древесины / Науковий вісник будівництва, вип.4, Харків: ХДТУБтаА, ХОТВ Академії БУ, 1998. – С. 57-60.
  Анотація.


  Саєнко О.І. Підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням антипіренами на основі електрогідравлічного ефекту – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.03 – пожежна безпека. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 1998.

  Дисертацію присвячено вирішенню найважливіших наукових проблем, спрямованих на обгрунтування і розробку ефективного методу підвищення вогнезахисту деревини глибоким просоченням з використанням електроімпульсної технології отримання високих тисків на основі електрогідравлічного ефекту при іскровому розряді у водних розчинах антипіренів.

  Ключові слова: антипірени, дерев`яні конструкції, вогнезахисні засоби, пожежобезпека, глибоке просочення, електрогідравлічний ефект.
  Аннотация.


  Саенко А.И. Повышение огнезащиты древесины глубокой пропиткой антипиренами на основе электрогидравлического эффекта – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 – пожарная безопасность. – Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 1998.

  Диссертация посвящена решению важных научных проблем, направленных на обоснование и разработку эффективного метода повышения огнезащиты древесины глубокой пропиткой с использованием электроимпульсной технологии получения высоких давлений на основе электрогидравлического эффекта при искровом разряде в водных растворах антипиренов.

  Ключевые слова: антипирены, деревянные конструкции, огнезащитные средства, пожаробезопасность, глубокая пропитка, электрогидравлический эффект.
  Abstract.


  Saenko A.I. Increase flame retardance of wood by deep impregnation antipyrenes on the basis of electrohydraulic effect. – Manuscript.

  The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.26.03 – fire hazard. – Kharkov State Technical University of Building and Architecture. Kharkov, 1998.

  The dissertation is devoted to the decision of a major scientific problem directed on a substantiation and development of an effective method of increase flame retardance of wood by deep impregnation with use to electropulse technology of reception of high pressure on the basis of electrohydraulic effect at the spark category in water solutions antipyrene.

  Key words: antipyrenes, wooden designs, fire retardant of a means, fire hazard, deep impregnation, electrohydraulic effect. •